Lag (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

SFS nr
1976:633
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1976-06-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1425

1 § Författningar som har beslutats av riksdagen eller
regeringen eller av en myndighet under regeringen eller
riksdagen ska kungöras enligt denna lag, om inte annat följer
av 2 §. Detsamma gäller de internationella överenskommelser och
de ändringar i sådana som enligt författning ska gälla som
svensk rätt.

Med författningar ska i denna lag förstås lagar, förordningar
och andra rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas
som föreskrifter.

Rättsakter som innefattar föreskrifter beslutade av Europeiska
unionen och som enligt lagen (1994:1500) med anledning av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller här i
landet, kungörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Lag (2010:1425).

2 § I fråga om andra författningar än lagar gäller att 4–9 §§
inte tillämpas på en författning

1. som på grund av offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) inte får lämnas ut till envar eller

2. som endast reglerar en statlig myndighets inre
förhållanden eller förhållandet mellan statliga myndigheter
inbördes, förutsatt att författningen inte innehåller något
som kan vara av väsentligt intresse för utomstående eller för
berörda arbetstagares eller uppdragstagares rättsställning.

Regeringen får meddela föreskrifter om att följande
föreskrifter inte behöver kungöras på det sätt som anges i
9 §:

1. Föreskrifter som avses i 41 § väglagen (1971:948).

2. Lokala trafikföreskrifter.

3. Föreskrifter med särskilda trafikregler som har meddelats
av en statlig väghållningsmyndighet.

4. Föreskrifter som avses i 3 kap. 11 § ordningslagen
(1993:1617).

Regeringen får också meddela föreskrifter om att föreskrifter
om högsta tillåtna färdhastighet eller om bärighetsklasser
för vägar inte behöver kungöras på det sätt som anges i 6 §.
Lag (2009:420).

3 § För kungörande av författningar skall finnas

1. Svensk författningssamling,

2. författningssamlingar för centrala myndigheter under
regeringen,

3. författningssamlingar för riksdagsförvaltningen och
för förvaltningsmyndigheter under riksdagen,

4. en författningssamling för varje län. Lag (2000:421).

4 § Författning som utfärdas av regeringen skall kungöras i Svensk
författningssamling. Denna utges genom regeringens försorg.

Om möjligheten att överblicka författningsmaterialet underlättas därav
eller andra särskilda skäl föreligger, får regeringen bestämma att en
viss av regeringen beslutad författning i stället skall kungöras i någon
annan angiven författningssamling. Om synnerliga skäl föreligger, får
regeringen bestämma att en sådan författning skall kungöras i någon
annan angiven publikation.

Gör utomordentliga förhållanden det påkallat kan regeringen bestämma att
viss författning skall kungöras på annat sätt än som anges i första
stycket. Därvid skall tid som annars räknas från kungörande i Svensk
författningssamling i stället räknas från det av regeringen föreskrivna
kungörandet. Lag (1980:153).

5 § Har upphävts genom lag (1999:938).

6 § Författningar som beslutas av centrala myndigheter under
regeringen skall kungöras i den författningssamling som
myndigheten enligt regeringens beslut låter ge ut eller, om en
sådan författningssamling saknas, i någon annan av regeringen
bestämd författningssamling som ges ut genom en central
myndighets försorg.

Om författningen skall gälla endast inom ett eller några län,
kan myndigheten besluta att författningen i stället skall
kungöras i det berörda länets författningssamling.

Om det inte finns någon författningssamling i vilken
kungörandet kan ske, skall författningen kungöras i Svensk
författningssamling. I övrigt får en sådan författning som
avses i första stycket kungöras i Svensk författningssamling
endast när det av särskilda skäl anses vara den lämpligaste
åtgärden. Lag (2003:244).

7 § Regeringen får medge att central myndighet under regeringen kungör
författning på annat sätt än i författningssamling. Sådant medgivande
får dock lämnas endast om det finns synnerliga skäl.

8 § Författningar som beslutas av riksdagsförvaltningen skall
kungöras i en författningssamling som riksdagsförvaltningen låter utge.

Författningar som beslutas av en förvaltningsmyndighet under riksdagen
skall kungöras i en författningssamling som utges genom myndighetens
försorg eller på annat sätt som riksdagen föreskriver. Lag (2000:421).

9 § Författningar som beslutas av en länsstyrelse eller av
någon annan regional eller lokal statlig myndighet som är
underordnad regeringen skall kungöras i författningssamlingen
för det län inom vilket myndigheten har sitt säte. Länets
författningssamling ges ut genom länsstyrelsens försorg.

Om utomordentliga förhållanden kräver det, kan regeringen medge
att författningen kungörs på något annat sätt än i länets
författningssamling. Lag (2003:244).

10 § Om kungörandet av kommunala författningar gäller vad som
är särskilt föreskrivet. Lag (2003:244).

11 § Finns bestämmelse om att viss författning skall kungöras på annat
sätt än som följer av denna lag skall även den bestämmelsen gälla.

På kungörande i ortstidning enligt bestämmelse som avses i första
stycket skall 3 § lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos
myndighet m.m. ha motsvarande tillämpning. Lag (1977:714).

12 § Om författning, som har kungjorts i författningssamling
som avses i denna lag, upphävs eller ändras efter överklagande,
skall den myndighet som har ombesörjt kungörandet låta kungöra
upphävandet eller ändringen i de former i vilka författningen
ursprungligen kungjordes. Lag (2003:244).

13 § Av författning skall framgå när den träder i kraft.

14 § Om det i en författning föreskrivs att en internationell
överenskommelse eller en ändring i en sådan skall gälla som svensk rätt,
skall överenskommelsen eller ändringen kungöras på samma sätt som
författningen. Om det är lämpligare, får regeringen dock bestämma att
överenskommelsen eller ändringen i stället skall kungöras på något annat
sätt. Var kungörandet i sådant fall sker skall ges till känna i den
författningssamling där författningen har kungjorts.

Är en överenskommelse avfattad på mer än ett språk, får den myndighet
som utfärdar författningen besluta att endast en text skall kungöras.
Finns en svensk text, skall denna kungöras. En text som enligt
överenskommelsen skall ha vitsord framför alla de andra, får inte
utelämnas.

Om en utländsk text har utelämnats vid kungörandet av en
överenskommelse, skall uppgift därvid lämnas om var denna text finns
tillgänglig.

En överenskommelse som inte har svensk text skall kungöras tillsammans
med en svensk översättning, om inte särskilda skäl föranleder något
annat.

Om kungörandet i övrigt i författningssamlingar som avses i denna lag av
annat än författningar gäller vad som är särskilt föreskrivet.
Lag (1989:935).

Övergångsbestämmelser

1989:935

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

Genom denna lag upphäves lagen (1894:44 s. 1) angående tiden för
allmänna författningars trädande i kraft.

Vad i lag eller annan författning föreskrives om kungörande i länets
allmänna kungörelser eller länskungörelserna av författning skall från
och med denna lags ikraftträdande avse kungörande i länets
författningssamling.