Förordning (1976:837) om ersättning för kostnader för vissa pensioner och livräntor

SFS nr
1976:837
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1976-10-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:545

1 § Kommun, landstingskommun, kommunalförbund eller församling,
pastorat eller annan kyrklig samfällighet erhåller ersättning
för kostnaden för pension eller livränta, som utgår till
arbetstagare eller arbetstagares efterlevande enligt
pensionsbestämmelser antagna av huvudmannen, om

1. arbetstagaren den 31 december 1976 eller tidigare har haft
personlig pensionsrätt på grund av anställning av sådant slag
som finns upptagen i statens personalpensionsverks år 1966
utgivna förteckning över personer med personlig pensionsrätt
enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser eller annars har
haft sådan pensionsrätt i anställning hos kommunal vårdanstalt
för alkoholmissbrukare,

2. arbetstagaren den 31 december 1976 ej är underkastad
pensionsbestämmelser antagna av huvudman som avses här men
kommer efter denna dag att ha pensionsrätt enligt sådana
bestämmelser.

Om rätt till ersättning enligt första stycket övergått till
församling, kyrklig samfällighet eller stift inom Svenska
kyrkan enligt 3 § lagen (1998:1592) om införande av lagen
(1998:1591) om Svenska kyrkan, skall ersättningen beräknas
enligt de pensionsbestämmelser som gällt för anställda hos i
första stycket avsedd huvudman före ingången av år 2000.
Beräkningen skall grundas på anställningstid hos en sådan
huvudman. Förordning (1999:871).

2 § Ersättning som avses i 1 § betalas ut av Statens
tjänstepensionsverk från anslaget Statliga tjänstepensioner
m.m. Förordning (2010:545).

3 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna
förordning får meddelas av Statens tjänstepensionsverk efter
samråd med det för kommunerna och landstingen gemensamma
organet för administration av personalpension.
Förordning (2010:545).