Förordning (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption

SFS nr
1976:834
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1976-11-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:1146

1 § Har i främmande stat meddelats beslut om adoption av en
svensk medborgare eller av någon som hade hemvist i Sverige,
prövar Myndigheten för internationella adoptionsfrågor fråga om
godkännande enligt 3 § första stycket lagen (1971:796) om
internationella rättsförhållanden rörande adoption.

Myndigheten prövar även fråga om förordnande att ett utomlands
meddelat beslut om adoption i annat fall än som avses i 3 §
första stycket nämnda lag skall gälla här i riket.
Förordning (2004:1146).

2 § Myndighetens beslut överklagas hos regeringen genom besvär.
Förordning (2004:1146).

3 § Har Myndigheten för internationella adoptionsfrågor godkänt
ett beslut om adoption som har meddelats i främmande stat eller
har myndigheten förordnat att ett sådant beslut skall gälla här
i riket, skall meddelande om beslutet sändas i enlighet med vad
som gäller för domstol enligt 2 § förordningen (1949:661) om
skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden
enligt föräldrabalken m.m. Förordning (2004:1146).