Författningssamlingsförordning (1976:725)

SFS nr
1976:725
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1976-09-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:304

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning förstås med

författningar: lagar, förordningar och andra rättsregler som i
8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter,

allmänna råd: sådana generella rekommendationer om
tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller
bör handla i ett visst hänseende. Förordning (1984:212).

2 § Denna förordning gäller ej för riksdagen och dess
myndigheter. Förordning (1982:1256).

Svensk författningssamling

3 § I förordningen (1996:1515) med instruktion för
Regeringskansliet finns bestämmelser om vem som är utgivare av
Svensk författningssamling (SFS).

Frågor om kungörande av författningar i SFS i fall som avses i
6 § tredje stycket lagen (1976:633) om kungörande av lagar och
andra författningar avgörs av utgivaren av SFS.
Förordning (2011:433).

4 § SFS utkommer varje vecka, om ej särskilda skäl föranleder
annat.

5 § Har en författning som regeringen utfärdat kungjorts i
någon annan författningssamling än SFS eller i någon annan
publikation, skall en notis om detta införas i SFS så snart det
lämpligen kan ske.

I en notis enligt första stycket anges

1. författningens rubrik,

2. när författningen har utfärdats,

3. i vilken författningssamling eller annan publikation
kungörandet har skett och

4. för en författning som har kungjorts i en
författningssamling dess löpnummer och eventuell sakbeteckning.
Förordning (1980:154).

6 § De författningar som under ett kalenderår har utgetts i SFS
samlas efter årets utgång i bokband. I bandet medtages även
sådana notiser som avses i 5 §.

Bandet skall vidare innehålla uppgift om

1. vilka centrala myndigheter under regeringen som under året
har låtit utge författningssamling,

2. vilka andra myndigheter under regeringen som under året har
låtit intaga författningar eller allmänna råd i sådan
författningssamling,

3. vilka centrala myndigheter under regeringen som under året
har kungjort författning på annat sätt än i författningssamling
eller publicerat allmänna råd enligt 28 §.

Bandet skall också innehålla uppgift om vilka
författningssamlingar som under året har utgivits av
riksdagsförvaltningen och av förvaltningsmyndigheter under
riksdagen samt uppgift om vilka andra myndigheter under
riksdagen som under året har låtit intaga författningar i en
sådan författningssamling. I bandet skall vidare anges att det
finns en författningssamling för varje län.

Myndighet som avses i andra stycket skall senast den 15 januari
varje år lämna utgivaren de uppgifter som enligt andra stycket
skall intagas i SFS. Förordning (2000:439).

7 § Statliga myndigheter skall se till att de har tillgång till
SFS i den utsträckning som behövs.

Till varje kommun, landsting och kommunbibliotek skall det
kostnadsfritt sändas ett exemplar av författningssamlingen.
Förordning (1993:1165).

8 § Har upphävts genom förordning (1996:1307).

8 a § Har upphävts genom förordning (1999:908).

Författningssamlingar för centrala myndigheter under regeringen

9 § De centrala myndigheter som anges i bilaga 1 till denna
förordning skall låta utge författningssamling. I den
utsträckning som framgår av bilagan skall författningssamlingen
vara gemensam för den myndighet som låter utge
författningssamlingen och en eller flera andra myndigheter.

Författningssamling som avses i första stycket skall, om ej
annat följer av lagen (1976:633) om kungörande av lagar och
andra författningar, utnyttjas av annan central myndighet i
enlighet med vad som anges i bilaga 1.

De centrala myndigheter som är upptagna i bilaga 2 till denna
förordning får under tid som anges i bilagan kungöra
författningar på annat sätt än i författningssamling som avses
i denna förordning. Hur kungörandet sker framgår av bilagan.
Regeringskansliet och chefen för Utrikesdepartementet får tills
vidare kungöra författningar i publikationen Föreskrifter för
utrikesförvaltningen. Förordning (1996:1516).

10 § Det åligger central myndighet som låter utge
författningssamling enligt denna förordning att utse utgivare
för författningssamlingen.

11 § En författningssamling som en central myndighet låter utge
skall ha samma format som SFS och likartad typografisk
utformning.

Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta om
avvikelser från första stycket. En underrättelse om beslutet
skall lämnas till regeringen. Förordning (1986:597).

12 § Brukar central myndighet kungöra sina författningar i
central myndighets författningssamling men har viss författning
kungjorts i SFS, författningssamling för län eller på annat
sätt än i författningssamling, skall en notis om kungörandet
införas i förstnämnda författningssamling så snart det
lämpligen kan ske.

I notis enligt första stycket anges

1. författningens rubrik,

2. när och av vilken myndighet författningen har utfärdats,

3. hur kungörandet har skett och

4. för författning som har kungjorts i författningssamling dess
löpnummer och eventuell sakbeteckning.

Första stycket gäller ej, om författningen bekantgöres i andra
hand genom införande i den författningssamling där myndighetens
författningar i allmänhet kungöres.

13 § Statliga myndigheter skall se till att de har tillgång
till andra myndigheters författningssamlingar i den
utsträckning som behövs. Till varje kommun, landsting och
kommunbibliotek som begär det skall det kostnadsfritt sändas
ett exemplar av en författningssamling som en central myndighet
låter ge ut. Förordning (1993:1165).

14 § Kostnaden för gemensam författningssamling skall fördelas
mellan myndigheterna.

Myndighet som utnyttjar en annan myndighets författningssamling
skall svara för därav uppkommande trycknings- och
distributionskostnader.

Länens författningssamlingar

15 § Det åligger länsstyrelse att utse utgivare för länets
författningssamling.

16 § Länets författningssamling skall ha samma format som SFS
och likartad typografisk utformning.

Om det finns särskilda skäl för det, får länsstyrelsen besluta
om avvikelser från första stycket. En underrättelse om beslutet
skall lämnas till regeringen. Förordning (1986:597).

17 § Statliga myndigheter skall se till att de har tillgång
till länens författningssamling i den utsträckning som behövs.
Till varje kommun, landsting och kommunbibliotek inom länet
skall det kostnadsfritt sändas ett exemplar av länets
författningssamling. Förordning (1993:1165).

18 § Kostnaden för tryckning och distribution av länets
författningssamling betalas av länsstyrelsen, om ej annat är
särskilt föreskrivet.

Övriga bestämmelser

18 a § Om en ny eller ändrad författning helt eller delvis
genomför ett EU-direktiv, ska en hänvisning till direktivet
göras i den författningssamling där författningen kungörs.

Om en ny eller ändrad författning har anmälts till kommissionen
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den
22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska
standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för
informationssamhällets tjänster, ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG, ska en
hänvisning till detta direktiv göras i den författningssamling
där författningen kungörs. Förordning (2011:433).

18 b § När en myndighet under regeringen beslutar en
författning skall rubriken till denna innehålla myndighetens
namn och ordet “föreskrifter”. I ingressen till författningen
skall uppgift lämnas om det bemyndigande på vilket myndighetens
beslutanderätt grundar sig.

Termen anvisningar får inte användas i rubriken till en
författning. Förordning (1985:819).

18 c § Hos varje myndighet under regeringen skall det finnas en
förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna
råd som har beslutats av myndigheten eller någon föregångare
till denna. Detta gäller oavsett vilken rubrik författningarna
eller råden har. I fråga om författningar eller råd som
förtecknas enligt särskilda bestämmelser räcker det dock med en
hänvisning till den särskilda förteckningen. Myndighetens
arbetsordning behöver inte tas med i förteckningen.

Förteckningen skall i skilda delar ange de regler som har
publicerats i en författningssamling och andra regler. Den del
av förteckningen som avser regler av det förra slaget skall
utformas i enlighet med föreskrifterna i bilaga 3.

Förteckningen skall vid lämpliga tidpunkter tryckas eller
mångfaldigas på annat sätt och tillhandahållas allmänheten. Ett
exemplar av förteckningen skall varje år lämnas till regeringen
i samband med att myndigheten lämnar sitt budgetunderlag. Om
förteckningen förs med hjälp av automatiserad behandling skall
den lämnas också på diskett eller annat datorläsbart medium.
Förordning (2002:32).

19 § Tillstånd till tryckning av författning som skall intagas
i författningssamling meddelas av utgivaren eller den som han
bestämmer.

I fråga om författning som utfärdas av regeringen får tillstånd
som avses i första stycket meddelas sedan chefstjänsteman inom
det departement, där ärendet har handlagts, eller den som han
bestämmer har godkänt att författningen tryckes.

I fråga om författning som utfärdas av någon annan än
regeringen får tillstånd som avses i första stycket meddelas,
sedan den som är behörig därtill har godkänt att författningen
tryckes. Förordning (1982:1256).

20 § I författningssamling får endast en författning tryckas på
samma blad. Detta gäller dock ej när författningarna föres
samman i bokband. För varje författning anges på bladets första
sida dagen då den har utkommit från trycket.

Författning tilldelas ett löpnummer, som består av årtal och
ett nummer som är löpande för kalenderår och åtskiljes från
årtalet genom kolon. Författning kan dessutom ges en
sakbeteckning som visar dess ämnestillhörighet.

Andra stycket äger motsvarande tillämpning beträffande notis
som avses i 5 eller 12 §. Notisnumreringen skall utgöra en
serie för sig.

21 § När i författningssamling intagen författning kan bli
svåröverskådlig till följd av ändringar, bör den införas i sin
helhet i författningssamlingen. Detta kan ske antingen i
samband med ändring eller vid annat lämpligt tillfälle.

22 § Författning som kungöres i författningssamling skall om
möjligt utges så att den är författningssamlingens abonnenter
till handa i god tid innan den träder i kraft.

23 § Införes i författningssamling författning, som med stöd av
lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
har kungjorts i annan författningssamling eller på annat sätt
än i författningssamling eller som har bekantgjorts på annat
sätt än genom kungörande, skall det vid införandet anges att
fråga är om ett bekantgörande i andra hand.

Om en författning som har kungjorts i en författningssamling
ändras eller upphävs, skall ändringen eller upphävandet om
möjligt kungöras i den författningssamling där författningen
ursprungligen kungjordes. Förordning (1984:212).

24 § Författningssamling skall förses med register.

För underlättande av registerframställningen kan sakord
utsättas i anslutning till rubriken till författning.

24 a § Bestämmelser om skyldigheten att göra författningar
tillgängliga i elektronisk form finns i
rättsinformationsförordningen (1999:175). Förordning
(1999:182).

24 b § har upphävts genom förordning (1999:182).

25 § Författningar som ingår i författningssamling skall kunna
köpas såväl årgångsvis som var och en för sig. Årsabonnemang
bör om möjligt kunna begränsas till viss ämnesgrupp av
författningar.

26 § I fråga om författningar som med stöd av 4, 7 eller 9 §
lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
kungöres i annan publikation än författningssamling som avses i
denna förordning äger 7, 17, 18, 19, 21, 22 samt, i den mån ej
hinder däremot möter, 25 §§ motsvarande tillämpning. Förordning
(1977:952).

27 § Allmänna råd skall tryckas eller på annat sätt
mångfaldigas och tillhandahållas allmänheten. Vare sig de är
sammanförda med författning eller upprättas fristående kan de
intagas i författningssamling. Är de sammanförda med
författning, skall tydligt utmärkas vilka regler som är
författningsföreskrifter och vilka regler som är allmänna råd.

I fråga om allmänna råd som har intagits i författningssamling
äger vad som sägs om författning i 13 §, 19 § första och tredje
styckena, 20 § första och andra styckena samt 21, 24 och 25 §§
motsvarande tillämpning.

28 § Allmänna råd som ej intages i författningssamling bör
numreras löpande för kalenderår i en serie som är gemensam för
myndigheten. De kan dessutom ges sakbeteckning som visar deras
ämnestillhörighet. Serien bör förses med register.

I fråga om allmänna råd som avses i första stycket äger 19 §
första och tredje styckena samt 21 § och, i den mån ej hinder
däremot möter, 25 § motsvarande tillämpning.

Första stycket gäller ej för myndighet som anges i bilaga 2.

29 § I en författningssamling får inte införas något annat än

1. sådana författningar som skall kungöras i
författningssamlingen,

2. sådana notiser som avses i 5 § första stycket och 12 §
första stycket,

3. sådana bekantgöranden i andra hand som avses i 12 § tredje
stycket,

4. bekantgöranden i andra hand av sådana författningar som har
kungjorts enligt 4 § tredje stycket lagen (1976:633) om
kungörande av lagar och andra författningar,

5. sådana omtryck som avses i 21 §,

6. allmänna råd,

7. sådant som skall införas i författningssamlingen enligt
särskilda bestämmelser.

Utan hinder av första stycket får i en författningssamling
införas kortare meddelanden som bör bringas till allmän
kännedom och som inte lämpligen kan lämnas i annan form,
förutsatt att författningssamlingen inte därigenom upphör att
vara huvudsakligen en regelsamling. En myndighet som har
utfärdat en sådan författning som avses i 2 § första stycket 2
lagen om kungörande av lagar och andra författningar får också
införa författningen i den författningssamling där myndighetens
författningar i allmänhet kungörs.

Rättsfallsreferat får inte tas in i en författningssamling.
Förordning (1984:212).

30 § Mot beslut enligt denna förordning får talan ej föras.

Bilaga 1

Författningssamlingar för centrala myndigheter

Utgivande myndighet

Benämning Förkortning Särskild föreskrift

Affärsverket svenska
kraftnät

Svenska kraftnäts SvKF
författningssamling

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens
författningssamling AFFS

Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverkets
författningssamling AGVFS Utnyttjas också
av Statens
tjänstepensionsverk

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets
författningssamling AFS

Bolagsverket

Bolagsverkets
författningssamling BOLFS Utnyttjas också av
Patentombudsnämnden

Boverket

Boverkets BFS
författningssamling

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämndens CSNFS
författningssamling

Datainspektionen

Datainspektionens DIFS
författningssamling

Domstolsverket

Domstolsverkets
författningssamling DVFS Utnyttjas också av
Notarienämnden

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverkets ELSÄK-FS
författningssamling

Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionens
författningssamling EIFS

/Upphör att gälla U:2015-07-01/
Finansinspektionen

Finansinspektionens FFFS
författningssamling

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens
författningssamling FoHMFS

Försvarsmakten

Försvarets
författningssamling FFS Utnyttjas också av
Fortifikationsverket,
Totalförsvarets
forskningsinstitut och
Försvarets materielverk

/Träder i kraft I:2015-07-01/
Finansinspektionen

Finansinspektionens FFFS
författningssamling

Försvarsmakten

Försvarets
författningssamling FFS Utnyttjas också av
Fortifikationsverket,
Totalförsvarets
forskningsinstitut och
Försvarets materielverk

Försäkringskassan

Försäkringskassans
författningssamling FKFS Utnyttjas också av
Myndigheten för
internationella
adoptionsfrågor

Havs- och
vattenmyndigheten

Havs- och
vattenmyndighetens
författningssamling HVMFS

Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för IAFFS
arbetslöshetsförsäkringens
författningssamling

Kammarkollegiet

Kammarkollegiets
författningssamling KAMFS Utnyttjas också av
Fastighetsmäklarinspektionen
och Trafikanalys

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionens KIFS
författningssamling

Kommerskollegium

Kommerskollegiums KFS
författningssamling

Konkurrensverket

Konkurrensverkets KKVFS
författningssamling

Konsumentverket

Konsumentverkets KOVFS Utnyttjas också av
författningssamling Allmänna
reklamationsnämnden
Kriminalvården

Kriminalvårdens KVFS
författningssamling

Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndighetens KFMFS
författningssamling

Lantmäteriet

Lantmäteriets
författningssamling LMFS

Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets LIVSFS
författningssamling

Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionens LIFS
författningssamling

Läkemedelsverket

Läkemedelsverkets LVFS
författningssamling

Migrationsverket

Migrationsverkets MIGRFS
författningssamling

Myndigheten för radio och
tv

Myndigheten för radio och
tv:s författningssamling MRTVFS

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

Myndigheten för MSBFS Utnyttjas också av
samhällsskydd och Riksvärderingsnämnden
beredskaps
författningssamling

Myndigheten för
tillväxtpolitiska
uvärderingar och
analyser

Myndigheten för MTFS
tillväxtpolitiska
utvärderingar och
analysers
författningssamling

Myndigheten för
yrkeshögskolan

Myndigheten för MYHFS
yrkeshögskolans
författningssamling

Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets NFS Utnyttjas också av
författningssamling Kustbevakningen

Patent- och
registreringsverket

Patent- och
registreringsverkets PRVFS
författningssamling

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndighetens
författningssamling PFS

Polismyndigheten

Polismyndighetens
författningssamling PMFS Utnyttjas också av
Säkerhetspolisen

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsens PTFS
författningssamling

Revisorsnämnden

Revisorsnämndens RNFS
författningssamling

Riksarkivet

Riksarkivets RA-FS
författningssamling

Riksgäldskontoret

Riksgäldskontorets RGKFS
författningssamling

Sametinget

Sametingets
författningssamling STFS

Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets SJÖFS Utnyttjas också av
författningssamling Rederinämnden

Skatteverket

Skatteverkets SKVFS
författningssamling

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsens SKSFS
författningssamling

/Upphör att gälla U:2015-07-01/
Socialstyrelsen

Socialstyrelsens
författningssamling SOSFS Utnyttjas också av
Rättsmedicinalverket
och Inspektionen för
vård och omsorg

/Träder i kraft I:2015-07-01/
Socialstyrelsen

Gemensamma
författningssamlingen
avseende hälso- och
sjukvård, socialtjänst,
läkemedel, folkhälsa m.m. HSLF-FS Utnyttjas av
E-hälsomyndigheten,
Folkhälsomyndigheten,
Inspektionen för vård
och omsorg,
Läkemedelsverket,
Rättsmedicinalverket,
Socialstyrelsen och
Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket

Statens energimyndighet

Statens energimyndighets
författningssamling STEMFS

Statens institutionsstyrelse

Statens institutionsstyrelses
författningssamling SiSFS

Statens jordbruksverk

Statens jordbruksverks SJVFS Utnyttjas också av
författningssamling Centrala
försöksdjursnämnden

/Upphör att gälla U:2015-07-02/
Statens kulturråd

Statens kulturråds
författningssamling KRFS Utnyttjas också av
Konstnärsnämnden,
Kungl. biblioteket,
Presstödsnämnden,
Riksantikvarieämbetet,
Nationalmuseum med
Prins Eugens Waldemarsudde,
Moderna museet, Styrelsen
för Sveriges författarfond
och Myndigheten för
tillgängliga medier

/Träder i kraft I:2015-07-02/
Statens kulturråd
Statens kulturråds
författningssamling KRFS Utnyttjas också av
Konstnärsnämnden,
Kungl. biblioteket,
Riksantikvarieämbetet,
Nationalmuseum med
Prins Eugens Waldemarsudde,
Moderna museet, Styrelsen
för Sveriges författarfond
och Myndigheten för
tillgängliga medier

Statens skolverk

Statens skolverk

Statens skolverks
författningssamling SKOLFS Utnyttjas också av
Myndigheten för
ungdoms- och
civilsamhällesfrågor,
Statens
skolinspektion och
Specialpedagogiska
skolmyndigheten

Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyråns SCB-FS Utnyttjas också av
författningssamling Konjunkturinstitutet och
Medlingsinstitutet

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndighetens
författningssamling SSMFS

Styrelsen för
ackreditering och
teknisk kontroll

Styrelsens för STAFS
ackreditering och
teknisk kontroll
författningssamling

/Upphör att gälla U:2015-07-01/
Sveriges geologiska
undersökning

Sveriges geologiska SGU-FS
undersöknings
författningssamling

Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket

Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets
författningssamling TLVFS Utnyttjas också av
E-hälsomyndigheten

Tillväxtverket

Tillväxtverkets TVFS Utnyttjas också av
författningssamling Verket för
innovationssystem och
Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige

/Träder i kraft I:2015-07-01/
Sveriges geologiska
undersökning

Sveriges geologiska SGU-FS
undersöknings
författningssamling

Tillväxtverket

Tillväxtverkets TVFS Utnyttjas också av
författningssamling Verket för
innovationssystem och
Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige

Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet

Totalförsvarets
rekryteringsmyndighets
författningssamling TRMFS

Trafikverket

Trafikverkets
författningssamling TRVFS

Transportstyrelsen

Transportstyrelsens TSFS Utnyttjas också av
författningssamling Luftfartsverket och
Sveriges meteorologiska
och hydrologiska
institut

Tullverket

Tullverkets TFS Utnyttjas också av
författningssamling Inspektionen för
strategiska produkter

Universitets- och
högskolerådet

Universitets- och UHRFS
högskolerådets
författningssamling

Valmyndigheten

Valmyndighetens VALFS
författningssamling

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets VRFS
författningssamling

Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndighetens ÅFS
författningssamling
Förordning (2015:304).

Bilaga 2

Centrala myndigheter som får kungöra författningar på annat
sätt än i författningssamling som avses i
författningssamlingsförordningen

Myndighet Hur kungörande får ske Särskild föreskrift

Arbetsgivarverket AGV cirkulär Medgivandet gäller t.v.

Finansinspektionen Föreskrifterna Medgivandet gäller
publiceras elektroniskt t.v. och endast
och hålls tillgängliga bilagor till
hos myndigheten föreskrifter om
kapitaltäckning och
stora exponeringar

Havs- och Föreskrifterna Medgivandet gäller
vattenmyndigheten publiceras elektroniskt t.v. och endast
och hålls tillgängliga föreskrifter om
hos myndigheten realtidsstängning
av fiskevatten och
fiskeförbud vid
uppfiskad fiskekvot

Konsumentverket Konsumentverkets Medgivandet gäller t.v.
tekniska föreskrifter och endast föreskrifter
om analysmetoder

Riksarkivet Riksarkivets Medgivandet gäller t.v.
myndighetsspecifika och endast föreskrifter
föreskrifter om om gallring och annan
gallring och annan arkivhantering som
arkivhantering avser en viss myndighet
eller myndighetskategori

Skatteverket Föreskrifterna hålls Medgivandet gäller t.v.
tillgängliga hos och endast föreskrifter
Skatteverket om indelning i
värdeområden och
provvärderingsområden
samt föreskrifter om
indelning i
prisutvecklingsområden
och omräkningstal

Socialstyrelsen Läkarnas Medgivandet gäller t.v.
specialiserings- och endast föreskrifter
tjänstgöring om kunskaper, färdigheter
Målbeskrivningar och förhållningssätt för
specialistkompetens
(målbeskrivningar)

Styrelsen för Utbildningsplaner Medgivandet gäller t.v.
Sveriges och endast för
lantbruksuniversitet utbildningsplaner
Förordning (2012:813)

Bilaga 3

Utformningen av myndigheternas regelförteckningar enligt
18 c §

I denna bilaga anges vilka uppgifter som ska tas in i
myndigheternas regelförteckningar. Vad som sägs om
författningar gäller också allmänna råd.

1 Grundförfattningar och ändringsförfattningar

I sina förteckningar ska myndigheterna skilja mellan
grundförfattningar och ändringsförfattningar.

En ändringsförfattning är en författning genom vilken en
annan författning ändras, ges utsträckt giltighet i tiden,
sätts i kraft eller upphävs. Andra författningar är
grundförfattningar. En ny författning som innehåller
övergångsbestämmelser enligt vilka en äldre författning
upphävs ska förtecknas både som en grundförfattning och en
ändringsförfattning.

Grundförfattningarna ska tas upp i löpnummerordning. I
förteckningen får de delas upp på skilda serier.

Varje ändringsförfattning ska redovisas i anslutning till den
grundförfattning som den hör till.

2 Förteckningar över grundförfattningar

Förteckningar över grundförfattningar Exempel på redaktionell
ska innehålla följande uppgifter: utformning:

– Fullständig rubrik i senaste Datainspektionens föreskrifter
lydelse med årtal och (DIFS 1998:3) om undantag från …
löpnummer i författningssamlingen.

– För författningar vars ingress Bemyndigande:
ska innehålla en sådan uppgift om 8 § personuppgiftsförordningen
bemyndigande som avses i 18 b §: (1998:1191)
bemyndigandet.

– För författningar som genomför 388L0576
EU-direktiv eller kompletterar
EU-förordningar: EU-reglernas
Celexnummer.

3 Förteckningar över ändringsförfattningar

Förteckningar över Exempel på redaktionell
ändringsförfattningar ska innehålla utformning:
följande uppgifter:

– Förkortningen för DIFS 1998:3
författningssamlingens namn samt
årtal och löpnummer i
författningssamlingen.

– Vilka bestämmelser i Upph. 6–8 §§;
grundförfattningen som upphävs, nuvarande 2 § betecknas 6 §;
ändrar beteckning, ändrar lydelse ändr. 1, 3 §§; nya 4, 5, 9 §§
eller införs.

– För författningar vars ingress Bemyndigande:
ska innehålla en sådan uppgift om 8 § personuppgiftsförordningen
bemyndigande som avses i 18 b §: (1998:1191)
bemyndigandet.

– För författningar som genomför 388L0576
EU-direktiv eller kompletterar
EU-förordningar: EU-reglernas
Celexnummer.
Förordning (2010:710).

Övergångsbestämmelser

1984:212

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.

2. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3. Förteckningar enligt 18 c § behöver inte vara upprättade
förrän den 1 juli 1986, eller den senare dag som regeringen
bestämmer för viss myndighet. Författningar och allmänna råd
som har beslutats dessförinnan upphör att gälla, om de inte den
dagen finns upptagna i sådan förteckning. Detta gäller dock
inte författningar som förtecknas enligt särskilda
bestämmelser.

1994:454

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

2. Förordningen tillämpas också på sådana regler som före
ikraftträdandet har tagits upp i en regelförteckning eller
registrerats i ett register som förs med hjälp av automatisk
databehandling.

3. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4. Myndigheter som före ikraftträdandet av denna förordning har
använt en ämnesindelning när de förtecknat grundförfattniningar
får även efter den 1 juli 1994 använda denna indelning i
stället för att förteckna grundförfattningarna kronologiskt.

2008:354

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008 men tillämpas i
fråga om Lantmäteriet först från och med den 1 september 2008.