Förordning (1976:767) om uppbörd av saluvagnsskatt, m.m.

SFS nr
1976:767
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1976-10-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:242
Upphävd
2006-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:919

1 § När saluvagnslicens enligt 19 § lagen (2001:558) om
vägtrafikregister har beslutats uppbär Vägverket saluvagnsskatt
från den skattskyldige. Ett inbetalningskort avseende skatten
sänds till den skattskyldige snarast möjligt.
Förordning (2001:674).

2 § Föreligger skattskyldighet vid ingången av december månad sänder
Vägverket senast den 10 december inbetalningskort avseende
saluvagnsskatt för närmast följande kalenderår till den skattskyldige.

Har den skattskyldige ej erhållit inbetalningskort enligt första
stycket skall han anmäla detta till Vägverket senast den 20
december. Förordning (1995:1206).

3 § Skatt som avses i 1 § skall betalas senast tre veckor efter
det att saluvagnslicens har beslutats. I fall som avses i 2 §
skall skatten betalas före ingången av det kalenderår som
skatten avser. Förordning (2001:674).

4 § Skatteverket är central förvaltningsmyndighet i fråga om
saluvagnsskatt. Verket meddelar efter samråd med Vägverket
föreskrifter för påföring och uppbörd av saluvagnsskatt och
fastställer formulär för de blanketter som behövs.
Förordning (2003:919).