Lag (1976:841) om betalningsföreläggande för fordringar som skall prövas av statens va-nämnd

SFS nr
1976:841
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1976-11-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:852
Upphävd
1992-01-01

1 § För fordran på avgift till huvudman för allmän vatten- och
avloppsanläggning eller för allmänt värmesystem får huvudmannen söka
betalningsföreläggande vid allmän underrätt utan hinder av att tvist
om anspråket skall prövas av statens va-nämnd. Lag (1981:1356).

2 § Bestrider gäldenären ansökningen och hänskjutes målet med
anledning härav till rättegång, skall målet överlämnas till
va-nämnden. Talan får ej föras mot beslut om överlämnande. Har annan
domstol än högsta domstolen överlämnat målet skall nämnden, om den
finner sig icke vara behörig, visa målet åter till den domstol som
överlämnat det. Sedan nämnden prövat frågan om återförvisning får
frågan huruvida målet hör under nämnden ej upptagas på nytt.

3 § Talan i mål som enligt 2 § överlämnats till statens va-nämnd skall
anses väckt vid denna när ansökningen om betalningsföreläggande
gjordes hos den allmänna underrätten.

Har allmän underrätt i mål om betalningsföreläggande på ansökningen
tecknat bevis att utmätning får ske och vill gäldenären söka
återvinning skall han hos va-nämnden göra ansökan enligt 8 § lagen
(1976:839) om statens va-nämnd inom tid som anges i 35 § första
stycket lagsökningslagen (1946:808).

4 § Beträffande förfarandet vid allmän underrätt i mål som avses i
denna lag gäller i övrigt i tillämpliga delar lagsökningslagen
(1946:808).