Förordning (1976:757) om vissa åtgärder inom statsförvalt ningen för att minska förbrukningen av energi

SFS nr
1976:757
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1976-09-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1992:781

1 § Myndigheterna skall i sin verksamhet genom lämpliga åtgärder se till
att energi sparas i största möjliga omfattning. Förordning (1979:735).

2 § Lokaler som används till kontor eller för undervisning eller
liknande ändamål får ej under arbetstid uppvärmas med bränsle eller
elektricitet till högre temperatur än -20BC. Lägre temperatur skall
eftersträvas efter arbetstidens slut i sådana lokaler samt dygnet runt i
trapphus, källare, förråd och andra utrymmen där personal endast
tillfälligtvis vistas. Garage som används endast för uppställning av
fordon bör ej värmas upp till mer än -5BC. Förordning (1979:735).

3 § Anläggning för luftbehandling får vara i drift endast när lokalen
användes eller när det behövs av särskilda skäl. Anläggning för
luftfuktning får användas endast om det motiveras av verksamhetens
särskilda krav.

4 § Belysning inomhus skall nedbringas till minsta möjliga.
Fasadbelysning samt reklam och skyltbelysning skall användas med stor
återhållsamhet.

5 § Utöver vad som föreskrivs i 2–4 §§ skall varje myndighet

1. vid upphandling beakta energihushållningsaspekten,

2. utnyttja kollektiva transportmedel för tjänsteresor när så är
möjligt,

3. minska förbrukningen av drivmedel till transportmedel som disponeras
av myndigheten,

4. samordna transporter och resor när så är möjligt. Förordning
(1984:604).

6 § Kriminalvårdsstyrelsen, Fortifikationsförvaltningen, Överstyrelsen
för civil beredskap, Postverket, Televerket, Statens järnvägar,
Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Generaltullsty
relsen, Byggnadsstyrelsen, Affärsverket svenska kraftnät och Trollhätte
kanalverk skall senast den 1 oktober varje år redovisa för Närings- och
teknikutvecklingsverket vad varje myndighet har gjort och avser att göra
för att spara energi. Förordning (1992:781).

7 § har upphävts genom förordning (1984:604).