Förordning (1976:702) med instruktion för universitets- och högskoleämbetet

SFS nr
1976:702
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1976-09-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:670
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall med undantag av 2 § första
punkten tillämpas på universitets- och högskoleämbetet.

Uppgifter

2 § Ämbetet skall främja högskolans ändamål och utveckling.

3 § I fråga om högskolan i dess helhet åligger det ämbetet särskilt att

1. följa utvecklingen av utbildning och forskning inom landet och i
andra länder,

2. svara för översiktlig och samordnande planering för den grundläggande
högskoleutbildningen och utarbeta förslag till planeringsramar för denna
utbildning,

3. taga initiativ till utveckling av allmänna utbildningslinjer och
påbyggnadslinjer i grundläggande högskoleutbildning samt till regeringen
ge in de förslag om sådana linjer som behövs,

4. även i övrigt främja och samordna arbetet med att utveckla
utbildningen inom högskolan samt sprida kännedom om detta arbete och
resultatet därav och

5. stödja och främja verksamheten inom högskolan genom information,
rådgivning och andra åtgärder.

Vid fullgörande av de uppgifter som avses i första stycket skall ämbetet
samarbeta med skolöverstyrelsen och med styrelsen för Sveriges
lantbruksuniversitet i frågor som har anknytning till dessa myndigheters
verksamhetområden inom högskolan. Förordning (1977:457).

4 § Utöver vad som följer av 3 § åligger det ämbetet särskilt att i
fråga om högskolan, med undantag för Sveriges lantbruksuniversitet,

1. utarbeta underlag för riksdagens och regeringens beslut i fråga om
inriktningen och utvecklingen av utbildnings- och forskningsresurserna
samt villkoren för utbildnings- och forskningsverksamheten,

2. svara för översiktlig och samordnande planering av
forskarutbildningen och forskningen samt

3. varje år till regeringen avge ett förslag till anslagsframställningar
och andra framställningar till riksdagen och i anslutning härtill
redovisa en samlad plan beträffande lokal- och utrustningsbehoven.
Förordning (1979:475).

5 § Ämbetet är central förvaltningsmyndighet för ärenden om
högskoleutbildning med undantag för sådanan ärenden som rör Sveriges
lantbruksuniversitet. Ämbetet är dessutom central förvaltningsmyndighet
för de myndigheter som regeringen bestämmer.

Ämbetet meddelar de föreskrifter för högskolan inom
utbildningsdepartementets verksamhetsområde som behövs utöver de
föreskrifter som riksdagen och regeringen meddelar. Förordning
(1982:594).

6 § Ämbetet skall fortlöpande samarbeta med myndigheter, organisationer
och andra i syfte att samordna utbildningen inom högskolan och anpassa
den till samhällets behov av utbildade samt enskildas behov och
önskemål.

Organisation

7 § Ämbetet leds av en styrelse. Den består av universitetskanslern, som
är styrelsens ordförande, en planeringschef, som är styrelsens vice
ordförande, ordförandena i planeringsberedningarna och sex andra
ledamöter. Förordning (1980:632).

8 § Universitetskanslern är chef för ämbetet.

Planeringschefen är universitetskanslerns ställföreträdare.

Inom ämbetet finns fyra byråer, ett verksledningssekretariat och ett
informationssekretariat. Förordning (1986:362).

9 § Inom ämbetet finns fem planeringsberedningar för grundläggande
högskoleutbildning, forskarutbildning och forskning, nämligen

en för sektorn för utbildning för tekniska yrken samt för de
matematisk-naturvetenskapliga och de tekniska fakulteterna,

en för sektorn för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala
yrken samt för de juridiska och de samhällsvetenskapliga fakulteterna,

en för sektorn för utbildning för vårdyrken samt för de medicinska, de
odontologiska och de farmaceutiska fakulteterna,

en för sektorn för utbildning för undervisningsyrken och

en för sektorn för utbildning för kultur- och informationsyrken samt för
de humanistiska och de teologiska fakulteterna.

10 § Planeringsberedning har inom sitt område till uppgift att

1. bereda frågor om utbildningens och forskningens utveckling, villkor
och behov samt frågor om forskningens, samhällslivets och yrkeslivets
krav på utbildningen,

2. i övrigt bereda de ärenden som styrelsen eller universitetskanslern
överlämnar och

3. hos styrelsen föreslå de åtgärder som beredningen finner vara
motiverade.

11 § Planeringsberedning består av ordförande och högst 18 andra
ledamöter. I varje beredning skall ingå företrädare för de delar av
samhälls- och yrkeslivet som har anknytning till beredningens
ansvarsområde samt företrädare för lärare, andra anställda och
studerande inom ansvarsområdet.

Planeringsberedning utser vice ordförande bland sina ledamöter.
Förordning (1977:28).

12 § har upphävts genom förordning (1986:362).

13 § har upphävts genom förordning (1986:362).

14 § har upphävts genom förordning (1986:362).

15 § Hos ämbetet är anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt
annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får ämbetet anlita experter och
sakkunniga.

Ärendenas handläggning

16 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. frågor av särskild vikt om utbildning och forskning,

3. viktigare frågor om planering för högskolan och om genomförande av
åtgärder inom ämbetets verksamhetsområde,

4. viktigare frågor om ämbetets organisation, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter,

5. frågor om förslag till anslagsframställningar till riksdagen och
andra frågor av större ekonomisk betydelse,

6. andra frågor som universitetskanslern hänskjuter till styrelsen.
Förordning (1986:362).

17 § Styrelsen är beslutför när minst sju ledamöter, bland dem
ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden
mellan ordföranden eller vice ordföranden och minst sex andra ledamöter.
Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden eller
vice ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars
uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall
anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:953).

18 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
universitetskanslern ensam. Frågor om skiljande från annan anställning
än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning
prövas dock av universitetskanslern, planeringschefen och cheferna för
byråerna gemensamt. Förordning (1986:953).

19 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen och som inte är av det
slag att de behöver prövas av universitetskanslern får avgöras av annan
tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda
beslut. Förordning (1986:362).

20 § När universitetskanslern är förhindrad att utöva sin tjänst,
fullgöres hans åligganden av planeringschefen. Denne inträder efter
beslut av universitetskanslern även i övrigt i hans ställe vid
behandlingen av visst ärende eller viss grupp av ärenden.

21 § Uppkommer hinder för såväl universitetskanslern som
planeringschefen, fullgöres universitetskanslerns åligganden av den
tjänsteman som universitetskanslern bestämmer.

22 § Om universitetskanslern och planeringschefen samtidigt är
frånvarande, får ej fattas beslut av större vikt som kan anstå utan
olägenhet eller utan någonderas medgivande vidtagas åtgärd som rubbar
eller ändrar av ämbetet meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

23 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på chefen för den
byrå till vilken ärendet hör eller på särskilt förordnad föredragande. I
arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som
handlägges enligt 19 § andra meningen avgöres utan föredragning.

Universitetskanslern får själv övertaga beredning och föredragning av
ärende.

Byråchef har rätt att närvara när ärende som hör till hans byrå
föredrages av annan.

24 § Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så
brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får universitetskanslern
utan föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan olägenhet.

25 § Universitetskanslern, planeringschefen, byråchef, ordförande i
planeringsberedningen och, efter beslut av universitetskanslern, annan
tjänsteman får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärendena. Förordning (1986:362).

26 § Universitetskanslern och planeringschefen har rätt att närvara vid
sammanträden med planeringsberedning. Samma rätt har byråchef när ärende
handläggs som hör till hans byrå. Förordning (1986:362).

27 § En planeringsberedning är beslutför när fler än hälften av dess
ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.
Förordning (1986:953).

28 § har upphävts genom förordning (1986:953).

Tjänstetillsättning m.m.

29 § Universitetskanslern förordnas av regeringen för högst sex år.

Icke självskrivna ledamöter i styrelsen samt ordförande och andra
ledamöter i planeringsberedningen förordnas av regeringen för högst tre
år. Förordning (1986:362).

30 § Tjänst som planeringschef och som byråchef tillsättes av regeringen
efter anmälan av universitetskanslern.

Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av ämbetet.

Övriga bestämmelser

31 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av ämbetet även i fråga om byråcheferna. Förordning
(1982:594).