Förordning (1976:785) med instruktion om handläggning av sjöfartsärenden vid utrikesrepresentationen

SFS nr
1976:785
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1986-01-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1380
Upphävd
1992-01-01

1 § Denna förordning gäller handläggning av sjöfartsärenden vid
utlandsmyndighet.

2 § Utlandsmyndighet skall se till att svenskt fartyg som befinner sig
inom myndighetens verksamhetsområde åtnjuter de rättigheter och
förmåner som tillkommer svenska fartyg.

3 § När anledning därtill föreligger, skall utlandsmyndighet göra sig
underrättad om huruvida svenskt fartygs skeppshandlingar, märkning samt
bemanning och utrustning överensstämmer med gällande svenska lagar och
föreskrifter. Föreligger brist i något av dessa hänseenden eller
underlåter befälhavaren att iakttaga vad som enligt gällande svenska
bestämmelser åligger honom utomlands, skall myndigheten omedelbart
anmäla detta till sjöfartsregistret, om bristen gäller fartygets
nationalitet, registrering eller identifiering, och i andra fall till
sjöfartsverket. Olönad utlandsmyndighet får göra denna anmälan genom
överordnad utlandsmyndighet.

Att utlandsmyndighet i vissa fall får utfärda tillfällig
nationalitetshandling för svenskt fartyg för viss resa eller för viss
kort tid är föreskrivet i 6 kap. fartygsregisterförordningen (1975:927).

4 § Har svenskt fartyg sålts till utlänning eller på annat sätt upphört
att vara svenskt när fartyget befunnit sig utom riket, skall
utlandsmyndighet genast avfordra befälhavaren fartygets svenska
nationalitetshandling, mätbrev, sjömansrulla och sjösäkerhetshandlingar.
Utlandsmyndigheten skall anmäla nationalitetsändringen till
sjöfartsregistret. Vid anmälan skall myndigheten bifoga
nationalitetshandlingen. Sjömansrullan skall sändas till
sjömansregistret och övriga handlingar till sjöfartsverket.
Avregistreras fartyget, skall utlandsmyndighet också, om det är möjligt,
se till att fartygets invändiga märkning med registerbeteckning
avlägsnas.

5 § Har fartyg byggts för svensk räkning på utrikes ort eller har det på
annat sätt där kommit i svensk hand, får utlandsmyndighet i det landet
utfärda tillfällig nationalitethandling för fartyget om
sjöfartsregistret har bemyndigat eller anmodat myndigheten att göra det.
Bemyndigande att handla i sjöfartsregistrets ställe gäller endast under
förutsättning att förvärvet kan styrkas inför myndigheten. Efter anmodan
handlar myndigheten på sjöfartsregistrets vägnar.

Har utlandsmyndighet utfärdat tillfällig nationalitetshandling enligt
första stycket, skall myndigheten genast översända kopia av handlingen
till sjöfartsregistret. Tillfällig nationalitetshandling utfärdas enligt
bestämmelser i 6 kap. fartygsregisterförordningen (1975:927).

Om det behövs skall utlandsmyndigheten medverka till att
sjöfartsregistret får bekräftelse på att fartyget har avförts ur
fartygsregister i det främmande landet eller kommer att avföras ur
sådant register där med verkan från den dag det registreras i Sverige.

6 § En utlandsmyndighet som har förordnats att ha tillsyn av fartyg
enligt 10 kap. 3 § fartygssäkerhetslagen (1988: 49) skall övervaka att
gällande bestämmelser om svenskt fartygs sjövärdighet samt om skydd mot
ohälsa och olycksfall, lastning, passagerarantal och bemanning iakttas.

Utlandsmyndighet skall vidare övervaka tillämpningen av bestämmelserna i
sjöarbetstidslagen (1970: 105) om arbetstiden till sjöss. Förordning
(1988:596).

7 § Strandar svenskt fartyg eller råkar det på annat sätt i fara i
främmande farvatten, skall utlandsmyndighet genast verka för räddning av
dem som är ombord och på begäran medverka till att fartyget bärgas om
sådan medverkan får ske enligt verksamhetslandets lag.

Har svenskt fartyg på utrikes ort råkat i fara, förolyckats, uppbringats
och tagits i beslag eller rekvirerats av utländsk myndighet, skall
utlandsmyndighet genast underrätta utrikesdepartementet och
sjöfartsverket om detta. Bestämmelserna i 4 § om skeppshandlingar skall
iakttagas i den mån det kan ske.

Inträffar fall som avses i andra stycket eller har svenskt fartyg
belagts med kvarstad eller utmätts på utrikes ort, skall
utlandsmyndighet genast göra sig underrättad om huruvida de
ombordanställda är eller kan väntas bli i behov av ekonomisk hjälp eller
annat bistånd som skall lämnas av utlandsmyndighet.

8 § Utlandsmyndighet skall enligt 317 – 319 §§ sjölagen (1891:35 s. 1)
förordna besiktningsmän för besiktning av skada på fartyg eller last,
när begäran om det framställes av fartygets ägare, redare eller
befälshavare eller någon som i redarens ställe har befattning med
fartyget eller av lastägare eller lastförsäkringsgivare.

9 § Utlandsmyndighet som har förordnats därtill skall enligt 305 och
313 §§ sjölagen (1891:35 s.1) efter anmälan hålla sjöförklaring jämlikt
bestämmelserna i sjöförklaringskungörelsen (1967:294) för svenskt fartyg
samt för danskt, finländskt eller norskt fartyg, när behörig
utlandsmyndighet för fartygets hemland ej finns på orten och i
verksamhetslandet gällande lag eller sedvana icke lägger hinder i
vägen.

När sjöförklaring hålles för fartyg hemmahörande i Danmark, Finland
eller Norge, skall utlandsmyndigheten tillämpa reglerna om
sjöförklaring för svenskt fartyg.

Har befälhavare på svenskt fartyg till utlandsmyndighet avgivit rapport
enligt 70 § sjölagen utan att sjöförklaring hålles, skall
utlandsmyndigheten genast vidarebefordra rapporten till sjöfartsverket.
Olönad utlandsmyndighet får dock insända rapporten genom förmedling av
överordnad utlandsmyndighet.

Har svenskt fartyg sammanstött med annat fartyg och har utlandsmyndighet
med stöd av 308 § första stycket sjölagen beviljat anstånd med
sjöförklaring, skall utlandsmyndigheten underrätta sjöfartsverket om
anståndet. Motsvarande underrättelse skall lämnas om svenskt fartyg har
sammanstött med utländskt fartyg och sjöförklaring med stöd av 308 §
andra stycket samma lag underlåtes.

10 § Av 12 § förordningen (1984:831) om mönstring av sjömän följer att
de utlandsmyndigheter som har förordnats därtill skall se till att
mönstringslagen (1983:929) och de föreskrifter som meddelats med stöd av
samma lag efterlevs. Förordning (1986:29).

11 § Av 15 § mönstringslagen (1983:929) och 9 § förordningen (1984:831)
om mönstring av sjömän följer att de utlandsmyndigheter som regeringen
förordnat därtill skall utfärda sjöfartsbok för svenska och utländska
sjömän.

Av 5 kap. 1 § förordningen (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal
följer att de utlandsmyndigheter som chefen för utrikesdepartementet har
utsett därtill på begäran skall göra anteckning i sjöfartsboken om
behörighet eller specialbehörighet. Förordning (1986:29).

12 § Är arbetstagare, som är anställd för fartygsarbete på svenskt
fartyg i utrikes fart eller som nyligen har lämnat sådan anställning, i
behov av ekonomiskt bistånd från utlandsmyndighet för vård, underhåll
eller hemresa, skall utlandsmyndighet lämna honom sådant bistånd enligt
13 och 14 §§.

13 § Skall kostnad för vård av sjuk eller skadad arbetstagare som avses
i 12 § enligt lag eller annan författning bestridas med statsmedel, är
utlandsmyndighet skyldig att förskottera sådan kostnad i skälig
omfattning och även i övrigt lämna behövligt bistånd.

Skall resa, sjukvård eller underhåll för arbetstagare som omförmäles i
första stycket enligt lag, särskild författning eller kollektivavtal
bekostas av arbetsgivaren och fullgör ej denne sin skyldighet, skall
utlandsmyndighet för ändamålet lämna arbetstagaren ekonomiskt bistånd
till skäligt belopp samt annat behövligt bistånd.

14 § Blir sjöman, som är inskriven hos allmän försäkringskassa enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring, till följd av sjukdom eller skada
i behov av sjukvård och underhåll och föreligger ej sådana
omständigheter som avses i 13 §, skall utlandsmyndighet förskottera
kostnaden härför med skäligt belopp.

15 § Gör svensk sjöman eller sjöman som är flykting eller statslös och
bosatt i Sverige gällande att han saknar egna medel till sitt uppehälle
och föreligger icke sådana omständigheter som avses i 13 och 14 §§, får
utlandsmyndighet lämna sjömannen tillfälligt ekonomiskt bistånd med
belopp som bedömes skäligt med hänsyn till omständigheterna.

16 § Har annan utländsk sjöman än som avses i 15 § lämnat sin befattning
på svenskt fartyg i annat land än sitt hemland och därefter råkat i nöd
utan att sådana omständigheter föreligger som avses i 13 §, får
utlandsmyndighet, om det kan anses skäligt, lämna honom det tillfälliga
ekonomiska bistånd som bedömes oundgängligen nödvändigt.
Utlandsmyndigheten skall först ha förvissat sig om att den
biståndssökande icke kan få behövligt bistånd av utlandsmyndighet för
sitt eget land eller av ortens myndigheter.

17 § På begäran skall utlandsmyndighet vid behov göra framställning om
reseförmåner för sjöman och annan därtill berättigad person eller
bestyrka uppgifter som skall ligga till grund för sådan framställning.

På begäran skall utlandsmyndighet utfärda intyg till styrkande av
sjömans skattskyldighet.

18 § Utlandsmyndighet skall fortlöpande följa och stödja den kultur- och
fritidsverksamhet inom handelsflottan som bedrives i svensk eller
gemensam nordisk regi eller annan sådan verksamhet som betalas med medel
från Sverige i hamnar inom verksamhetsområdet.

Utlandsmyndighet skall ägna uppmärksamhet åt kultur- och
fritidsverksamheten för sjömän i andra hamnar inom verksamhetsområdet
vilka mera regelbundet anlöpes av svenska fartyg.

19 § Skall kostnad för begravning av sjöman eller kostnad som föranledes
av eldbegängelse av sjömannen bestridas av arbetsgivare på svenskt
fartyg och ombesörjes icke begravningen eller eldbegängelsen av
befälhavaren, skall utlandsmyndighet draga försorg därom.

För begravning eller eldbegängelse av svensk sjöman i annat fall än som
avses i första stycket får utlandsmyndighet, om ej utländsk myndighet
ombesörjer densamma, förskottera medel i den mån sjömannens efterlämnade
tillgångar icke förslår därtill. Vad som nu har sagts om svensk sjöman
gäller också i Sverige bosatt sjöman som är flykting eller statslös.

20 § Olönad generalkonsul, olönad konsul och olönad vicekonsul åtnjuter
ersättning av statsmedel för utgifter i tjänsten i
sjöfartsangelägenheter i den omfattning och i den ordning som chefen för
utrikesdepartementet bestämmer.