/r1/ Förordning (1976:703) om överförande av uppgifter från universitetskanslersämbetet till universitets- och högskoleämbetet;

SFS nr
1976:703
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1976-09-02
Författningen har upphävts genom
SFS1992:718
Upphävd
1992-07-01

Vad Kungl. Maj:t eller regeringen i författning eller i särskilt beslut
har föreskrivits om universitetskanslersämbetet skall från och med den 1
oktober 1976 i stället avse universitets- och högskoleämbetet.