Förordning (1976:836) om upphävande av personlig pensionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser

SFS nr
1976:836
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1976-10-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:870

Vad som i författning har föreskrivits om personlig
pensionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser skall
ej längre gälla i fråga om arbetstagare hos kommun,
landstingskommun, kommunalförbund eller församling, pastorat
eller annan kyrklig samfällighet under förutsättning att
arbetstagaren efter utgången av år 1976 förvärvar rätt till
icke-statlig tjänstepensionsförmån i anställning hos sådan
huvudman.

I första stycket har orden “församling”, “pastorat” och
“kyrklig samfällighet” den betydelse de har i före år 2000
gällande lag. Förordning (1999:870).