Förordning (1976:826) om medling i arbetstvister

SFS nr
1976:826
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1976-11-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:706

1 § En medlare enligt 47 a och 47 b § lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet, förordnas av Medlingsinstitutet
på ett fast medlingsuppdrag eller för medling i en viss
uppkommen arbetstvist. Förordning (2000:259).

2 § Ett uppdrag att verka som fast medlare skall avse ett
visst av Medlingsinstitutet bestämt verksamhetsområde och skall
meddelas till högst åtta personer på sådant sätt att medlarna
får spridning över landet. En fast medlare förordnas för högst
ett år i taget. Förordning (2000:259).

3 § En fast medlare skall utföra de medlingsuppdrag och
fullgöra de övriga uppgifter som Medlingsinstitutet tilldelar
honom eller henne samt följa förhållandena på arbetsmarknaden.
Förordning (2000:259).

4 § Ett uppdrag att medla i en uppkommen arbetstvist skall i
första hand tilldelas den fasta medlare inom vars
verksamhetsområde tvisten har uppstått. Om det framstår som
lämpligare kan Medlingsinstitutet förordna en annan fast
medlare för ett visst uppdrag eller utse en annan person att
medla i tvisten. Förordning (2000:259).

5 § En medlare får inte ta emot någon form av gottgörelse av
en arbetsgivare eller arbetstagare eller deras organisationer
för sin medverkan i en arbetstvist. Förordning (2013:706).

6 § En medlare ska lämna en rapport till Medlingsinstitutet
efter varje avslutat medlingsärende. Förordning (2007:1446).

7 § En fast medlare skall senast den 20 januari varje år sända
in en berättelse över sin verksamhet under det föregående
kalenderåret till Medlingsinstitutet. Förordning (2004:503).

8 § Har upphävts genom förordning (2000:259).

9 § Medlarna står under tillsyn av Medlingsinstitutet.

Närmare föreskrifter om medlarnas verksamhet meddelas av
Medlingsinstitutet. Förordning (2000:259).