Förordning (1976:554) om grupplivförsäkring åt vissa doktorander

SFS nr
1976:554
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1976-06-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:245
Upphävd
1988-06-01

1 § Staten meddelar enligt denna förordning grupplivförsäkring för
dödsfall åt den som uppbär utbildningsbidrag för doktorander och ej
omfattas av försäkringsskydd enligt reglementet (1962:698) angående
statens grupplivförsäkring.

2 § Försäkringsavtalet mellan staten och den försäkrade anses slutet
genom att denne tilldelas utbildningsbidrag för doktorander. Avtalet
har det innehåll som vid varje tidpunkt framgår av denna förordning.

Premiebetalning anses ske genom att doktoranden bedriver de studier
för vilka utbildningsbidraget har utgetts.

3 § Statens personalpensionsverk företräder staten i ärenden om
grupplivförsäkring enligt denna förordning och handlägger sådana
ärenden i den mån de ej enligt föreskrift i förordningen skall
handläggas av statens grupplivnämnd.

4 § Försäkringsskydd enligt denna förordning föreligger under tid för
vilken utbildningsbidrag för doktorander har beviljats den
försäkrade.

Doktorand som vid ingången av nämnda tid har rätt till hel
förtidspension eller helt sjukbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring omfattas ej av försäkringsskydd enligt denna förordning så
länge han är berättigad till hel sådan förmån.

5 § Försäkringsskyddet gäller även för tid när den försäkrade är
förhindrad att bedriva studier för vilka utbildningsbidrag för
doktorander har beviljats, oavsett om utbildningsbidrag utgår, när
hindret beror på

1. sjukdom eller olycksfall,

2. havandeskap eller barnsbörd,

3. värnpliktstjänstgöring, dock högst 60 dagar för läsår då
utbildningsbidrag utgår, eller

4. studieuppehåll för offentligt uppdrag.

Försäkringsskydd i fall som avses i första stycket 1 föreligger endast
om hindret styrkes genom intyg från allmän försäkringskassa eller
läkare. Grupplivnämnden får dock medgiva försäkringsskydd även om
sådant intyg ej företetts.

6 § Efter utgången av den tid under vilken försäkringsskydd föreligger
enligt 4 § första stycket fortfar skyddet att gälla i följande fall.

1. Under arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall gäller
försäkringsskyddet, om arbetsoförmågan förelåg vid utgången av den tid
för vilken utbildningsbidrag för doktorander har beviljats eller om
den har uppstått under tid, då försäkringsskyddet gäller enligt 2–4.
För fortsatt försäkringsskydd kräves att arbetsoförmågan styrkes genom
intyg från allmän försäkringskassa eller läkare. Grupplivnämnden får
dock medgiva försäkringsskydd även om sådant intyg ej företetts. Varar
arbetsoförmågan mer än ett år, skall den försäkrade varje kalenderår
efter det år då den uppstod anmäla till personalpensionsverket att
försäkringsskyddet alltjämt skall vara i kraft, om ej grupplivnämnden
befriat honom från sådan anmälningsskyldighet. Fullgöres ej
anmälningsskyldighet, får nämnden besluta att försäkringsskyddet skall
upphöra. Den försäkrade skall vid anmälan förebringa sådan utredning
om sin arbetsförmåga och sina anställningsförhållanden som är av
betydelse för bedömningen av rätten till fortsatt försäkringsskydd.

2. Under de 104 veckorna närmast efter utgången av den tid för vilken
utbildningsbidrag har beviljats gäller försäkringsskyddet så länge den
försäkrade är arbetslös och söker arbete, dock längst så många veckor
som utbildningsbidrag har åtnjutits. För fortsatt försäkringsskydd
kräves att det genom intyg från arbetsförmedling eller erkänd
arbetslöshetskassa styrkes att den försäkrade genom att söka arbete
stått till den allmänna arbetsmarknadens förfogande. Grupplivnämnden
får dock medgiva försäkringsskydd även om sådant intyg ej företetts.

3. Har den försäkrade beviljats hel förtidspension enligt 7 kap. 1 §
andra stycket eller 13 kap. 1 § första stycket andra punkten lagen
(1962:381) om allmän försäkring gäller försäkringsskyddet under den
tid pensionen utgår om skyddet förelåg vid pensionstidens början.

4. Under anställning som ej är förenad med motsvarande skydd gäller
försäkringsskyddet lika länge som om den försäkrade hade varit
arbetslös.

7 § Bosätter sig den som åtnjuter försäkringsskydd enligt 6 §
utomlands, träder försäkringsskyddet ur kraft. Grupplivnämnden får
dock medge undantag härifrån, om särskilda skäl föreligger.

8 § Vid krigstillstånd i Sverige gäller lagen (1959:118) om
krigsansvarighet för liv- och invaliditetsförsäkring i fråga om
försäkringsgivarens ansvarighet (krigsansvarighet).

För försäkring som har meddelats efter krigstillståndets inträdande
eller inom tre månader dessförinnan är försäkringsgivare fri från
krigsansvarighet, om regeringen med stöd av 3 § nämnda lag har
förordnat härom.

9 § Avlider den försäkrade innan han fyllt 67 år, utgår
försäkringsbelopp enligt 17–19 §§ reglementet (1962:698) angående
statens grupplivförsäkring, om han åtnjutit utbildningsbidrag för
doktorander under minst fem dagar.

Har den avlidne icke åtnjutit utbildningsbidrag för doktorander under
minst fem dagar, utgår begravningshjälp med belopp som anges i 21 §
första stycket reglementet.

10 § Bestämmelserna i reglementet (1962:698) angående statens
grupplivförsäkring om rätt till försäkringsbelopp vid makes frånfälle,
förmånstagareförordnande, utbetalning av försäkringsbelopp,
inskränkning i rätten att förfoga över försäkringen, prövning av
frågor om försäkringsbelopp m.m. och reglementets tillämplighet m.m.
äger motsvarande tillämpning på grupplivförsäkring enligt denna
förordning.

11 § Gäller för den som åtnjuter försäkringsskydd enligt denna
förordning annan av arbetsgivare bekostad grupplivförsäkring med
väsentligen samma försäkringsvillkor som för statens
grupplivförsäkring, utgår av försäkringsförmån enligt denna förordning
endast det belopp varmed sådan förmån överstiger förmån enligt den
andra försäkringen.

I övrigt skall bestämmelserna i reglementet (1962:698) angående
statens grupplivförsäkring om samordning med annan
tjänstegrupplivförsäkring äga motsvarande tillämpning på
grupplivförsäkring enligt denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1976:554

Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Genom förordningen upphäves kungörelsen (1969:309) om
grupplivförsäkring åt doktorandstipendiater. De äldre bestämmelserna
gäller dock fortfarande i fråga om försäkringsfall som inträffat före
utgången av år 1975. De nya bestämmelserna gäller även i fråga om den
som uppburit eller uppbär doktorandstipendium under tiden den 1
januari 1976–den 30 juni 1977.

Övergångsbestämmelser

1988:245

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1988, då förordningen
(1976:554) om grupplivförsäkring åt vissa doktorander skall upphöra att
gälla.

2. Den gamla förordningen gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall
som har inträffat före utgången av maj 1988.

3. Den som har försäkringsskydd enligt den gamla förordningen när den
nya förordningen träder i kraft får försäkringsskydd enligt den senare
även om han inte uppfyller villkoren i 4 och 5 §§.

4. Med försäkringsgrundande tid enligt den nya förordningen jämställs
sådan tid före ikraftträdandet i vilken den försäkrade haft
försäkringsskydd enligt den gamla förordningen.

5. Förordnande till förmån för make gäller även under hemskillnad eller
betänketid om den försäkrade har försäkringsskydd enligt den gamla
förordningen och hemskillnad eller betänketid pågår den 31 maj 1988.
Försäkringsskyddet gäller så länge utbildningsbidrag betalas. Den
försäkrade kan anmäla att förordnandet inte skall gälla.

6. Om en försäkrad har anmält särskilt förmånstagareförordnande enligt
reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring skall
förordnandet ha fortsatt giltighet vid tillämpningen av den nya
förordningen om inte den försäkrade anmäler ändrat förordnande.

7. Försäkringsskydd enligt den gamla förordningen skall, i den mån
förutsättningar för förordningens tillämpning förelåg den 31 maj 1988,
fortfarande gälla för den som inte förvärvat försäkringsskydd enligt den
nya förordningen eller motsvarande bestämmelser. Vid försäkringsfall
tillämpas det försäkringsbelopp som vid dödsfallet gällde enligt avtalet
den 29 januari 1988 om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S).