Lag (1976:610) med bemyndigande att meddela föreskrifter om anställning som präst i svenska kyrkan

SFS nr
1976:610
Departement/myndighet
Civildepartementet RS2
Utfärdad
1976-06-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:301
Upphävd
1993-01-01

Utan hinder av lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet får
regeringen meddela föreskrifter om förhållandet mellan arbetsgivare
och arbetstagare i vad avser prästerlig tjänst hos staten, församling
eller kyrklig samfällighet. Sådan föreskrift får endast avse ämne, som
vid utgången av år 1976 är reglerat i bestämmelse som meddelats av
regeringen eller myndighet som regeringen utsett.