Förordning (1976:769) om uppbörd m.m. av vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket

SFS nr
1976:769
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1976-10-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1066
Upphävd
1989-01-01

1 § Om turistvagnslicens meddelas eller förlängs för ett
fordon enligt turistvagnskungörelsen (1972:601), skall skatt
samtidigt betalas enligt lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på
vissa fordon, som icke är registrerade i riket. Skatt skall
betalas för den tid licensen skall gälla.

Tullmyndighet prövar fråga som avses i 5 § tredje stycket nämnda lag.
Generaltullstyrelsen prövar fråga som avses i 10 § lagen. Förordning
(1984:263).

2 § Vid införsel av ett fordon för vilket skatt skall betalas enligt
lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är
registrerade i riket, skall den som svarar för fordonet till
tullmyndigheten lämna uppgift om

1. fordonets registreringsnummer och registreringsland,

2. fordonets väglängdmätarställning vid införseln, om fordonet
är kilometerskattepliktigt och väglängdmätare finns på det, och

3. fordonets totalvikt.

Är fordonet oregistrerat skall vid införseln uppgift lämnas även
om fordonets ägare och dennes adress samt om de
identifieringsmärkningar som finns på fordonet och var dessa är
placerade.

Vid utförsel av fordonet skall den som svarar för det till
tullmyndigheten lämna uppgift om

1. fordonets väglängdmätarställning vid utförseln, om fordonet
är kilometerskattepliktigt och väglängdmätare finns på det, och

2. fordonets körsträcka i kilometer och färdvägen i riket samt
andra förhållanden av betydelse för att fastställa skatten.

Uppgifter enligt första–tredje styckena skall lämnas skriftligen
om tullmyndigheten inte medger undantag därifrån. Förordning
(1984:263).

3 § har upphävts genom förordning (1984:263).

4 § Generaltullstyrelsen meddelar efter samråd med
riksskatteverket föreskrifter för verkställighet av denna
förordning.

Övergångsbestämmelser

1984:263

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985.

2. De äldre bestämmelserna tillämpas dock fortfarande vid
beskattningen av fordon som har förts in i landet före
ikraftträdandet.