Förordning (1976:758) om nya sedlar på ettusen kronor

SFS nr
1976:758
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1976-09-30

Regeringen ger, på framställning av fullmäktige i riksbanken, till
känna följande.

Sedlar på ettusen kronor av ny typ, godkänd av fullmäktige, kommer att
från riksbanken lämnas ut i allmänna rörelsen från och med dag som
fullmäktige bestämmer.

Den nya sedeln har följande storlek, beskaffenhet och utseende.

Storlek

Sedeln är 180 mm lång och 82 mm bred.

Tryck

Sedelns framsida upptar ytterst till vänster en talong,
omfattande en fjärdedel av sedelns yta. Framsidan är i övrigt,
frånsett ytterkanterna, försedd med tryck.

Längs sedelns övre kant löper en konstgraverad bård med texten
1000 SVERIGES RIKSBANK 1000 och ETT TUSEN KRONOR.

På högra delen av tryckytan finns en bild av Konung Karl XIV Johan i
halvprofil med ansiktet vänt mot sedelns mitt. Till höger om bilden är
texten KARL XIV JOHAN 1818–1844 lodrätt inplacerad.

På sedelns mitt finns konstgraverade ornament i flera färger och i
mitten valörsiffran 1000.

Till höger om talongen löper en lodrät bärd med texten HINC ROBUR ET
SECURITAS.

Under ornamenten och kungabilden löper ett band innehållande till
vänster texten ETT TUSEN KRONOR och till höger valörsiffran 1000.

Ovanför sistnämnda bård finns två namn i faksimile.

Nedtill på talongen är sedelns tryckår och nummer angivna, inlagda i
en konstgraverad rosett.

Huvuddelen av trycket är utfört i koppartryck i brun färg. De
konstgraverade mönstren, som finns på sedelns mitt, kring porträttet
och på talongen, är utförda i violett, grön och orange färg.

Sedelns baksida upptar till höger en talong.

Vänstra delen av sedelns baksida upptar en konstgraverad rosett i
flera färger omgiven av vertikala bårder med bladornament och i mitten
valörsiffran 1000.

Längs övre kanten av sedeln löper en konstgraverad bård med texten
SVERIGES RIKSBANK — ETT TUSEN KRONOR — 1000. Härunder finns i mitten
av sedeln en bild av ståltillverkning enligt Bessemermetoden. Nedtill
på bilden finns texten BESSEMER–STÅLTILLVERKNING. Bilden omges även
på övriga sidor av konstgraverade bårder och begränsas mot talongen av
en vertikal bård med bladornament.

Tryckytans underkant upptar till vänster stiliserade bladornament och
i mitten en konstgraverad bård samt avslutas till höger med
valörsiffran 1000 i en konstgraverad rosett. I talongens undre del
finns en mikrogravyr, i vilken texten ETT TUSEN KRONOR upprepas på
fyra rader.

Huvuddelen av trycket är utfört i koppartryck i brun färg. De
konstgraverade mönstren i övrigt är tryckta i violett, brun och orange
färg.

Papper

Papperet är svagt rosatonat och i talongen försett med ett vattenmärke
föreställande Jöns Jacob Berzelius en face.

Mellan sedelns mitt och talongen är i papperet inlagd en lodrätt
löpande säkerhetstråd, som framträder på sedeln som en rak mörk
linje.