Förordning (1976:823) om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i tvistemål m.m.

SFS nr
1976:823
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1976-11-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1099
Upphävd
1988-01-01

1 § Underrättelse enligt 17 kap. 9 § sjunde stycket rättegångsbalken
skall i mål vid underrätt ske genom att avskrift av domen sänds till
parterna i vanligt brev. Har skiljaktig mening förekommit skall
redogörelse för denna lämnas.

Bestämmelserna i första stycket om dom tillämpas även i fråga om
särskilt uppsatt slutligt beslut. Om beslutet ej har uppsatts
särskilt, sänds avskrift av protokoll eller annan handling som
innefattar det slutliga beslutet samt redogörelse för skiljaktig
mening, om sådan har förekommit.

I annat fall än som avses i första och andra styckena sker under
rättelse genom att avskrift av domen eller beslutet i vad avgörandet
innehåller uppgift om domstolens namn, dagen för avgörandet, målets och
avgörandets nummer, parterna och det slut vartill domstolen kommit,
sänds till parterna i vanligt brev. Har beslutet ej uppsatts särskilt,
sänds uppgift om innehållet i beslutet. Samtidigt lämnas uppgift om tid
och sätt för fullföljd av talan. Har skiljaktig mening förekommit skall
redogörelse också lämnas för det slut som den skiljaktiga meningen
innefattar. Förordning (1978:372).

2 § Följer av bestämmelse i annan författning att vad som i
rättegångsbalken är föreskrivet om rättegången i allmänhet skall
tillämpas även vid handläggningen av mål eller ärende enligt den
särskilda författningen, skall underrättelse enligt 1 § lämnas även i
sådant fall, om det lämpligen kan ske.

I fråga om slutligt beslut i ärende som har handlagts enligt lagen
(1946:807) om handläggning av domstolsärenden lämnas underrättelse
enligt 1 §, om beslutet har gått emot sökanden eller annan som har fört
talan i ärendet.

3 § Har för visst slag av mål i annan författning föreskrivits
skyldighet för domstol att utan begäran tillställa parterna avskrift av
dom eller slutligt beslut, gäller den bestämmelsen.