Förordning (1976:723) med instruktion för affärsverket FFV

SFS nr
1976:723
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1971-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:365
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på affärsverket
FFV.

Bestämmelserna i 9 § första stycket verksstadgan om tjänsteresor gäller
även sådana resor utom landet.

Bestämmelserna i 17 § andra stycket andra punkten verksstadgan om
prövning av frågor om ledighet för vissa tjänstemän gäller chef för
stabsenhet eller sektor. Förordning (1983:347).

Uppgifter

2 § Affärsverket FFV utvecklar, tillverkar, försäljer och underhåller
försvarsmateriel och civila industriprodukter. Förordning (1983:347).

3 § FFV förvaltar de under FFV:s fond upptagna kapitaltillgångarna.
Verket får inte utan regeringens medgivande sälja aktier som förvaltas av
verket. För fonden gäller i övrigt de föreskrifter som regeringen
meddelar. Förordning (1983:347).

4 § FFV uppbär och redovisar verkets inkomster samt bestrider därmed och
med medel som i övrigt står till dess förfogande verkets utgifter.

FFV uppför anläggningar och byggnader som behövs för verksamheten.
Förordning (1983:347).

5 § FFV skall varje år

1. före den 1 december till regeringen avge förslag till driftstat för
nästa räkenskapsår,

2. före den 1 juni till industridepartementet avge en berättelse om
verksamheten under närmast föregående räkenskapsår i de bolag i vilka
fabriksverken förvaltar aktierna samt de aktiebolag med vilka nämnda
bolag utgör koncerner, innefattande årsredovisningar,
finansieringsanalyser och protokoll från ordinarie bolagsstämma,

3. före den 1 juni till industridepartementet avge årsredovisning för
verkets verksamhet under närmast föregående räkenskapsår innefattande
resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och
förvaltningsberättelse och

4. fortlöpande lämna uppgifter till industridepartementet för bedömning
av den framtida avkastningen av FFV:s fond. Förordning (1983:347).

6 § Om ej regeringen på framställning av FFV bestämmer annat, skall FFV
följa direktiv som överbefälhavaren meddelar för krigsplan läggningen i
fråga om de verkstäder som regeringen anger. Förordning (1983:347).

7 § FFV skall på statsverkets checkräkning i riksbanken löpande sätta in
överskottsmedel. Senast under december månad skall verket ha satt in tre
fjärdedelar av de överskottsmedel som regeringen har beslutat skall
inbetalas för räkenskapsåret. Sedan räkenskaperna avslutats för
räkenskapsåret skall resterande fjärdedel av överskottsmedlen sättas in.
Om hinder möter mot sådan slutlig insättning, skall verket anmäla det
till finansdepartementet. Förordning (1983:347).

8 § Överskott som kvarstår sedan kravet på inbetalning av överskottsmedel
har tillgodosetts redovisas som disponibla medel. Dessa medel får inte
användas för investeringar i byggnader och maskiner. Medlen skall göra
det möjligt att för följande år leverera in överskottsmedel till
statsverket. Förordning (1979:537).

9 § FFV får sälja eller avskriva lös egendom som är obehövlig, försliten
eller icke längre användbar för sitt ändamål och avskriva egendom som
gått förlorad genom olyckshändelse eller förkommit på annat sätt.
Förordning (1983:347).

10 § Har skadegörelse förövats på egendom som förvaltas av FFV eller har
tillgrepp skett av sådan egendom, får verket belöna den som har bidragit
till att gärningsmannen har upptäckts eller gripits. Verket får belöna
även den som har avvärjt skada på eller förlust av egendom och den som
har tillrättaskaffat tillgripen eller på annat sätt förkommen egendom
eller penningmedel.

Har kläder eller andra personliga tillhörigheter skadats för eller
förlorats av anställd under hans tjänsteutövning eller vid förvaring på
plats, som anvisats av FFV, får verket ersätta honom.

Har person- eller sakskada uppkommit genom verksamheten och är
ansvarigheten ej reglerad i särskild ordning, får verket utge skäligt
skadestånd. Förordning (1983:347).

11 § Inom sitt verksamhetsområde företräder FFV staten såväl vid som utom
domstol. Förordning (1983:347).

Organisation

12 § FFV leds av en styrelse som består av högst nio ledamöter. I
styrelsen ingår FFV:s generaldirektör. En av ledamöterna är ordförande
och en är vice ordförande.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. är tillämplig på FFV. Förordning (1987:287).

13 § Generaldirektören är chef för FFV.

Inom FFV får finnas högst sex stabsenheter (koncernstaber) samt behövligt
antal serviceenheter. Varje enhet förestås av en chef.

Inom FFV finns fem sektorer med verksamhetsområden inom försvarsmateriel,
underhåll, materialteknik, koncernservice och marktelekommunikation.
Varje sektor förestås av en chef.

En av cheferna för stabsenhet eller sektor är generaldirektörens
ställföreträdare. Förordning (1985:860).

14 § Hos FFV finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller
andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov.

I mån av behov får FFV anlita utomstående för särskilda uppdrag.
Förordning (1983:347).

Ärendenas handläggning

15 § Av styrelsen avgöres

1. viktigare frågor om organisation eller arbetsordning,

2. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra
frågor av större ekonomisk betydelse,

3. frågor av större vikt som har kommit fram vid revision och

4. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.
Förordning (1976:723).

16 § Styrelsen är beslutför när minst fem av de i 12 § angivna
ledamöterna är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden
och generaldirektören eller hans ställföreträdare. När ett ärende av
större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Tjänsteman skall närvara vid styrelsesammanträde när generaldirektören
bestämmer det eller annan ledamot begär det.

Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda
för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan minst
fem ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och
generaldirektören eller hans ställföreträdare. Kan ärendet inte lämpligen
avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av
den föredragande till vars uppgift ärendet hör. Beslut, som fattas enligt
detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.
Förordning (1987:287).

17 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
generaldirektören ensam utom i frågor om skiljande från tjänst eller
uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller
läkarundersökning. I sådana frågor beslutar generaldirektören, annan
tjänsteman som generaldirektören bestämmer och verkets chefsjurist utom
när det gäller tjänsteman som avses i 33 §. I 15 kap. 7 § lagen
(1976:600) om offentlig anställning och i 26 § anställningsförord ningen
(1965:601) finns särskilda bestämmelser om omröstning i vissa
personalfrågor. Förordning (1980:862).

18 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan
tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av ärenden,
som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
generaldirektören. Förordning (1976:723).

19 § När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den av
hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören
även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst ärende eller viss
grupp av ärenden. Förordning (1976:723).

20 § Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som hans
ställföreträdare, fullgöres generaldirektörens åligganden av den
tjänsteman generaldirektören bestämmer. Förordning (1976:723).

21 § I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt,
som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd,
som rubbar eller ändrar av FFV meddelade föreskrifter eller tillämpade
grunder.

Första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till
dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1983:347).

22 § Ärende avgöres efter föredragning, som ankommer på chefen för den
stabsenhet dit ärendet hör eller på särskilt förordnad föredragande. I
arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges, att ärende som
handlägges enligt 18 § avgöres utan föredragning.

Generaldirektören får själv övertaga beredning och föredragning av
ärende.

Chef för stabsenhet eller sektor får närvara när ärende som hör till hans
område föredrages av annan. Förordning (1976:723).

23 § har upphävts genom förordning (1986:812).

24 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan
olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.
Förordning (1980:862).

25 § Generaldirektören, chef för stabsenhet eller, efter beslut av
generaldirektören, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning
eller yttrande i ärende hos verket. Förordning (1976:723).

Revision

26 § FFV skall genom revision övervaka att verksamheten bedrivs
ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt samt i överensstämmelse med
angivna riktlinjer. Revisionen skall vidare omfatta granskning av
räkenskaper, intern kontroll och årsredovisning. Viktigare resultat av
revisionen skall redovisas för styrelsen. Förordning (1983:347).

27 § FFV prövar anmärkningar som har framställts vid revisionen. FFV får
lämna anmärkning utan vidare åtgärd, om det anmärkta förfarandet varit
till fördel för verket eller rimligt från dess synpunkt eller om andra
särskilda skäl föreligger. Förordning (1983:347).

Tjänstetillsättning

28 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Styrelsens övriga ledamöter förordnas av regeringen för högst tre år.
Ordförande och vice ordförande förordnas av regeringen för samma tid.

Andra innehavare av tjänster med beteckningen p än generaldirektören
förordnas av regeringen för högst sex år efter anmälan av
generaldirektören. Andra tjänster som omfattas av chefslöneavtalet
tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av FFV.

Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelar
regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.
Förordning (1987:287).

29 § Bestämmelsen i 4 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om
offentlig anställning att tjänst som myndigheten tillsätter skall
kungöras ledig till ansökan gäller endast extra ordinarie tjänst i någon
av lönegraderna F 9 – F 17 som tillsättes på annat sätt än genom
förflyttning. Förordning (1977:920).

30 § När tjänst som avses i 29 § skall tillsättas, utfärdar FFV
kungörelse med föreläggande av tre veckors ansökningstid, räknat från
dagen för kungörandet. Kungörelsen anslås på verkets anslagstavla i lokal
som verket bestämmer.

Tillkännagivande om FFV beslut om tillsättning av kungjord tjänst eller
beslut att ej tillsätta sådan tjänst anslås genast på verkets
anslagstavla i lokal som verket bestämmer med uppgift om den dag då
anslaget skedde. Tillkännagivande i fråga om tjänst som icke kungjorts
ledig till ansökan behöver ej anslås. Förordning (1983:347).

31 § Vikariat tillsättes av FFV. Avgör regeringen fråga om ledighet från
tjänsten, tillsättes dock vikariatet av regeringen.

Vid tillsättning av långtidsvikariat får FFV tillämpa annan ordning än
som gäller för tillsättning av tjänsten. Förordning (1983:347).

32 § För vissa tjänster hos FFV gäller förordningen (1975:608) om krav på
svenskt medborgarskap för tillträde till vissa statliga tjänster.
Förordning (1983:347).

Övriga bestämmelser

33 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänst som chef
för stabsenhet eller sektor eller som innehar tjänst i lönegrad F 25
eller högre. Förordning (1977:317).

34 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601)
lämnas av FFV i fråga om innehavare av tjänst som avses i 28 § tredje
stycket denna instruktion. Förordning (1983:347).

35 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef
för central förvaltningsmyndighet äger tillämpning på generaldirektören.
Förordning (1977:317).

Övergångsbestämmelser

1983:347

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.

Vad regeringen i förordning eller särskilt beslut har föreskrivit om
förenade fabriksverken skall i stället avse affärsverket FFV.