Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

SFS nr
1976:661
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1976-06-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:353

1 § Vad som föreskrivs om immunitet och privilegier i de
bestämmelser som skall tillämpas i Sverige enligt lagen (1994:1500)
med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller
i denna lag, skall gälla trots bestämmelser i andra författningar.
Lag (1994:1817).

2 § Främmande stats beskickning och beskickningsmedlemmar jämte deras
familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer åtnjuter immunitet och
privilegier enligt den i Wien den 18 april 1961 avslutade konventionen
om diplomatiska förbindelser.

2 a § En främmande stats observatörer, inspektörer och medlemmar av en
utvärderingsgrupp som utövar uppdrag som avses i Wiendokumentet den 4
mars 1992 om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder i Europa samt
deras medföljande familjemedlemmar skall, under den tid
uppdraget varar, åtnjuta den immunitet och de privilegier som enligt
2 § tillkommer diplomatiska företrädare och deras familjer.

Biträdande personal till de inspektörer och medlemmar av en
utvärderingsgrupp som avses i första stycket skall, under den tid
uppdraget varar, åtnjuta den immunitet och de privilegier som enligt
2 § tillkommer en beskicknings administrativa och tekniska personal
eller dess tjänstepersonal. Lag (1992:1122).

2 b § Sådan immunitet och sådana privilegier, som följer av
punkterna 3–16 i bilagan till det av ministerrådet inom
Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) den 1
december 1993 fattade beslutet om rättskapacitet samt immunitet
och privilegier, skall åtnjutas av

1. de institutioner inom ESK som anges i bilagan till lagen
(1994:716) om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen
om säkerhet och samarbete i Europa (ESK),

2. de permanenta delegationer, de personer och den egendom som
anges i de nämnda punkterna i bilagan till ministerrådets beslut
dock endast om de är tjänstemän vid de institutioner som anges i
bilagan till den nyssnämnda lagen.

Ministerrådets beslut skall publiceras i Sveriges internationella
överenskommelser. Lag (1994:717).

2 c § Har upphävts genom lag (2011:1573).

2 d § En främmande stats personal som utövar uppdrag i enlighet
med fördraget om observationsflygningar av den 24 mars 1992
skall åtnjuta den immunitet och de privilegier som följer av
fördraget. Bestämmelserna avseende beskattning i artikel 34 i
Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april
1961, till vilken fördraget hänvisar, skall inte tillämpas på
svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige.
Lag (2002:652).

2 e § Sådan immunitet och sådana privilegier som följer av
konventionen den 9 september 1998 om inrättandet av
Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete (Occar)
ska tillämpas på den verksamhet som följer av överenskommelsen
den 19 december 2007 mellan Sverige och Organisationen för
gemensamt försvarsmaterielsamarbete om
teknikdemonstrationsprogrammet Essor.

Bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna 4 och 17 i
annex I till konventionen ska inte tillämpas på verksamhet i
Sverige, svenska medborgare eller personer som är bosatta i
Sverige.

Sådan immunitet och sådana privilegier som avses i artiklarna
13, 14, 15 b, e och g samt 16 c i annex I till konventionen ska
inte tillämpas på svenska medborgare eller personer som är
bosatta i Sverige. Lag (2009:31).

3 § Främmande stats konsulat och konsulatsmedlemmar jämte deras familjer
och betjäning samt konsulära kurirer åtnjuter immunitet och privilegier
enligt den i Wien den 24 april 1963 avslutade konventionen om konsulära
förbindelser, såvitt annat ej följer av andra eller tredje stycket.

Rätt att i enlighet med konventionens artikel 35 första stycket använda
diplomatiska eller konsulära kurirer och diplomatisk eller konsulär post
gäller ej för försändelser till eller från konsulat som förestås av
olönad konsul, såvida ej regeringen i förhållande till viss stat
medgivit det.

Regeringen kan förordna om undantag från första stycket i förhållande
till stat som ej biträtt konventionen eller som biträtt denna med
förbehåll.

Konsulat och personer, som avses i första stycket, åtnjuter vidare,
efter förordnande av regeringen, immunitet och privilegier i den
utsträckning som följer av särskild överenskommelse med främmande stat.

4 § Förutom immunitet och privilegier som följer av lagen
(1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska
unionen åtnjuter de internationella organ och personer med
anknytning till sådana organ, som anges i bilaga till denna lag,
immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i stadga eller
avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Regeringen skall
kungöra tidpunkten då sådant avtal eller sådan stadga trätt i kraft
eller upphört att vara bindande i förhållande till Sverige. Med
internationella organ avses i denna lag även sådana i bilagan
angivna organs stiftelser och fonder som förvaltas eller kontrolleras
av organet. Lag (1994:1817).

4 a § Sekretariatet för den internationella arbetsgruppen för
globala gemensamma nyttigheter, dess personal, arbetsgruppens
ordförande och övriga medlemmar samt familjemedlemmar som ingår
i dessa personers hushåll skall åtnjuta den immunitet och de
privilegier som följer av avtalet den 9 april 2003 mellan
Konungariket Sveriges regering och Republiken Frankrikes
regering om upprättande av en internationell arbetsgrupp för
globala gemensamma nyttigheter. Lag (2003:480).

5 § Regeringen bemyndigas att efter avtal med ett sådant
internationellt organ som avses i 4 §, i den omfattning som
behövs för att tillgodose organets syften, meddela föreskrifter
om immunitet och privilegier för andra personer än sådana som
anges i bilagan till denna lag, om föreskrifterna är av sådant
slag som avses i 8 kap. 2 § första stycket 2 regeringsformen.
Lag (2010:1426).

6 § För personal som ställs till förfogande av biståndsgivande
part samt för utrustning och egendom som införs i Sverige
enligt konventionen den 26 september 1986 om bistånd i händelse
av en kärnteknisk olycka eller ett nödläge med radioaktiva
ämnen eller konventionen den 17 mars 1992 om gränsöverskridande
effekter av industriolyckor åtnjuts immunitet och privilegier i
den utsträckning som anges i konventionerna, dock med de
inskränkningar som följer av förklaringar som Sverige har
avgett i anslutning till konventionerna.

För personer som ställs till förfogande av biståndsgivande
part, för biståndsgivande organisationer samt för utrustning
och egendom som införs i Sverige enligt Tammerforskonventionen
den 18 juni 1998 om tillhandahållande av
telekommunikationsresurser för katastrofberedskap och
hjälpinsatser åtnjuts immunitet och privilegier i den
utsträckning som anges i konventionen. Lag (2004:140).

7 § För en främmande stats militära styrka och dess personal
som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt
militärt samarbete eller internationell krishantering och som
omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige,
ska immunitet och privilegier gälla i fråga om avgifter och
skatter vid bruk av fordon i vägtrafik samt import till och
export från Sverige i den utsträckning som anges i avtalet den
19 juni 1995 mellan de stater som är parter i Nordatlantiska
fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för
fred om status för deras styrkor (SÖ 1997:51).

För personal vid någon av Europeiska unionens institutioner
samt för högkvarter som verkar inom ramen för Europeiska
unionens krishantering gäller immunitet i enlighet med vad som
framgår av artikel 8 respektive artikel 15 i avtalet den 17
november 2003 mellan Europeiska unionens medlemsstater om
status för den militära och civila personal som utstationeras
vid Europeiska unionens militära stab, för de högkvarter och
styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens
förfogande inom ramen för förberedande och genomförande av de
insatser som avses i artikel 17.2 i Fördraget om Europeiska
unionen, inbegripet övningar, samt för den militära och civila
personal från medlemsstaterna som ställs till Europeiska
unionens förfogande i detta sammanhang (SÖ 2005:7).
Lag (2011:1573).

Övergångsbestämmelser

1984:1117

Regeringen föreskriver att lagen (1984:882) om ändring i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall skall träda i kraft
den 4 januari 1985.

1989:907

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990 men skall tillämpas
för tiden från och med den 1 november 1989.

1998:1623

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Bestämmelserna
i artikel 9 i respektive överenskommelse skall dock tillämpas från
och med den 1 januari 1998.

2003:480

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och
tillämpas beträffande befrielse från skatter och avgifter, med
undantag av bestämmelserna om skatteplikt vid förvärv av
motorfordon, från den 1 januari 2003.

Bilaga

————————————————————————
Immunitet och/eller privilegier gäller för följande Tillämplig
————————————————— internationell
Internationella organ Fysiska personer överenskommelse
————————————————————————

1 Internationella dom- Domstolens leda- Stadga den 26 juni 1945
stolen möter och perso- för den internationella
nal samt de som domstolen
på annat sätt med-
verkar i förfar-
ande vid dom-
stolen

2 Förenta nationerna Medlemmarnas rep- Konventionen den 13
(FN) resentanter i februari 1946 rörande
Förenta nationerna förenta nationernas
och personer med privilegier och immuni-
tjänst hos eller teter;
uppdrag av or- Avtal den 31 augusti
ganisationen och den 30 september
1985 mellan Sverige
och Förenta Nationer-
nas höge kommissarie
för flyktingar (UNHCR)
om ett regionkontor
för UNHCR;
Avtal den 24 september
1998 om ett samordnings-
kontor för Globala
utvärderingen av inter-
nationella vatten be-
läget i Kalmar i Sverige.

2a Förenta nationerna Deltagare och andra Ramavtal den 19
(FN) personer med uppdrag vid november 2003
möten som arrangeras av mellan Konungariket
Förenta nationerna i Sverige och Förenta
Sverige nationerna om
arrangemang avseende
immunitet och
privilegier samt
vissa andra frågor
med avseende på
Förenta nationernas
möten som hålls i
Sverige

2 b Underkommittén för Medlemmarna i Fakultativt protokoll
förebyggande av tortyr underkommittén den 18 december 2002
och annan grym, till Förenta
omänsklig eller nationernas
förnedrande behandling konvention mot tortyr
eller bestraffning till och annan grym,
Förenta nationernas omänsklig eller
kommitté mot tortyr förnedrande
behandling eller
bestraffning

3 Förenta nationernas Medlemmarnas rep- Konventionen den 21
fackorgan resentanter i november 1947 om pri-
fackorganen och vilegier och immuni-
personer med tet för Förenta na-
tjänst hos eller tionernas fackorgan
uppdrag av så-
dana fackorgan Avtal den 9 februari
samt ledamöterna 1983 mellan Sverige
i styrelsen för och den Internatio-
världssjöfarts- nella sjöfartsorgani-
universitet, sationen (IMO) om
studerande vid världssjöfartsuniver-
universitetet och sitetet
till universi-
tetet särskilt
inbjudna pesoner

4 Europarådet Medlemmarnas rep- Allmän överenskommelse
resentanter i den 2 september 1949
rådet och per- rörande Europarådets
soner i tjänst privilegier och immuni-
eller uppdrag tet jämte tilläggs-
av rådet protokoll den 6 novem-
ber 1952

5 Rådet för samarbete Medlemmarnas rep- Konventionen den 15
på tullområdet resentanter i december 1950 avseende
rådet och personer upprättande av ett råd
med tjänst hos för samarbete på tull-
eller uppdrag av området med därtill
rådet hörande annex angående
rådets rättskapicitet,
privilegier och immuni-
tet
6 – – – Ledamöterna i den Andra tilläggsprotokollet
europeiska kommis- den 15 december 1956
sionen för de till den allmänna över-
mänskliga rättig- enskommelsen rörande
heterna Europarådets privi-
legier och immunitet

7 – – – Ledamöterna i den Protokoll den 20 decem-
domstol som in- ber 1957 rörande den
rättats genom kon- domstol, som upprättats
ventionen om upp- genom konventionen
rättande av säker- samma dag om upp-
hetskontroll på rättande av säkerhets-
atomenergiens om- kontroll på atomener-
råde och de som giens område
på annat sätt med-
verkar i förfarande
vid domstolen

8 Internationella atom- Medlemmarnas rep- Avtal den 1 juli 1959
energiorganet (IAEA) resentanter i om privilegier och
atomenergiorganet immunitet för det in-
och personer med ternationella atom-
tjänst hos eller energiorganet
uppdrag av or-
ganet
9 – – – – – – – – –

10 Organisationen för Medlemmarnas rep- Konventionen den 14 dec-
ekonomiskt samarbete resentanter i or- ember 1960 angående
och utveckling (OECD) ganisationen och Organisationen för eko-
personer med nomiskt samarbete och
tjänst hos eller utveckling med därtill
uppdrag av denna anslutande protokoll

11 Den inom organisationen Ledamöterna i Avtal den 7 april 1975
för ekonomiskt samarbete fondens styrelse om upprättande av en
och utveckling (OECD) och rådgivande finansiell stödfond
upprättade finansiella utskott samt inom organisationen
stödfonden OECD:s tjänste- för ekonomiskt sam-
män då de handlar arbete och utveckling
på fondens vägnar

12. – – – – – – – – –

13 Internationella cen- Medlemmarnas rep- Konventionen den 18
tralorganet för bi- resentanter i or- mars 1965 om biläg-
läggandet av investe- ganet och per- gande av investerings-
ringstvister soner med tjänst tvister mellan stat
hos eller uppdrag och medborgare i annan
av detta samt stat
ledamöterna av
förlikningskom-
misionen, skilje-
domstol eller
kommitté som in-
rättats enligt den
i kol. 3 angivna
konventionen även-
som de personer
som på annat sätt
medverkar i för-
faranden enligt
konventionen

14 Asiatiska utvecklings- Ledamöterna av Överenskommelse den 4
banken bankens styrelse december 1965 om upp-
och personer med rättande av Asiatiska
tjänst hos eller utvecklingsbanken
uppdrag av banken

15 – – – Ledamöterna av den Internationell kon-
kommitté för de ventionen den 19 dec-
mänskliga rättig- cember 1966 om med-
heterna och de borgerliga och
förlikningskom- politiska rättigheter
missioner som in-
rättats enligt
internationella
konventionen om
medborgerliga och
politiska rättig-
heter

16 – – – – – – – – –

17. Internationella Medlemmarnas Överenskommelsen den
telesatellit- representanter i 20 augusti 1971
organisationen ITSO organisationens rörande den
församling, internationella
organisationens telesatellitorganisationen
tjänstemän och Intelsat (ITSO) i
personer som den lydelse som framgår av
medverkar i överenskommelsen om
skiljedomsförfarande ändring den 17 november
jämte ovan nämnda 2000, artikel XIII
personers
familjemedlemmar Protokoll om privilegier,
friheter och immuniteter
för Intelsat den 19 maj
1978

18 Internationella Konventionen den 18
oljeskadefonden, 1992 december 1971 om
års internationella upprättandet av en
oljeskadefond och 2003 internationell fond
års internationella för ersättning av
kompletterande skada orsakad av
oljeskadefond förorening genom
olja, konventionen
den 27 november
1992 om upprättandet
av en internationell
fond för ersättning
av skada orsakad av
förorening genom
olja och protokollet
den 16 maj 2003 till
denna konvention.

19 Afrikanska utveck- Ledamöterna i Överenskommelse den 29
lingsfonden fondens styrelse november 1972 om upp-
och personer med rättande av Afrikanska
tjänst hos eller utvecklingsfonden
uppdrag av fonden

20 Nordiska minister- Personer med an- Avtal den 13 maj 1987
rådets sekretariat ställning vid an- om den rättsliga
och Nordiska rådets givna sekretariat ställningen för Nordiska
presidiesekretariat jämte deras ministerrådets
familjemedlemmar sekretariat och Nordiska
rådets
presidiesekretariat

21 Europeiska centret Medlemmarnas rep- Protokoll fogat till
för medellånga resentanter i konventionen den 11
väderprognoser centret och per- oktober 1973 om upp-
soner med tjänst rättande av ett euro-
hos eller upp- peiskt centrum för
drag av centret medellånga väderprog-
noser, vilket proto-
koll avser immunitet
och privilegier för
centret

22 Europeiska organisa- Medlemmarnas rep- Protkoll den 12 juli
tionen för astronomisk resentanter i or- 1974 om privilegier
forskning rörande södra ganisationen och och immuniteter för
stjärnhimlen personer med den europeiska orga-
tjänst hos eller nisationen för astro-
uppdrag av orga- nomisk forskning rör-
nisationen ande södra stjärn-
himlen

23 Europeiska rymd- Medlemmarnas rep- Bilaga I till konven-
organet (ESA) resentanter i ventionen den 30 maj
rymdorganet och 1975 angående upprät-
personer med rätande av ett euro-
tjänst hos eller peiskt rymdorgan
uppdrag av detta

24 – – – – – – – – –

25. – – – – – – – – –

26 Internationella kaffe- – – – 1983 års internatio-
organisation nella kaffeavtal

27 Europeiska patent- Medlemmarnas rep- Protokoll angående den
organisationen resentanter i or- europeiska patent-
ganisationens för- organisationens
valtningsråd och privilegier och immu-
sådana represen- nitet, vilket utgör
tanters makar del av den europeiska
samt personer med patentkonventionen
tjänst hos det den 5 oktober 1973
europeiska patent-
verket och dessa
personers familjer
ävensom personer
med uppdrag av
organisationen

28. Internationella Medlemmarnas Protokoll om
mobilsatellit- representanter i privilegier och
organisationen organisationen immunitet för
IMSO och personer med INMARSAT (IMSO) den
tjänst hos eller 1 december 1981 i
uppdrag av den lydelse som
organisationen framgår av
jämte ovan nämnda överenskommelsen
personers om ändring den
familjemedlemmar 25 september 1998

29 Afrikanska utveck- Ledamöterna i Överenskommelse den 4
lingsbanken bankens styrelse augusti 1963 om upp-
och personer med rättande av Afrikanska
tjänst hos eller utvecklingsbanken
uppdrag av banken

30 Förenta nationernas Medlemmarnas rep- Stadga den 8 april
organisation för resentanter i or- 1979 för Förenta
industriell utveckling ganisationen och nationernas organisa-
(UNIDO) personer med tion för industriell
tjänst hos eller utveckling
uppdrag av orga-
nisationen

31. Europeiska Parternas Protokoll om privilegier
telesatellit- representanter i och immunitet för
organisationen organisationen, EUTELSAT den 13 februari
EUTELSAT organisationens 1987 i den lydelse som
tjänstemän jämte framgår av
deras överenskommelsen om
familjemedlemmar ändring den 1 maj 2000
samt personer med
uppdrag av
organisationen

32 Interamerikanska Ledamöterna i Avtal den 8 april
utvecklingsbanken bankens styrelse 1959 om upprättande
och personer med av Interamerikanska
tjänst hos eller utvecklingsbanken
uppdrag av banken

33. mellanstatliga medlemsstaternas fördraget om
organisationen för representanter i internationell
internationell organisationen, järnvägstrafik
järnvägstrafik personer med (COTIF) av den
(OTIF) tjänst hos 9 maj 1980 i
organisationen dess lydelse
och sakkunniga enligt ändrings-
utsedda av protokollet av
organisationen den 3 juni 1999

34 Europeiska organisa- Medlemmarnas rep- Protokoll om privilegier
tionen för utnyttjande resentanter i orga- och immunitet för
av meteorologiska nisationen, orga- EUMETSAT den 1 december
satelliter (EUMETSAT) nisationens 1986
tjänstemän jämte
deras familjemedlem-
mar samt personer med
uppdrag av organisa-
tionen

35 Multilaterala Ledamöterna i Konvention den
investeringsorganet organets råd och 11 oktober 1985 om
(MIGA) styrelse samt upprättande av det
personer med tjänst multilaterala
hos organet investeringsorganet

36 – – – Ledamöter och Europeisk konvention
experter i den 26 november 1987
kommittén upprättad till förhindrande av
enligt den av tortyr och omänsklig
europeiska eller förnedrande
konventionen till behandling eller
förhindrande av bestraffning
tortyr m.m.

37 – – – – – – – – –

38 Europeiska banken för Ledamöterna i Överenskommelse den 29
återuppbyggnad och bankens styrelse och maj 1990 om upprättan-
utveckling (EBRD) personer med tjänst de av Europeiska banken
hos eller uppdrag av för återuppbyggnad och
banken utveckling med av Sveri-
ge anmäld reservation

39 Europarådets fond Ledamöterna i fon- Tredjetilläggs-
för bosättning och dens styrelse, admini- protokollet den
regional utveck- strativa råd och 6 mars 1959 till
ling granskningskommitté den allmäna över-
och deras rådgivare, enskommelsen rör-
tekniska experter och ande Europarådets
sekreterare. Personer privilegier och
med tjänst hos fonden immunitet med av
jämte deras familje- Sverige anmäld
medlemmar reservation

40 EFTA:s övervaknings- Medlemmar och personer Protokoll 6 till
myndighet med tjänst hos över- avtalet den 2 maj
vakningsmyndigheten 1992 mellan EFTA-
jämte nämnda personers staterna om upp-
familjemedlemmar samt rättande av en
personer med uppdrag övervaknings-
av övervkaningsmyndig- myndighet och en
heten och företrädare domstol
för Europeiska gemen-
skapernas kommission
och EG:s medlems-
stater

41 EFTA-domtolen Domare, registrator Protokoll 7 till
och personer med tjänst avtalet den 2 maj
vid domstolen jämte 1992 mellan EFTA-
nämnda personers staterna om upp-
familjemedlemmar rättande och en
övervakningsmyn-
dighet och en dom-
stol

42 NORSAD-fonden Medlemmarnas represen- Avtal den 31 januari
och NORSAD-fon- tanter i fondens guver- 1990 om upprättande
dens exekutiv- nörsstyrelse, medlemmar av NORSAD-fonden och
sekretariat av exekutivsekretariat- och NORSAD-fondens
ets styrelse samt per- exekutivsekretariat
soner med tjänst hos med införda ändringar
exekutivsekretariatet januari 1993. Åtagan-
det i 14 § e i NOR-
SAD-fondens resp.
NORSAD-fondens
exekutivsekretariats
stadga skall fullgöras
genom att bestämmel-
serna i konventionen
den 21 november 1947
om privilegier och
immunitet för Förenta
nationernas fackorgan
tillämpas

/Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
43 Domstolens förliknings- Konventionen den 15
män, skiljedomare och december 1992 om för-
sekreterare samt parter- likning och skiljedom
nas ombud och juridiska inom ESK
biträden

44 Organisationen för Medlemmarnas represen- Förenta nationernas
förbud mot kemiska tanter i organisationen, konvention den 30
vapen personer med tjänst hos november 1992 om
eller uppdrag av förbud mot utveck-
organisationen och ling, produktion,
observatörer under in- innehav och använd-
spektion ning av kemiska
vapen samt om deras
förstöring

45 Internationella Tribunalens ledamöter, Stadga för Inter-
tribunalen för åklagaren och dennes nationella tri-
i f.d. personal, registratorn bunalen för
Jugoslavien och dennes personal f.d. Jugosla-
samt personer som på vien fastställd
annat sätt medverkar genom FN:s säker-
i tribunalen hetsråds resolu-
tion 827 den
25 maj 1993

/Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
46 Europeiska or- Medlemsstaternas re- Den internationella
ganisationen presentanter i or- Eurocontrolkonven-
för säkrare ganisationen, or- tionen om samarbete
flygtrafiktjänst ganisationens per- för luftfartens
(Eurocontrol) sonal jämte deras säkerhet med i
familjemedelemmar Bryssel 1981 vid-
som ingår i hus- tagna ändringar
hållet samt Organets
generaldirektör

/Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
46 Europeiska Medlemsstaternas Den internationella
organisationen representanter i Eurocontrol-
för säkrare organisationen, Konventionen om
flygtrafiktjänst organisationens samarbete för
personal jämte deras luftfartens säkerhet
familjemedlemmar som med i Bryssel 1997
ingår i hushållet vidtagna ändringar
samt det verkställande samt bilagorna I-IV
organets generaldirektör till den reviderade
konventionen

47. Internationella Personer med tjänst Avtal den 14 mars
institutet för hos eller uppdrag av 2012 mellan Sveriges
demokrati och fria organisationen samt regering och
val (International deras familjemedlemmar Internationella
IDEA) institutet för
demokrati och fria
val

48 Internationella Tribunalens ledamöter, Stadga för Inter-
tribunalen för åklagare och dennes nationella tribunalen
Rwanda personal, registratorn för Rwanda faställd
och dennes personal genom FN:s säkerhets-
samt personer som på råds resolution 955
annat sätt medverkar i den 8 november 1994
tribunalen

49. Internationella Företrädare för kon- Förenta nationernas
havsbottenmyndigheten ventionsparter som havsrättskonvention
deltar i möten med av den 10 december
församlingen, rådet 1982, artiklarna
eller med församling- 176-185 och bilaga
ens eller rådets organ IV artikel 13
samt generalsekrete-
raren och myndighetens
personal

50. Internationella Domstolens ledamöter Förenta nationernas
havsrättsdomstolen havsrättskonvention av
den 10 december 1982,
bilaga VI artikel 10

51. Europeiska uni- Företrädare för de för- Konventionen om grun-
versitetsinstitutet dragsslutande staterna dandet av ett euro-
och deras rådgivare, peiskt universitetsin-
företrädare för Euro- stitut av den 19 april
peiska gemenskaperna, 1972
personal vid institutet
inklusive familjemed-
lemmar och andra per-
soner som är knuta till
institutet

52. Europol Europols direktör, Rådets beslut av den 6
biträdande direktörer april 2009 om inrättande
och personal av Europeiska polisbyrån
(Europol)

53. Europeiska dom- Domstolens ledamöter, Protokoll nr 6 den
stolen för de mänsk- dess kanslichef och 6 mars 1996 till den
liga rättigheterna biträdande kanslichef allmänna överens-
kommelsen om Europa-
rådets privilegier
och immunitet

54. – – – Personer som deltar i Europeisk överens-
rättegång som anhängig- kommelse den 5 mars
görs vid domstolen som 1996 om personer som
part eller parts ombud deltar i rättegång
eller rådgivare samt inför den europeiska
vittnen och sakkunniga domstolen för de
kallade av domstolen, mänskliga rättig-
och andra personer som heterna
av domstolens ord-
förande anmodats att
delta i rättegång

55. Kommissionen för Medlemmar av personalen, Avtalet den 2 februari
skydd av Östersjöns representanter för 1998 om immunitet
marina miljö parterna i Helsingfors- och privilegier
konventionen samt för kommissionen
sakkunniga med upp- för skydd av
drag för kommissionen Östersjöns marina
miljö

56. Nordiska Alla styrelsemedlemmar, Överenskommelse den
investeringsbanken deras suppleanter, 11 februari 2004
bankens anställda samt mellan Danmark,
av banken utsedda Estland, Finland,
experter Island, Lettland,
Litauen, Norge och
Sverige om Nordiska
investeringsbanken

57. Nordiska Alla styrelsemedlemmar, Överenskommelse den 9
utvecklingsfonden deras suppleanter, november 1998 om
fondens anställda samt Nordiska utvecklings-
av fonden utsedda fonden
experter som utför
officiella uppgifter
på uppdrag av fonden

58. Nordiska miljö- Alla styrelsemedlemmar, Överenskommelse den 6
finansieringsbolaget deras suppleanter, november 1998 om
bolagets anställda samt Nordiska miljö-
av bolaget utsedda finansieringsbo-
experter som utför laget
officiella uppgifter
på uppdrag av bolaget

/Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
59. Organisationen för Medlemmar i en inspektions- Fördraget den 10 sep-
fördraget om fullstän- grupp och observatörer tember 1996 om full-
digt förbud mot kärn- under inspektion ständigt förbud mot
sprängningar kärnsprängningar

60. – – – Medlemmar i en under- Konventionen den 18
sökningsdelegationen september 1997 om för-
bud mot användning,
lagring, produktion
och överföring av
antipersonella minor
(truppminor) samt om
deras förstöring

61. Sekretariatet för Sekretariatets tjänste- Avtal den 23 oktober
Östersjöstaternas råd män 1998 mellan Sverige
och sekretariatet
för Östersjöstaternas
råd om immunitet
och privilegier för
sekretariatet

62. Interamerikanska Ledamöter i bolagets Avtalet den 19
investeringsbolaget styrelse och personer november 1984 om
(IIC) med tjänst hos bolaget upprättande av
Interameriskanska
investeringsbolaget
(IIC)

63. Europeiska Medlemmar i institutets Beslut av företrädarna
unionens institut organ och institutets för regeringarna i
för säkerhetsstudier personal Europeiska unionens
medlemsstater,
församlade i rådet, den
15 oktober 2001 om
privilegier och
immunitet för Europeiska
unionens institut för
säkerhetsstudier och
Europeiska unionens
satellitcentrum samt för
deras organ och personal

64. Europeiska Medlemmar i centrumets Beslut av företrädarna
unionens organ och centrumets för regeringarna i
satellitcentrum personal Europeiska unionens
medlemsstater,
församlade i rådet, den
15 oktober 2001 om
privilegier och
immunitet för Europeiska
unionens institut för
säkerhetsstudier och
Europeiska unionens
satellitcentrum samt för
deras organ och personal

65. Den administrativa Europeiska ministerrådets
direktören för Eurojust beslut om inrättande
samt personal som är av Eurojust
anställd av Eurojust

66 Internationella Domare, åklagare, biträdande Romstadgan den
brottmålsdomstolen åklagare, registrator, 17 juli 1998
biträdande registrator, för Internationella
personal i åklagarens kansli brottmålsdomstolen
och registratorskontoret, och avtalet den
dessa personers 9 september 2002
familjemedlemmar, personal om immunitet och
lokalt anställd av domstolen, privilegier för
försvarare, personer som Internationella
biträder försvaret, vittnen, brottmålsdomstolen
brottsoffer, sakkunniga,
andra personer som kallas
att närvara vid domstolens
förfaranden, ombud för
stater och mellanstatliga
organisationer som deltar i
församlingens och dess
underordnade organs möten
samt ombud för stater som
deltar i domstolens
förfaranden

67. Organisationen Personer med tjänst hos Avtal den 5 mars
För det globala eller uppdrag av 2012 mellan Sveriges
nätverket för organisationen samt regering och
vattenfrågor deras familjemedlemmar Organisationen för det
(Global Water globala nätverket
Partnership för vattenfrågor
Organisation)

68 Athena Kurir Beslut av
företrädarna för
regeringarna i
Europeiska unionens
medlemsstater,
församlade i rådet,
den 28 april 2004 om
privilegier och
immunitet för Athena

/Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
69. Europeiska Försvarsbyråns Beslut av
försvarsbyrån anställda företrädarna för
regeringarna i
Europeiska unionens
medlemsstater,
församlade i rådet,
av den 10 november
2004 om privilegier
och immunitet för
Europeiska
försvarsbyrån och
dess anställda

70 Nordiska Personer med anställning Avtal av den 29
kulturfonden vid Nordiska kulturfonden oktober 2004 om
och deras familjemedlemmar ändring av avtalet
av den 13 maj 1987
om den rättsliga
ställningen för
Nordiska
ministerrådets
sekretariat och
Nordiska rådets
presidiesekretariat
71. Europeiska Centrumets personal Avtal av den 30
centrumet för och deras juni 2010 mellan
förebyggande och familjemedlemmar Sveriges regering
kontroll av och Europeiska
sjukdomar (The centrumet för
European Centre förebyggande och
for Disease kontroll av
Prevention and sjukdomar
Control)

72. PLO Personer med tjänst Avtal den 28
hos Mission of Palestine juni 2012 mellan
i Stockholm samt deras Sveriges regering
familjemedlemmar och PLO, till
förmån för
Palestinska
myndigheten

73. Sekretariatet Personer med tjänst Avtal den 6
för Nordliga hos eller uppdrag av februari 2013
dimensionens sekretariatet samt mellan Sveriges
partnerskap för deras familjemedlemmar regering och
hälsa och socialt sekretariatet
välbefinnande för Nordliga
(NDPHS) dimensionens
partnerskap
för hälsa och
socialt
välbefinnande

74. Internationella Avvecklingsmekanismens Stadga för
avvecklingsmekanismen ledamöter, åklagaren och Internationella
för dennes personal, avvecklingsmekanismen
brottmålstribunaler registratorn och dennes för
personal, försvarare och brottmålstribunaler
andra personer som på fastställd genom
annat sätt medverkar i FN:s säkerhetsråds
avvecklingsmekanismen resolution 1966 den
22 december 2010

/Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
75. European Avtal mellan
Spallation Source Sveriges regering
Eric och European
Spallation Source
Eric

76. Ledamöter i expertgruppen Europarådets
GREVIO och andra medlemmar konvention om
av delegationer som gör förebyggande och
landbesök i enlighet med bekämpning av
konventionen våld mot kvinnor
och av våld i
hemmet
Lag (2015:340).