Förordning (1976:850) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m.

SFS nr
1976:850
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1976-11-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1504
Upphävd
1996-07-01

1 § Mellan Sverige och Malta har den 30 maj 1975 ingåtts ett avtal för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter samt ett till
avtalet fogat protokoll. Genom en överenskommelse den 25 juni 1986 har
avtalet fått ändrad lydelse.

Avtalet i dess nya lydelse och protokollet samt en översättning till
svenska finns intagna i bilaga 1.

Avtalet i dess nya lydelse och protokollet skall gälla för Sveriges del.
Förordning (1987:1042).

2 § Vid tillämpningen av avtalet och protokollet skall iakttas de
anvisningar som finns intagna i bilagorna 2 och 3. Förordning
(1987:1042).

Övergångsbestämmelser

1976:850

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Förordningen tillämpas på inkomst som förvärvas den 1 januari 1977 eller
senare samt vid taxering till statlig förmögenhetsskatt år 1978 eller
senare år.

1979:839

1. Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

2. Förordningen tillämpas på inkomst som förvärvas den 1 januari 1977
eller senare samt vid taxering till statlig förmögenhetsskatt år 1978
eller senare år.

1987:1042

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

2. Förordningen tillämpas beträffande skatter på inkomst, som förvärvas
den 1 januari 1988 eller senare, och beträffande förmögenhet som taxeras
år 1989 eller senare.

3. Bestämmelserna i artikel 23 punkt 2 i avtalet, i deras nya lydelse,
tillämpas dock beträffande skatter på inkomst som förvärvats den 1
januari 1977 eller senare. Vid tillämpningen av denna punkt beträffande
inkomst, som förvärvats före utgången av år 1987 skall dock hänvisningen
till punkt 1 anses avse en hänvisning till artikel 23 punkterna 1 och 2
i den lydelse som var i kraft före den 16 mars 1987, då detta protokoll
ratificerades. I fråga om 1978–1988 års taxeringar får överklagande på
grund av artikel 23 punkt 2 i avtalet anföras i den ordning som sägs i
100 § taxeringslagen (1956:623). Därvid får överklagande avseende
1978–1982 års taxeringar anföras intill utgången av år 1988 utan hinder
av bestämmelserna i 100 § tredje stycket nämnda lag.

4. Genom förordningen upphävs förordningen (1976:851) om kupongskatt för
person med hemvist i Malta, m. m.

5. Den upphävda förordningen tillämpas fortfarande på utdelning som
förvärvas före den 1 januari 1988.

2. Inkomst från Malta, som uppbäres av person med hemvist i Sverige,
medtages vid taxering i Sverige med undantag för utdelning i vissa fall
från bolag i Malta. I fråga om utdelning se punkt 2 andra stycket och
punkt 3 av anvisningarna till art. 10. Likaså medtages
förmögenhetstillgång, som är belägen i Malta, vid taxering till svensk
förmögenhetsskatt. Svensk skatt på inkomsten eller förmögenheten
nedsättes genom avräkning enligt art. 23 punkterna 1–4, om icke fall
föreligger som anges i anvisningspunkten 3 eller 4.

Svensk inkomstskatt beräknas på inkomstens bruttobelopp utan avdrag för
maltesisk skatt som omfattas av avtalet. Avdrag medges i vanlig ordning
för kostnader som hänför sig till inkomsten. Från den sålunda beräknade
svenska skatten avräknas ett belopp motsvarande den maltesiska skatt som
belöper på inkomsten. I fråga om maltesisk skatt på ränta och royalty,
som enligt art. 11 punkt 2 resp. art. 12 punkt 2 får uttagas med högst
10 % av inkomstens bruttobelopp, gäller dock enligt art. 23 punkt 4 att
avräkning skall ske med det högsta av följande två belopp, nämligen
antingen det faktiskt erlagda skattebeloppet eller 25 % av den
nettointäkt som beskattas i Sverige. Beträffande utdelning gäller
särskilda bestämmelser om beskattning och avräkning, se
anvisningspunkten 2 tredje och fjärde styckena till art. 10. Har
maltesisk skatt enligt avtalet uttagits på inkomst av rörelse, som har
bedrivits i Malta, iakttages att inkomsten beräknats enligt art. 7.

Har befrielse från eller nedsättning av maltesisk skatt på inkomst från
Malta meddelats, skall på grund av föreskriften i art. 23 punkt 3 från
den svenska skatten på sådan inkomst som uppbärs under åren 1977–1981
avräknas ett belopp motsvarande den maltesiska skatt som skulle ha
utgått, om sådan befrielse eller nedsättning ej meddelats. Enligt
överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna den 9 september 1982
skall motsvarande avräkning ske även från den svenska skatten på sådan
inkomst som uppburits under åren 1982–1986.

Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det
beskattningsår, för vilket inkomsten upptages till beskattning, förete
bevis eller annan utredning om den maltesiska skatt som påförts
inkomsten eller skulle ha påförts denna, om skattebefrielse eller
skattenedsättning som avses i föregående stycke ej meddelats.

Avräkning av maltesisk inkomstskatt enligt art. 23 punkterna 1–4 får
ske med be lopp motsvarande högst summan av de svenska skatter som
belöper på inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på
inkomsten från Malta belöpa så stor andel av hela den statliga
inkomstskatten som inkomsten — efter avdrag för kostnader — utgör av
den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Kommunal
inkomstskatt anses belöpa på inkomst från Malta till så stor andel som
inkomsten — efter avdrag för kostnader — utgör av den skattskyldiges
sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor som skall taxeras i samma
kommun som inkomsten från Malta.

Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten. Förslår
ej denna, avräknas återstoden från kommunal inkomstskatt som belöper på
inkomsten.

Taxeringsnämnd skall i deklarationen anteckna motvärdet i svenska kronor
av den maltesiska skatten på inkomsten och ange att avräkning skall ske
med detta skattebelopp, dock högst med beloppet av de svenska skatterna
på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning
överförs till skattelängden.

Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fastighet i
Malta med ett belopp av 10 000 kronor. På inkomsten antages belöpa
maltesisk skatt med ett belopp av 1 500 kronor. Avdragsgilla kostnader
uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antages vidare uppbära
nettointäkter av andra förvärvskällor med ett belopp av 90 000 kronor
och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med
10 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir
sålunda (9 500 + 90 000 — 10 000 =) 89 500 kronor. I deklarationen
antecknas: “Avräkning från inkomstskatt enligt avtalet med Malta skall
ske med 1 500 kronor, dock högst med summan av den kommunala
inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, och 9 500 –99 500 av hela
den statliga inkomstskatten. Avräkning sker i första hand från den
statliga inkomstskatten.”

Anvisningarna i denna punkt om avräkning från svensk inkomstskatt gäller
i tillämpliga delar även i fråga om avräkning av maltesisk skatt på
förmögenhet från svensk förmögenhetsskatt. Förordning (1982:1226).

3. Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar
förmögenhet, som enligt art. 8 punkt 1, art. 13 punkt 2 sista meningen,
art. 19 punkt 1 a eller 2 a eller art. 22 punkt 3 skall beskattas endast
i Malta, medtages inkomsten eller förmögenheten vid taxering i Sverige.
Statlig och kommunal inkomstskatt respektive statlig förmögenhetsskatt
uträknas i vanlig ordning. Från de sålunda uträknade inkomstskatterna
respektive förmögenhetsskatten avräknas ett belopp motsvarande den del
av inkomstskatterna respektive förmögenhetsskatten som vid proportionell
fördelning belöper på den inkomst eller förmögenhet som enligt avtalet
skall beskattas endast i Malta.

Exempel: En maltesisk medborgare med hemvist i Sverige uppbär pension
från maltesiska staten med ett belopp som efter avdrag för kostnader
motsvarar 10050 kronor. Den skattskyldige antas uppbära i Sverige
skattepliktiga nettointäkter av andra förvärvskällor med 50000 kronor
och åtnjuta allmänna avdrag och grundavdrag med 9000 kronor. Den
beskattningsbara inkomsten blir såväl statligt som kommunalt
(10050-50000-90006) 51000 kronor, sedan avrundning skett. Hade pensionen
inte medräknats skulle den beskattningsbara inkomsten ha blivit
(50000-90006) 41000 kronor. Den statliga och kommunala inkomstskatten,
beräknad på 51000 kronor, nedsätts med vardera .

51000-41000

_____________

51000

I de fall som nu nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna
grunden för uträkningen av inkomstskatterna eller förmögenhetsskatten.
Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överföres till
inkomst- respektive förmögenhetslängden samt debiteringslängden.
Förordning (1976:850).

Bilaga 1
(Översättning)

Avtal
mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande
inkomstskatter

Sverige och Malta, som önskar ingå ett avtal för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, har kommit överens om
följande:

Artikel 1

Personer som omfattas av avtalet

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande
stat eller i båda avtalsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och förmögenhet, som
påförs för en avtalsslutande stats, dess politiska underavdelningars
eller lokala myndigheters räkning, oberoende av det sätt på vilket
skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst och förmögenhet förstås alla skatter, som
utgår på inkomst eller förmögenhet i dess helhet eller på delar av
inkomst eller förmögenhet, däri inbegripna skatter på vinst på grund av
överlåtelse av lös eller fast egendom, skatter på företags sammanlagda
belopp av utbetalade löner samt skatter på värdestegring.

3. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas är

a) i Sverige

(den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten);

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri
inbegripna,

2) ersättningsskatten och utskiftningsskatten,

3) bevillningsavgiften,

4) den kommunala inkomstskatten, samt

5) den statliga förmögenhetsskatten,

(i det följande benämnda “svensk skatt”),

b) i Malta

inkomstskatten och tilläggsskatten, förskottsbetalningar av skatt däri
inbegripna, antingen dessa gjorts genom avdrag vid källan eller på annat
sätt,

(i det följande benämnda “maltesisk skatt”).

4. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av
eller i stället för de ovannämnda skatterna. De behöriga myndigheterna i
de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga
ändringar som skett i respektive skattelagstiftning.

5. I fall då avtalet föreskriver, att inkomst som härrör från en
avtalsslutande stat helt eller delvis skall undantas från beskattning i
denna stat samt då sådan inkomst enligt lagstiftningen i den andra
avtalsslutande staten är skattepliktig endast till den del den överförs
till eller mottas i denna andra stat och inte till hela beloppet, skall
undantag från beskattning i den förstnämnda staten medges endast för så
stor del av inkomsten som överförs till eller mottas i den andra staten.

6. Utan hinder av övriga bestämmelser i denna artikel tillämpas avtalet
inte i fråga om skatt som betalats eller skall betalas i Malta efter den
skattesats som föreskrivs i avdelning 25 punkt 7 i 1948 års
inkomstskattelag.

Artikel 3

Allmänna definitioner

Om inte sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) Uttrycket “Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och inbegriper
varje utanför Sveriges territorialvatten beläget område, inom vilket
Sverige enligt svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens
allmänna regler äger utöva sina rättigheter med avseende på utforskandet
och utnyttjandet av naturtillgångarna på havsbottnen eller i dennas
underlag.

b) Uttrycket “Malta” åsyftar Republiken Malta och omfattar, förutom ön
Malta, ön Gozo och de övriga öarna i Maltas arkipelag, däri inbegripet
dessas territorialvatten, samt varje utanför Maltas territorialvatten
beläget område vilket, i överensstämmelse med folkrättens allmänna
regler, i Maltas lagstiftning om kontinentalsockeln betecknas eller
senare kommer att betecknas som ett område inom vilket Malta äger utöva
sina rättigheter med avseende på havsbottnen, dennas underlag och där
befintliga naturtillgångar.

c) Uttrycken “en avtalsslutande stat” och “den andra avtalsslutande
staten” åsyftar Sverige eller Malta, alltefter som sammanhanget kräver.

d) Uttrycket “person” inbegriper en fysisk person, bolag och varje annan
sammanslutning av personer.

e) Uttrycket “bolag” åsyftar varje slag av juridisk person eller varje
subjekt, som i beskattningshänseende behandlas såsom juridisk person.

f) Uttrycken “företag i en avtalsslutande stat” och “företag i den andra
avtalsslutande staten” åsyftar ett företag som bedrivs av en person med
hemvist i en avtalsslutande stat, respektive ett företag som bedrivs av
en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten.

g) Uttrycket “medborgare” åsyftar

1) beträffande Sverige alla svenska medborgare samt alla juridiska
personer och andra sammanslutningar, som bildats enligt gällande svensk
lag,

2) beträffande Malta alla som är maltesiska medborgare enligt
bestämmelserna i kapitel III i Maltas konstitution och i 1965 års
maltesiska medborgarskapslag samt alla juridiska personer och andra
sammanslutningar, som bildats enligt gällande maltesisk lag.

h) Uttrycket “internationell trafik” åsyftar varje transport utförd av
fartyg eller luftfartyg som används av ett företag som har sin verkliga
ledning i en avtalsslutande stat, utom då fartyget eller luftfartyget
används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten.

i) Uttrycket “behörig myndighet” åsyftar

1) i Sverige, finansministern eller hans befullmäktigade ombud,

2) i Malta, den minister som ansvarar för finansfrågor eller hans
befullmäktigade ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats
särskilt ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens
lagstiftning i fråga om sådana skatter som omfattas av avtalet.

Artikel 4

Skatterättsligt hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket “person med
hemvist i en avtalsslutande stat” varje person, som enligt
lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist,
bosättning, plats för företagsledning eller varje annan liknande
omständighet. Uttrycket inbegriper inte en person som är skattskyldig i
denna avtalsslutande stat endast för inkomst från källa i denna stat
eller förmögenhet belägen i denna stat.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i
båda avtalsslutande staterna, fastställs hans hemvist enligt följande
regler:

a) Han anses ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han har ett hem
som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem i
båda avtalsslutande staterna anses han ha hemvist i den avtalsslutande
stat, med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast
(centrum för levnadsintressena).

b) Om det inte kan avgöras, i vilken avtalsslutande stat han har centrum
för sina levnadsintressen, eller om han inte i någondera avtalsslutande
staten har ett hem, som stadigvarande står till hans förfogande, anses
han ha hemvist i den avtalsslutande stat där han stadigvarande vistas.

c) Om han stadigvarande vistas i båda avtalsslutande staterna eller om
han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den
avtalsslutande stat där han är medborgare.

d) Om han är medborgare i båda avtalsslutande staterna eller om han inte
är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person
har hemvist i båda avtalsslutande staterna anses personen i fråga ha
hemvist i den avtalsslutande stat där den har sin verkliga ledning.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket “fast
driftställe” en stadigvarande affärsanordning, där företagets
verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket “fast driftställe” innefattar särskilt

a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad,

f) gruva, stenbrott eller annan plats för utnyttjandet av
naturtillgångar,

g) plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete, som
varar mer än tolv månader.

3. Företag i en avtalsslutande stat anses ha fast driftställe i den
andra avtalsslutande staten, om företaget utövar övervakande verksamhet
i denna andra stat under mer än tolv månader i samband med byggnads-,
anläggnings- eller installationsarbete.

4. Uttrycket “fast driftställe” anses inte innefatta

a) användningen av anordningar, avsedda uteslutande för lagring,
utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande
för lagring, utställning eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande
för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet, avsedd
uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för
företagets räkning,

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet, avsedd
uteslutande för att ombesörja reklam, meddela upplysningar, bedriva
vetenskaplig forskning eller utöva liknande verksamhet, som är av
förberedande eller biträdande art för företaget.

5. Person som är verksam i en avtalsslutande stat för företag i den
andra avtalsslutande staten — härunder inbegrips inte sådan oberoende
representant som avses i punkt 6 — behandlas såsom ett fast driftställe
i den förstnämnda staten om han innehar och i denna förstnämnda stat
regelbundet använder en fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt
verksamheten inte begränsas till inköp av varor för företagets räkning.

6. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den
andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget bedriver
affärsverksamhet i denna andra stat genom förmedling av mäklare,
kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att
denna person därvid bedriver sin vanliga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat
kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra
avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i
denna andra stat (antingen genom fast driftställe eller på annat sätt),
medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe
för det andra.

Artikel 6

Fastighet

1. Inkomst av fastighet får beskattas i den avtalsslutande stat, där
fastigheten är belägen.

2. Uttrycket “fastighet” har den betydelse som uttrycket har enligt
lagstiftningen i den avtalsslutande stat, där fastigheten i fråga är
belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid egendom som utgör tillbehör
till fastighet, rättigheter på vilka föreskrifterna i allmän lag
angående fastigheter är tillämpliga samt rätt till föränderliga eller
fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja gruva,
källa eller annan naturtillgång. Fartyg, båtar och luftfartyg anses inte
som fastighet.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst, som förvärvas genom
omedelbart brukande, genom uthyrning eller genom annan användning av
fastighet.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av
fastighet som tillhör företag och på inkomst av fastighet som används
vid utövande av fritt yrke.

Artikel 7

Rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar,
beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i
den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om
företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst
beskattas i den andra avtalsslutande staten men endast så stor del
därav, som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs i
vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst,
som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett
fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag
under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer
med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst, medges avdrag för
utgifter som uppkommit för det fasta driftställets räkning, härunder
inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning,
antingen utgifterna uppkommit i den avtalsslutande stat, där det fasta
driftstället är beläget eller annorstädes.

4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat bestämmas i
en avtalsslutande stat på grundval av en fördelning av företagets hela
inkomst på de olika delarna av företaget, skall bestämmelserna i punkt 2
inte hindra att i denna stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom
ett sådant förfarande. Förfarandet skall dock vara sådant att resultatet
överensstämmer med de i denna artikel angivna principerna.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen
att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företagets
räkning.

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är
hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år
såvida inte särskilda förhållanden föranleder annat.

7. Bestämmelserna i denna artikel berör inte bestämmelserna i någondera
statens lagstiftning i fråga om beskattning av inkomst av
försäkringsrörelse.

8. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag, som behandlas särskilt i
andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar
inte av reglerna i förevarande artikel.

Artikel 8

Sjö- och luftfart

1. Inkomst som förvärvas genom utövande av sjöfart eller luftfart i
internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat där
företaget har sin verkliga ledning.

2. Om den verkliga ledningen för sjöfartsföretag utövas ombord på ett
fartyg, anses ledningen utövad i den avtalsslutande stat där fartyget
har sin hemmahamn eller, om någon sådan hamn inte finns, i den
avtalsslutande stat där fartygets redare har hemvist.

3. Bestämmelserna i denna artikel tillämpas beträffande inkomst som
förvärvas av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet
Scandinavian Airlines System (SAS), men endast i fråga om den del av
inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB
Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines
System (SAS).

4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även beträffande inkomst som
förvärvas genom deltagande av ett företag i en avtalsslutande stat i en
pool, ett gemensamt företag eller i en internationell
trafikorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i
ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande
staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller
övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett
företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa
företags kapital,

iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handel eller andra ekonomiska
förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som
skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får alla
inkomster, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena
företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta
företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i
överensstämmelse därmed.

2. Om inkomst, för vilken ett företag i en avtalsslutande stat
beskattats i denna stat, även inräknats i inkomsten hos ett företag i
den andra avtalsslutande staten och beskattats där samt inkomsten är av
sådant slag att den skulle ha uppkommit för detta företag i den andra
staten, om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana
villkor som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag,
skall den förstnämnda staten göra en motsvarande jämkning av den skatt
som påförts inkomsten i denna förstnämnda stat. Vid fastställandet av
sådan jämkning skall vederbörlig hänsyn tas till övriga bestämmelser i
detta avtal i fråga om inkomstens natur, varvid de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna vid behov skall överlägga med
varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person
med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna
andra stat.

2. Utdelningen får beskattas även i den avtalsslutande stat där det
bolag som betalar utdelningen har hemvist enligt nedanstående regler:

a) Om utdelningen betalas av bolag med hemvist i Sverige till person med
hemvist i Malta och mottagaren har rätt till utdelningen, får svensk
skatt inte överstiga

1) fem procent av utdelningens bruttobelopp om mottagaren är ett bolag
(med undantag för handelsbolag och enkelt bolag) som direkt behärskar
minst tjugofem procent av det utdelande bolagets kapital,

2) femton procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

b) Om utdelningen betalas av bolag med hemvist i Malta till person med
hemvist i Sverige och mottagaren har rätt till utdelningen gäller
följande:

1) Maltesisk skatt får inte överstiga den skatt som kan påföras det
utbetalande bolaget på sålunda utdelad vinst.

2) Utan hinder av bestämmelserna under 1) ovan får maltesisk skatt inte
överstiga femton procent av utdelningen, om denna betalas av vinst eller
inkomst, som intjänats under år då bolaget åtnjutit förmån enligt
bestämmelserna om stöd till industriföretag i Malta, samt aktieägaren
lämnar in deklarationer och räkenskaper till Maltas skattemyndigheter
avseende den inkomst för vilken han skall erlägga maltesisk skatt för
motsvarande beskattningsår.

c) 1) De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall
träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av den begränsning
som föreskrives i denna punkt.

2) Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken
utdelningen betalas.

3. Med uttrycket “utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier,
gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte är
fordringar, med rätt till andel i vinst samt inkomst av andra andelar i
bolag, som enligt skattelagstiftningen i den stat där det utdelande
bolaget har hemvist jämställs med inkomst av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om mottagaren av
utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse
från fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, där det
utbetalande bolaget har hemvist, eller utövar fritt yrke i denna andra
stat från en där belägen stadigvarande anordning samt den andel på grund
av vilken utdelningen i fråga betalas äger verkligt samband med det
fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall
tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst från den
andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte påföra någon
skatt på utdelning, som bolaget betalar till person som har hemvist i
den förstnämnda staten, och inte heller någon skatt på bolagets icke
utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt
eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.
Bestämmelserna i denna punkt hindrar inte denna andra stat att beskatta
utdelning, som betalas till personer bosatta i denna stat, eller
utdelning hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast
driftställe eller stadigvarande anordning som person med hemvist i den
förstnämnda staten innehar i den andra staten.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till
person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från
vilken den härrör i enlighet med denna stats lagstiftning men om
mottagaren har rätt till räntan får skatten inte överstiga tio procent
av räntans bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel gäller
följande:

a) Ränta, som härrör från Malta och som betalas till svenska staten,
Sveriges riksbank eller riksgäldskontoret, är undantagen från maltesisk
skatt.

b) Ränta, som härrör från Sverige och som betalas till maltesiska
staten, Maltas centralbank (“Central Bank of Malta”), Maltas
utvecklingsbolag (“Malta Development Corporation”) eller till annan
enligt lag bildad offentlig sammanslutning som är särskild juridisk
person, är undantagen från svensk skatt.

4. Med uttrycket “ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slag
av fordran, antingen den utfärdats mot säkerhet i fastighet eller inte
och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte,
samt i synnerhet inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och
inkomst av obligationer och debentures liksom även premier, som är
knutna till obligationer och debentures. Straffavgifter för försenad
betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om mottagaren av
räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse från
fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan
härrör, eller utövar fritt yrke i denna andra stat från en där belägen
stadigvarande anordning samt den fordran för vilken räntan i fråga
betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i
artikel 7 respektive artikel 14 i avtalet.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetalaren är
denna stat själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person
med hemvist i denna stat. Om den person som betalar räntan, antingen han
har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, innehar fast
driftställe i en avtalsslutande stat för vilket det lån tagits upp som
räntan avser och räntan bestrids av det fasta driftstället, anses dock
räntan härröra från den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället
är beläget.

7. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren
och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att det
utbetalade räntebeloppet med hänsyn till den skuld, för vilken räntan
erläggs, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren
och mottagaren om sådana förbindelser inte förelegat, gäller
bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant
fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera
avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta
avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till
person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i
denna andra stat om personen i fråga har rätt till royaltyn. Denna
bestämmelse tillämpas endast om royaltyn utgör betalning för nyttjandet
av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterära, konstnärliga
eller vetenskapliga verk, biograffilm och inspelade band för television
eller radiosändning häri inbegripna.

2. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till
person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra avtalsslutande stat om royaltyn utgör betalning för
nyttjandet av eller rätten att nyttja patent, varumärke, mönster eller
modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod,
utrustning eller upplysningar om erfarenhetsrön av industriell,
kommersiell eller vetenskaplig natur. Sådan royalty får emellertid även
beskattas i den avtalsslutande stat från vilken den härrör i enlighet
med lagstiftningen i denna stat men om mottagaren har rätt till royaltyn
får skatten inte överstiga tio procent av royaltyns bruttobelopp.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel tillämpas inte, om
mottagaren av royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse från fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, från
vilken royaltyn härrör, eller utövar fritt yrke i denna andra stat från
en där belägen stadigvarande anordning samt den rättighet eller egendom
för vilken royaltyn i fråga betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall
tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14 i avtalet.

4. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är
denna stat själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person
med hemvist i denna stat. Om den person som betalar royaltyn, antingen
han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, innehar fast
driftställe i en avtalsslutande stat för vilket rättigheten eller
egendomen, som ger upphov till royaltyn, förvärvats och royaltyn
bestrids av det fasta driftstället, anses dock royaltyn härröra från den
avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget.

5. Beträffande sådana fall, då särskilda förbindelser mellan utbetalaren
och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att
beloppet av utbetalad royalty med hänsyn till det nyttjande, den rätt
eller upplysning för vilken royaltyn erläggs, överstiger det belopp, som
skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana
förbindelser inte förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel
endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande
belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med
iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst på grund av överlåtelse av sådan fastighet som avses i artikel
6 punkt 2 får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är
belägen.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom hänförlig till
anläggnings- eller driftkapital i fast driftställe, vilket ett företag i
en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av
lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för utövande av fritt
yrke, vilken en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den
andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.
Motsvarande gäller vinst genom försäljning, byte eller annan överlåtelse
av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med avyttring av
hela företaget) eller sådan stadigvarande anordning. Vinst på grund av
överlåtelse av sådan lös egendom som avses i artikel 22 punkt 3
beskattas emellertid endast i den avtalsslutande stat där sådan lös
egendom beskattas enligt nämnda artikel.

3. Vinst på grund av överlåtelse av annan än i punkterna 1 och 2 angiven
egendom beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har
hemvist.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel får vinst,
som förvärvas av person med hemvist i Malta genom överlåtelse av aktier
i ett bolag med hemvist i Sverige, beskattas i Sverige, såvida inte
vinsten är skattepliktig i Malta.

Artikel 14

Fritt yrke

1. Inkomst, som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat
genom utövande av fritt yrke eller annan därmed jämförbar självständig
verksamhet, beskattas endast i denna stat, om han inte i den andra
avtalsslutande staten har en stadigvarande anordning, som regelmässigt
står till hans förfogande för utövandet av verksamheten. Om han har en
sådan stadigvarande anordning, får inkomsten beskattas i den andra
avtalsslutande staten men endast så stor del därav som är hänförlig till
denna anordning.

2. Uttrycket “fritt yrke” inbegriper självständig vetenskaplig, litterär
och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet
samt sådan självständig verksamhet som utövas av läkare, advokater,
ingenjörer, arkitekter, tandläkare och revisorer.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18, 19 och 20 föranleder
annat, beskattas löner och liknande ersättningar, som person med hemvist
i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av anställning, endast i
denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande
staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs
för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som
person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs
i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten om

a) mottagaren vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd
eller tidrymder, som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under
ifrågavarande kalenderår,

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare, som inte
har hemvist i den andra staten, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande
anordning, som arbetsgivaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får inkomst av
arbete, som utförs ombord på fartyg eller luftfartyg i internationell
trafik, beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin
verkliga ledning. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av
arbete, vilket utförs ombord på ett luftfartyg som används i
internationell trafik av det svenska, danska och norska
luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas
inkomsten endast i Sverige.

Artikel 16

Styrelsearvoden

Styrelsearvoden och liknande ersättningar, som person med hemvist i en
avtalsslutande stat uppbär i egenskap av styrelseledamot i bolag med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra
stat.

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som
teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister,
musiker och professionella idrottsmän förvärvar genom sin personliga
verksamhet, beskattas i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas.

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller
professionell idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller
artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst,
utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15 beskattas i den
avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar
verksamheten.

Artikel 18

Pensioner och livräntor

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt 2 föranleder annat,
beskattas pension och annan liknande ersättning samt livränta, vilka
betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat, endast i denna
stat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får utbetalningar enligt
bestämmelser om social trygghet eller allmän försäkring i en
avtalsslutande stat beskattas i denna stat.

3. Vid tillämpningen av denna artikel förstås med uttrycken

a) “pension och annan liknande ersättning” periodiska utbetalningar, som
efter pensionering utgör ersättning på grund av tidigare anställning
eller som sker för liden skada i samband med tidigare anställning, och

b) “livränta” ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på
fastställda tider under vederbörandes livstid eller under annan angiven
eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att
verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande
vederlag i penningar eller penningars värde.

Artikel 19

Allmän tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en
avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala
myndigheter till en fysisk person på grund av arbete som utförs i denna
stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters
tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra
avtalsslutande staten, om arbetet utförs i denna andra stat och
mottagaren är en person med hemvist i denna stat som

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte erhöll hemvist där endast för att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av — eller från fonder inrättade av – – en
avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala
myndigheter till en fysisk person på grund av arbete som utförts i denna
stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters
tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande
staten, om mottagaren av pensionen är medborgare i och har hemvist i
denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 18 tillämpas på ersättning och
pension, som utbetalas på grund av arbete utfört i samband med rörelse
som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar
eller lokala myndigheter.

Artikel 20

Lärare, studerande och praktikanter

1. Ersättning, som professor eller lärare vilken vistas i en
avtalsslutande stat under en tidrymd av högst två år för att bedriva
högre studier eller forskning eller för att undervisa vid universitet,
högskola, skola eller annan undervisningsanstalt och som har eller
omedelbart före vistelsen hade hemvist i den andra avtalsslutande staten
erhåller för sådant arbete, beskattas inte i den förstnämnda
avtalsslutande staten i den mån han erhåller ersättningen från källa
utanför denna förstnämnda stat samt ersättningen beskattas i den stat
där han enligt ovan har eller hade hemvist.

2. Studerande eller affärspraktikant, som vistas i en avtalsslutande
stat uteslutande för sin undervisning eller utbildning och som har eller
omedelbart före vistelsen i denna stat hade hemvist i den andra
avtalsslutande staten, beskattas inte i den förstnämnda avtalsslutande
staten för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning
eller utbildning, under förutsättning att beloppen betalas ut till honom
från källa utanför denna förstnämnda stat.

3. Studerande vid universitet eller annan undervisningsanstalt i en
avtalsslutande stat, som under tillfällig vistelse i den andra
avtalsslutande staten innehar anställning i denna stat under en tidrymd
av högst 100 dagar under ett och samma kalenderår för att erhålla
praktisk erfarenhet i anslutning till studierna, beskattas i sistnämnda
stat endast för den del av inkomsten av anställningen som överstiger 1
500 svenska kronor per kalendermånad eller motvärdet i maltesisk valuta.
Skattebefrielse enligt denna punkt medges dock med ett sammanlagt belopp
av högst 4 500 svenska kronor eller motvärdet i maltesisk valuta. Belopp
för vilket skattefrihet erhålls enligt denna punkt innefattar personliga
avdrag för ifrågavarande kalenderår.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa
överenskommelse om tillämpningen av bestämmelserna i punkt 3. De
behöriga myndigheterna kan också träffa överenskommelse om sådan ändring
av där omnämnda belopp som finnes skälig med hänsyn till förändring i
penningvärde, ändrad lagstiftning i en avtalsslutande stat eller andra
liknande omständigheter.

5. En fysisk person, som hade hemvist i en avtalsslutande stat
omedelbart före en vistelse i den andra avtalsslutande staten och som
tillfälligt vistas i denna andra stat uteslutande för studier, forskning
eller utbildning i egenskap av innehavare av stipendium, anslag eller
annat penningunderstöd från stiftelse eller inrättning med uppgift att
främja vetenskapligt, uppfostrande, religiöst eller välgörande ändamål
eller inom ramen för ett program för tekniskt bistånd som gjorts upp av
regeringen i en avtalsslutande stat, är befriad från skatt i denna andra
stat från och med den första ankomstdagen i samband med vistelsen
beträffande

a) stipendiet, anslaget eller understödet, och

b) belopp som han erhåller från utlandet för sitt uppehälle, sin
undervisning eller utbildning.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och
som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast
i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om mottagaren av inkomsten
har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar
fritt yrke i denna stat från där belägen stadigvarande anordning samt
den rättighet eller egendom för vilken inkomsten betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen.
I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel
14.

Artikel 22

Förmögenhet

1. Förmögenhet bestående av sådan fastighet som avses i artikel 6 punkt
2 får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen.

2. Förmögenhet bestående av lös egendom, som är hänförlig till
tillgångar nedlagda i ett företags fasta driftställe, eller av lös
egendom, som ingår i en stadigvarande anordning för utövande av fritt
yrke, får beskattas i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen är belägen.

3. Förmögenhet bestående av fartyg och luftfartyg, som används i
internationell trafik, samt lös egendom, som är hänförlig till
användningen av sådana fartyg och luftfartyg, beskattas endast i den
avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

4. Alla andra slag av förmögenhet, som innehas av person med hemvist i
en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat.

Artikel 23

Undvikande av dubbelbeskattning

1. I fall då person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt
lagstiftningen i Malta och i överensstämmelse med bestämmelserna i detta
avtal får beskattas i Malta, skall Sverige — med iakttagande av
bestämmelserna i svensk lagstiftning om avräkning av utländsk skatt
(även i den lydelse denna lagstiftning framdeles kan få genom att ändras
utan att den allmänna princip som anges här ändras) — från skatten på
inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den maltesiska skatt som
erlagts för inkomsten.

2. a) Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även då befrielse från eller
nedsättning av maltesisk skatt medgivits för en begränsad tidsperiod som
om sådan befrielse eller nedsättning inte skett. I fråga om sådan
utdelning som avses i artikel 10 punkt 2 b) 2) skall avräkningen från
svensk skatt omfatta den faktiskt erlagda maltesiska inkomstskatten på
utdelningen samt den del av den maltesiska skatten som skulle ha erlagts
enligt maltesisk lagstiftning och i överensstämmelse med detta avtal men
som på grund av bestämmelserna i artikel 10 punkt 2 b) 2) inte har
erlagts.

b) Bestämmelserna i denna punkt tillämpas i fråga om skatter på inkomst
som förvärvas den 31 december 1991 eller tidigare, eller den senare
tidpunkt som kan överenskommas mellan de behöriga myndigheterna.

3. Vid tillämpningen av punkt 1 skall maltesisk skatt på ränta och
royalty, vilken erlagts efter en skattesats av lägst 10 procent av
bruttobeloppet av sådan inkomst, anses utgöra det högsta av följande två
belopp, nämligen antingen det sålunda faktiskt erlagda skattebeloppet
eller 25 procent av den nettointäkt som beskattas i Sverige.

4. I fall då person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i artikel 7 eller artikel 14 får beskattas i Malta skall
Sverige, utan hinder av bestämmelserna i punkt 1, undanta sådan inkomst
från beskattning, under förutsättning att den övervägande delen av
inkomsten från det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen härrör från affärsverksamhet eller fritt yrke, som inte
utgörs av förvaltning av värdepapper och annan liknande egendom, samt
affärsverksamheten eller yrket bedrivs i Malta från det fasta
driftstället eller den stadigvarande anordningen.

5. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 skall utdelning från bolag
med hemvist i Malta till bolag med hemvist i Sverige vara undantagen
från beskattning i Sverige i den mån detta skulle ha varit fallet enligt
svensk lagstiftning om båda bolagen hade varit svenska bolag. Sådan
skattebefrielse medges dock inte, om maltesisk skatt på utdelningen
tagits ut efter lägre skattesats än den som anges i artikel 10 punkt 2
b) 2).

6. I fall då person med hemvist i Sverige innehar förmögenhet som enligt
bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Malta, skall Sverige från
denna persons förmögenhetsskatt avräkna ett belopp motsvarande den
förmögenhetsskatt som erlagts i Malta. Avräkningsbeloppet skall
emellertid inte överstiga beloppet av den del av förmögenhetsskatten,
beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den förmögenhet som får
beskattas i Malta.

7. I fall då person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i
Malta eller förvärvar inkomst som enligt punkt 4 i denna artikel skall
vara undantagen från svensk skatt, får Sverige beakta sådan inkomst
eller förmögenhet vid bestämmandet av svensk progressiv skatt.

8. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal får en fysisk person
med hemvist i Malta, vilken även enligt svensk lagstiftning beträffande
de skatter som avses i artikel 2 anses bosatt i Sverige, beskattas i
Sverige. Sverige skall emellertid medge avräkning för maltesisk skatt
som erlagts på inkomsten eller förmögenheten från svensk skatt enligt
bestämmelserna i punkterna 1 och 6 i denna artikel.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas endast på fysiska personer som är
svenska medborgare.

9. I enlighet med maltesisk lagstiftning i fråga om avräkning från
maltesisk skatt av utländsk skatt skall, då enligt bestämmelserna i
detta avtal inkomst från källa i Sverige eller förmögenhet belägen i
Sverige tagits till beskattning i Malta, svensk skatt på sådan inkomst
eller förmögenhet avräknas från maltesisk skatt på inkomsten respektive
förmögenheten.

Artikel 24

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall, oavsett om han har hemvist
i en avtalsslutande stat eller ej, inte i den andra avtalsslutande
staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed
sammanhängande skattekrav som är av annat slag eller mer tyngande än
medborgarna i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli
underkastade.

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat
inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna stat,
som bedriver samma verksamhet.

Denna bestämmelse anses icke medföra skyldighet för en avtalsslutande
stat att medge personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten
sådana personliga avdrag vid beskattningen, skattebefrielser eller
skattenedsättningar på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot
familj som medges personer med hemvist i den egna staten. Bestämmelsen
medför inte heller rätt, såvida inte annat föreskrivs i artikel 10, att
i en avtalsslutande stat erhålla skattebefrielse för utdelning eller
annan utbetalning till bolag med hemvist i den andra avtalsslutande
staten.

Bestämmelsen i första stycket hindrar inte en avtalsslutande stat att
beskatta inkomst, som uppbärs av ett fast driftställe, enligt reglerna i
denna stats lagstiftning, om det fasta driftstället tillhör aktiebolag
eller därmed jämförligt bolag med hemvist i den andra avtalsslutande
staten. Beskattningen skall dock motsvara den beskattning som tillämpas
för aktiebolag och därmed jämförliga bolag med hemvist i den förstnämnda
avtalsslutande staten på deras icke utdelade vinst.

3. Utom i de fall då artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel
12 punkt 5 tillämpas, skall ränta, royalty och annan utbetalning från
ett företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten vid beräkningen av beskattningsbar vinst för
sådant företag vara avdragsgilla på samma villkor som motsvarande
utbetalningar till person med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande
staten.

På samma sätt är skuld, som företag i en avtalsslutande stat har till
person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, avdragsgill vid
bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögenhet på samma
villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vilkas kapital helt eller delvis
ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera
personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den
förstnämnda avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning
eller något därmed sammanhängande skattekrav, som är av annat slag eller
mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande skattekrav,
som andra liknande företag i denna förstnämnda stat är eller kan bli
underkastade.

5. I denna artikel avses med uttrycket “beskattning” skatter av varje
slag och beskaffenhet.

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person med hemvist i en avtalsslutande stat anser, att i en
avtalsslutande stat eller i båda staterna vidtagits åtgärder, som för
honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot detta
avtal, kan han — utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av
de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning — göra
framställning i saken hos den behöriga myndigheten i den avtalsslutande
stat, där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel
24 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Sådan
framställning skall göras inom tre år från den tidpunkt då personen i
fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som
strider mot avtalet.

2. Om denna behöriga myndighet finner framställningen grundad men inte
själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten
söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga
myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika
beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats skall
genomföras utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas
interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom
ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som
uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal. De
kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i sådana fall
som inte omfattas av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i
direkt förbindelse med varandra för att träffa överenskommelse i de fall
som angivits i föregående punkter. Om muntliga överläggningar anses
underlätta en överenskommelse, kan sådana överläggningar äga rum inom
ramen för en kommitte’ bestående av representanter för de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

Artikel 26

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta
sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa detta avtal. De
utbytta upplysningarna skall behandlas som hemliga och får inte yppas
för andra personer, myndigheter eller domstolar än sådana som handlägger
taxering eller uppbörd av skatter som omfattas av detta avtal eller
avgör överklagande eller åtalsfrågor i anslutning därtill.

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall inte anses medföra skyldighet för en
avtalsslutande stat

a) att vidta förvaltningsåtgärder, som strider mot lagstiftning eller
administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande
staten,

b) att lämna upplysningar, som inte är tillgängliga enligt lagstiftning
eller under sedvanlig tjänsteutövning i denna stat eller i den andra
avtalsslutande staten, eller

c) att lämna upplysningar, som skulle röja affärshemlighet, industri-,
handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat
förfaringssätt, eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida
mot allmänna hänsyn.

Artikel 27

Diplomatiska och konsulära befattningshavare

Detta avtal påverkar inte de privilegier i beskattningshänseende, som
enligt folkrättens allmänna regler eller stadganden i särskilda
överenskommelser tillkommer diplomatiska eller konsulära
befattningshavare.

Artikel 28

Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifikationshandlingarna skall
utväxlas i Valletta snarast möjligt.

2. Detta avtal träder i kraft med utväxlingen av
ratifikationshandlingarna och dess bestämmelser tillämpas (a) in respect
of taxes on income derived on or after the 1st January immediately
following such exchange; and a) beträffande skatter på inkomst, vilken
förvärvas den 1 januari närmast efter utväxlingen eller senare, och

b) beträffande skatter på förmögenhet, vilka påförs andra kalenderåret
närmast efter utväxlingen eller senare.

Artikel 29

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men envar av de
avtalsslutande staterna äger att — senast den 30 juni under ett
kalenderår som börjar efter utgången av en tidrymd av tre år efter dagen
för avtalets ikraftträdande — på diplomatisk väg skriftligen uppsäga
avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av sådan
uppsägning upphör avtalet att gälla

a) beträffande skatter på inkomst, vilken förvärvas den 1 januari
närmast efter uppsägningen eller senare, och

b) beträffande skatter på förmögenhet, vilka påförs andra kalenderåret
närmast efter uppsägningen eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 30 maj 1975 i två exemplar på engelska
språket.

Protokoll

Vid undertecknandet av avtalet mellan Sverige och Malta för undvikande
av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter har undertecknade
överenskommit, att följande bestämmelser skall utgöra en integrerande
del av avtalet:

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 8 i avtalet får inkomst av
sjöfart i internationell trafik, som förvärvas av bolag med hemvist i
Malta vars kapital till mer än …… procent behärskas, direkt eller
indirekt, av personer som ej har hemvist i Malta, beskattas i Sverige,
såvida icke bolaget visar, att inkomsten av sådan sjöfart är underkastad
maltesisk skatt utan medgivande av sådan skattelättnad som avses i
avdelning 86 i 1973 års lag om handelssjöfart (“Merchant Shipping Act,
1973”), eller därmed likalydande eller likartade bestämmelser.

2. Procenttalet i förhållande till kapitalet som avses i detta protokoll
bestämmes senare efter förhandlingar. Done at Stockholm this 30th day of
May, 1975 in duplicate in the English language. Som skedde i Stockholm
den 30 maj 1975 i två exemplar på engelska språket. Förordning
(1987:1042).

Bilaga 2

Anvisningar

A. Allmänna anvisningar

En inkomst beskattas i Sverige om så kan ske enligt gällande
skatteförfattningar och inskränkning av skattskyldigheten inte följer av
bestämmelse i avtalet. Vid beskattningen hänförs en inkomst alltid till
den förvärvskälla till vilken den hör enligt de svenska
skatteförfattningarna oavsett till vilket inkomstslag inkomsten har
hänförts enligt detta avtal.

Även om en skattskyldigs inkomst eller förmögenhet enligt avtalet helt
eller delvis skall vara undantagen från beskattning i Sverige, skall den
skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som
han annars varit skyldig att lämna.

Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medfört
eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i
avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt art. 25 punkt 1 i avtalet.
Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör inges inom den tid som
anges i nämnda bestämmelse.

De flesta inkomstslagen och alla slag av förmögenhet är särskilt
behandlade i avtalet. Några speciella arter av inkomst — t.ex. vissa
slag av periodiskt understöd — är dock ej nämnda i avtalet. I sådana
fall tillämpas art. 21.

B. Särskilda anvisningar

till art. 1 och 4

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och
juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Malta.

I art. 4 har tagits in regler som avser att fastställa var en person vid
tillämpningen av avtalet skall anses ha hemvist. Frågan avgörs i första
hand med ledning av lagstiftningen i resp. stat. I art. 4 punkterna 2
och 3 regleras fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den
skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige
och enligt maltesiska beskattningsregler anses bosatt i Malta. Vid
tillämpning av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha
hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt
nämnda avtalsbestämmelser.

Svensk medborgare får i vissa fall enligt avtalet beskattas såsom bosatt
i Sverige, oavsett att han enligt art. 4 skall anses ha hemvist i Malta,
se art. 23 punkt 8 samt anvisningspunkten 4 till art. 23.

till art. 2

Avtalet gäller de skatter som anges i art. 2 punkterna 3 och 4. Visst
undantag härifrån anges i art. 2 punkt 6. Bestämmelserna i art. 24 avser
dock skatt av varje slag och beskaffenhet, se punkt 5.

till art. 6

Enligt svensk skattelagstiftning beskattas inkomst som härrör från
fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse. Inkomst som omfattas av
art. 6 beskattas emellertid enligt avtalet alltid i den stat där
fastigheten är belägen. Denna regel gäller även beträffande royalty från
fastighet eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja gruva, källa
eller annan naturtillgång.

Annan royalty beskattas enligt art. 12.

till art. 7

Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i regel
enligt art. 7. Vad som förstås med uttrycket “fast driftställe” anges i
art. 5.

Inkomst av rörelse, som en person med hemvist i Sverige bedriver från
fast driftställe i Malta, skall undantas från beskattning i Sverige
såvitt avser den till driftstället hänförliga inkomsten om villkoren i
art. 23 punkt 4 är uppfyllda. Är den skattskyldige fysisk person eller
dödsbo iakttas i detta fall bestämmelserna om progressionsuppräkning i
art. 23 punkt 7. Är villkoren i art. 23 punkt 4 inte uppfyllda får den
till driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men skatt på
inkomsten som erlagts i Malta skall avräknas från den svenska skatten
enligt art. 23 punkt 1. I fråga om avräkning i vissa fall av maltesisk
skatt som eftergivits (art. 23 punkt 2) samt förfarandet vid avräkningen
hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

Inkomst av rörelse, som en person med hemvist i Malta bedriver från fast
driftställe i Sverige, beräknas enligt art. 7 punkterna 2 och 3. Till
grund för inkomstberäkningen bör läggas i första hand den särskilda
bokföring som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av behov
skall denna bokföring justeras så att inkomstberäkningen sker i
enlighet med den i nämnda bestämmelser angivna principen. Avdrag medges
för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan
anses belöpa på det fasta driftstället.

Art. 7 tillämpas inte beträffande inkomst av försäkringsrörelse (art. 7
punkt 7).

Om sjöfarts- och luftfartsrörelse finns särskilda bestämmelser i art. 8.

till art. 8 och protokollet

Inkomst av sjöfart eller luftfart i internationell trafik beskattas
enligt art. 8 punkt 1 endast i den stat där företaget har sin verkliga
ledning. Inkomst av sjöfart i internationell trafik, som förvärvas av
bolag med hemvist i Malta, får dock beskattas i Sverige, om de
förutsättningar som anges i protokollet föreligger.

till art. 9

Art. 9 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen
mellan företag med intressegemenskap.

till art. 10

1. Vad som förstås med uttrycket “utdelning” anges i art. 10 punkt 3.

2. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär
utdelning från bolag med hemvist i Malta och utdelningen inte är
hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe
eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Malta,
iakttas bestämmelserna i andra, tredje och fjärde styckena i denna
punkt.

Om utdelningen uppbärs av aktiebolag eller ekonomisk förening, är
utdelningen undantagen från beskattning i Sverige i den mån art. 23
punkt 5 föranleder det. De svenska bestämmelser om befrielse från
skattskyldighet för utdelning som avses i art. 23 punkt 5 finns i 7 § 8
mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningen utan avdrag för den
maltesiska inkomstskatt som belöper på det utdelande bolagets vinst
eller, i fråga om utdelning som avses i art. 10 punkt 2 b 2, för den
maltesiska skatten på utdelningen.

Svensk skatt på utdelningen nedsätts enligt art. 23 punkt 1 genom
avräkning av maltesisk skatt, som tagits ut enligt art. 10 punkt 2 b 1
eller 2. Den maltesiska skatten på utdelning enligt art. 10 punkt 2 b 2
får inte överstiga 15 % av utdelningens bruttobelopp. I fråga om
avräkning i vissa fall av maltesisk skatt som eftergivits (art. 23
punkt 2) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av
anvisningarna till art. 23.

3. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär
utdelning från bolag med hemvist i Malta och utdelningen är hänförlig
till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Malta,
tillämpas art. 7 resp. art. 14.

4. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till en fysisk eller
juridisk person med hemvist i Malta och utdelningen inte är hänförlig
till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Sverige, tas
kupongskatt ut med 15 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a 1,
med 5 % av utdelningens bruttobelopp.

Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning, se
bilaga 3.

Om den utdelningsberättigade har fast driftställe eller stadigvarande
anordning i Sverige och utdelningen är hänförlig till andel, som äger
verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen, tillämpas art. 7 resp. art. 14. I sådant fall gäller inte
ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.

till art. 11

1. Ränta som betalas ut från Malta till en fysisk eller juridisk person
med hemvist i Sverige beskattas i regel här.

Är räntan inte hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med
fast driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i
Malta, beräknas svensk skatt på räntans bruttobelopp på vanligt sätt.
Avdrag medges dock inte för skatt på räntan som erlagts i Malta. Svensk
skatt på räntan sätts ned enligt art. 23 punkt 1 genom avräkning av
maltesisk skatt, som tagits ut enligt art. 11 punkt 2. Denna maltesiska
skatt får inte överstiga 10 % av räntans bruttobelopp. I fråga om
avräkning i vissa fall med högre belopp än som faktiskt erlagts (art. 23
punkterna 2 och 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt
2 av anvisningarna till art. 23.

Är räntan hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast
driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i
Malta, tillämpas art. 7 resp. art. 14.

2. Ränta, vilken betalas ut från Sverige till en fysisk eller juridisk
person som har hemvist i Malta får enligt avtalet — utom i fall som
avses i art. 11 punkt 3 — beskattas här. I den mån sådan beskattning
kan ske enligt gällande svenska regler iakttas att skatten därvid inte
får överstiga 10 % av räntans bruttobelopp.

Om den som har rätt till räntan har sådant fast driftställe eller sådan
stadigvarande anordning i Sverige som avses i avtalet och räntan är
hänförlig till fordran som äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anordningen gäller inte ovan
angivna regler om begränsning av svensk skatt på räntan.

3. Ränta, som regeringen, centralbank m. fl. organ i en av staterna
uppbär från den andra staten, skall vara undantagen från beskattning i
denna andra stat (art. 11 punkt 3).

till art. 12

Royalty, som betalas från Malta till en fysisk eller juridisk person med
hemvist i Sverige, beskattas i regel här. Maltesisk skatt får tas ut på
royaltyn endast i fråga om patentroyalty, varumärkesroyalty och liknande
ersättning (art. 12 punkt 2) samt i fall som avses i art. 12 punkt 3.
Maltesisk skatt som tas ut enligt art. 12 punkt 2 får inte överstiga 10
% av royaltyns bruttobelopp. Maltesisk skatt som påförts enligt art. 12
punkt 2, avräknas från den svenska skatten på royaltyn enligt art. 23
punkt 1. I fråga om avräkning i vissa fall med högre belopp än som
faktiskt erlagts (art. 23 punkterna 2 och 3) samt förfarandet vid
avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

Är royaltyn hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt
samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som
har rätt till royaltyn har i Malta, tillämpas art. 7 resp. art. 14.

Royalty, som betalas ut från Sverige till en fysisk eller juridisk
person med hemvist i Malta, beskattas i Sverige i den mån det är
medgivet enligt art. 12 punkterna 2 och 3 och beskattning kan ske enligt
intern svensk rätt. Om inte fall som avses i art. 12 punkt 3 föreligger,
får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som
belöper på royaltyn enligt art. 12 punkt 2 inte överstiga 10 % av
royaltyns bruttobelopp.

2. Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för
nyttjandet av gruva, källa eller annan naturtillgång, beskattas enligt
art. 6.

till art. 13

Vinst, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i Malta förvärvar
genom avyttring av fastighet i Sverige, beskattas här. Vidare beskattas
i Sverige vinst genom icke yrkesmässig avyttring av lös egendom som
utgör anläggnings- eller driftkapital i fast driftställe, som
inkomsttagaren har här. Motsvarande gäller i fråga om lös egendom, som
ingår i en i Sverige belägen stadigvarande anordning för utövande av
fritt yrke. Vinst på grund av överlåtelse av aktier i svenskt bolag, som
förvärvas av en fysisk eller juridisk person som enligt avtalets regler
har hemvist i Malta och som inte är skattepliktig där, beskattas i
Sverige, om så kan ske enligt gällande beskattningsregler (art. 13 punkt
4).

Realisationsvinst, som förvärvas av fysisk eller juridisk person med
hemvist i Sverige, beskattas här, om inte annat följer av art. 13 punkt
2 sista meningen. Enligt art. 13 punkt 1 får även maltesisk skatt tas ut
på realisationsvinsten, om den avyttrade egendomen utgörs av fastighet
belägen i Malta. Motsvarande gäller enligt art. 13 punkt 2 i fråga om
lös egendom som utgör anläggnings- eller driftkapital i fast
driftställe, som inkomsttagaren har i Malta, eller lös egendom hänförlig
till stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, vilken
inkomsttagaren har där.

Svensk skatt på realisationsvinsten sätts ned enligt art. 23 punkt 1
genom avräkning av den maltesiska skatt som i enlighet med avtalets
bestämmelser erlagts på samma vinst. I fråga om avräkning i vissa fall
då maltesisk skatt eftergivits (art. 23 punkt 2) samt förfarandet vid
avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

till art. 14

1. Vad som förstås med uttrycket “fritt yrke” anges i art. 14 punkt 2.

2. Inkomst av fritt yrke beskattas i regel endast i den stat där den
skattskyldige har hemvist. Är inkomsten hänförlig till verksamhet, som
utövas vid sådan stadigvarande anordning som avses i art. 14 punkt 1,
får inkomsten emellertid beskattas i den stat där anordningen finns.

Inkomst av fritt yrke, som en person med hemvist i Sverige förvärvar
genom verksamhet vid stadigvarande anordning i Malta, skall undantas
från skatt i Sverige såvitt avser den till anordningen hänförliga
inkomsten om villkoren i art. 23 punkt 4 är uppfyllda. Därvid iakttas
bestämmelserna om progressionsuppräkning i art. 23 punkt 7. Är villkoren
i art. 23 punkt 4 inte uppfyllda får den till anordningen hänförliga
inkomsten beskattas i Sverige men skatt på inkomsten som erlagts i Malta
skall avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 1. I fråga
om avräkning i vissa fall då maltesisk skatt eftergivits (art. 23 punkt
2) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av
anvisningarna till art. 23.

3. Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare,
musiker m. fl. se anvisningarna till art. 17.

till art. 15

Inkomst av enskild tjänst får enligt art. 15 punkt 1 i regel beskattas i
den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel föreskrivs i art.
15 punkterna 2 och 3, art. 16 samt art. 20 punkterna 1 och 3.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare,
musiker m. fl. se anvisningarna till art. 17.

till art. 16

När svenskt bolag betalar ut styrelsearvode till person med hemvist i
Malta, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt gällande
beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av person med hemvist
i Sverige från bolag med hemvist i Malta, får inkomsten beskattas i
Sverige men maltesisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska
skatten enligt art. 23 punkt 1. I fråga om förfarandet vid avräkningen
hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

till art. 17

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller
televisionsartister, musiker, professionella idrottsmän och liknande
yrkesutövare förvärvar genom sin yrkesverksamhet, beskattas i den stat
där verksamheten utövas (art. 17 punkt 1). Detta gäller oavsett om
inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller på grund av
enskild tjänst. Enligt art. 17 punkt 2 får inkomsten beskattas i den
stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet, även om
ersättningen betalas ut till annan person (t. ex. arbetsgivare hos
vilken artisten är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv. Vid
tillämpningen av art. 17 iakttas de särskilda regler som gäller för
beskattning av utländska artister enligt svensk intern rätt.

till art. 18

Pension på grund av enskild tjänst samt livränta beskattas i regel
endast i inkomsttagarens hemviststat (art. 18 punkt 1).

Pension och annan utbetalning enligt svensk
socialförsäkringslagstiftning till person med hemvist i Malta får enligt
art. 18 punkt 2 beskattas här.

Person med hemvist i Sverige, som uppbär utbetalning enligt maltesisk
socialförsäkringslagstiftning, beskattas i Sverige för sådan utbetalning
om så kan ske enligt interna svenska regler men maltesisk skatt på
inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 1. I
fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av
anvisningarna till art. 23.

till art. 19

Ersättning, med undantag för pension, som utbetalas av någon av
staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter för
arbete utfört i allmän tjänst beskattas enligt huvudregeln i art. 19
punkt 1 a endast i den stat varifrån ersättningen betalas ut. Har
arbetet utförts i den andra staten av person med hemvist i denna stat,
beskattas emellertid ersättningen enligt art. 19 punkt 1 b endast i den
staten, om mottagaren är medborgare i den staten eller inte erhöll
hemvist där endast för att utföra ifrågavarande arbete.

Pension, som utbetalas av — eller från fonder inrättade av — en av
staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter på
grund av allmän tjänst, beskattas enligt art. 19 punkt 2 a i regel
endast i denna stat. Om mottagaren av pensionen är medborgare i den
andra staten och har hemvist där, beskattas emellertid pensionen enligt
art. 19 punkt 2 b endast i denna stat.

Ersättning (inkl. pension), som utbetalas för tjänst utförd i samband
med rörelse, som den utbetalande staten, dess politiska underavdelningar
eller lokala myndigheter bedrivit, beskattas som inkomst på grund av
enskild tjänst enligt art. 15, 16 och 18, se art. 19 punkt 3.

till art. 23

1. Såväl Sverige som Malta tillämpar enligt avtalet avräkning av skatt
som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning (art. 23 punkterna 1, 6
och 9). Innebörden av avräkningsbestämmelserna är att en person med
hemvist i den ena staten taxeras där även för sådan inkomst och
förmögenhet som enligt avtalet får beskattas i den andra staten. Den
uträknade skatten minskas därefter i princip med den skatt som enligt
avtalet har tagits ut i den andra staten.

2. Vid avräkningen för skatt på inkomst i Sverige tillämpas
bestämmelserna i 4–18 §§ lagen (1986:468) om avräkning av utländsk
skatt. Därvid beräknas svensk inkomstskatt på inkomsten på vanligt sätt.
Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är
hänförliga till inkomsten. Avdrag medges dock inte för skatt som erlagts
i Malta och som omfattas av avtalet.

Högre maltesisk skatt än vad som faktiskt utgått på inkomsten skall
avräknas i vissa fall som anges i art. 23 punkterna 2 och 3. Har
befrielse från eller nedsättning av maltesisk skatt medgivits för en
begränsad tidsperiod, skall enligt art. 23 punkt 2 a den avräkningsbara
maltesiska skatten på inkomst som förvärvas den 31 december 1991 eller
tidigare innefatta också den skatt som skulle ha utgått om sådan
befrielse eller nedsättning inte hade skett. Beträffande sådan utdelning
som avses i art. 10 punkt 2 b 2 iakttas därvid att den avräkningsbara
maltesiska skatten omfattar såväl den faktiskt erlagda maltesiska
inkomstskatten på utdelningen som den del av den maltesiska skatten som
skulle ha erlagts enligt maltesisk lagstiftning och i överensstämmelse
med avtalet men som på grund av de i art. 10 punkt 2 b 2 nämnda
bestämmelserna inte har erlagts.

I fråga om maltesisk skatt på ränta och royalty, som enligt art. 11
punkt 2 resp. art. 12 punkt 2 får tas ut med högst 10 % av inkomstens
bruttobelopp, gäller enligt art. 23 punkt 3 att avräkning skall ske med
det högsta av följande belopp, nämligen antingen det faktiskt erlagda
skattebeloppet eller 25 % av den nettointäkt som beskattas i Sverige
under förutsättning att maltesisk skatt erlagts med lägst 10 % av
bruttobeloppet.

Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det
beskattningsår för vilket inkomsten tas upp till beskattning förete
utredning om den skatt som erlagts i Malta eller skulle ha erlagts om
inte sådan befrielse eller nedsättning som avses i art. 23 punkt 2 a
hade meddelats.

3. På svensk sida görs undantag från avräkningsmetoden i de fall som
anges i art. 23 punkt 4. Då tillämpas i stället undantagandemetoden för
att undanröja dubbelbeskattning. Detsamma gäller beträffande person med
hemvist i Sverige som uppbär inkomst eller innehar förmögenhet som
enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Malta. Om
personen i fråga har annan inkomst som taxeras till statlig inkomstskatt
eller har andra tillgångar som taxeras till statlig förmögenhetsskatt
kan dock progressionsförbehållet i punkt 7 bli tillämpligt. Denna
bestämmelse innebär att man först räknar ut den statliga inkomstskatt
resp. den statliga förmögenhetsskatt som skulle ha påförts om den
skattskyldiges hela inkomst resp. hela förmögenhet beskattats endast i
Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade
skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst resp. den
beskattningsbara förmögenhet på vilken skatten beräknats. Med den
sålunda erhållna procentsatsen tas skatt ut på den inkomst resp. den
förmögenhet som skall beskattas i Sverige. Förfarandet används endast om
detta leder till högre skatt (jfr 20 § 2 mom. andra stycket lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt och 20 § 2 mom. andra stycket lagen
(1947:577) om statlig förmögenhetsskatt).

Inte heller i det fall som avses i art. 23 punkt 5 tillämpas
avräkningsmetoden. Enligt denna punkt skall utdelning från bolag i Malta
till bolag med hemvist i Sverige vara undantagen från beskattning i
Sverige i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från
beskattning enligt svensk lag om båda bolagen hade varit svenska bolag.
Detta gäller dock inte om maltesisk skatt på utdelningen tagits ut efter
lägre skattesats än den som anges i art. 10 punkt 2 b 2 i avtalet (15
%).

4. En fysisk person, som är svensk medborgare och har hemvist i Malta,
får enligt art. 23 punkt 8 beskattas i Sverige oavsett övriga
bestämmelser i avtalet, om han enligt svensk skattelagstiftning är att
anse som bosatt i Sverige. De inskränkningar av skattskyldigheten i
Sverige, som följer av övriga bestämmelser i avtalet för person med
hemvist i Malta, gäller inte i detta fall. Inkomst och förmögenhet
beskattas således i vanlig ordning enligt gällande svenska
beskattningsregler. Från svensk skatt skall emellertid i detta fall
avräknas den maltesiska skatt som erlagts på inkomsten eller
förmögenheten i enlighet med bestämmelserna i avtalet. Exempel: En
svensk medborgare bosatt i Sverige enligt svensk skattelagstiftning men
med hemvist i Malta enligt avtalet får, trots bestämmelserna i art. 18
punkt 1, beskattas i Sverige för enskild tjänstepension. Avräkning skall
därvid ske i Sverige för maltesisk skatt.

till art. 24

Av art. 24 punkt 2 följer bl.a. att bolag i Malta inte får påföras
förmögenhetsskatt i Sverige.
Förordning (1987:1042).

Bilaga 3

Anvisningar om kupongskatt, m. m.

Kupongskatt för person med hemvist i Malta

1. Den som enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Malta har
hemvist i Malta kan, under de förutsättningar som anges i art. 10 i
avtalet, få nedsättning av den skatt på utdelning som annars skulle utgå
enligt kupongskattelagen (1970:624).

2. Om rätt till nedsättning föreligger enligt art. 10 i avtalet, tas
kupongskatt ut efter den skattesats som anges där. I övrigt skall den
som betalar utdelningen tillämpa bestämmelserna i kupongskattelagen
(1970:624) och kupongskattekungörelsen (1971:49).

Som förutsättning för nedsättning av kupongskatten på sådan utdelning
gäller att utbetalaren genom intyg av myndighet eller bank i Malta visar
att den som har rätt till utdelningen har hemvist i Malta.

3. Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige
skall erlägga enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Malta
kan den skattskyldige få ut det för högt uttagna beloppet (restitution)
efter ansökan hos riksskatteverket enligt 27 § kupongskattelagen
(1970:624).

4. Riksskatteverkets beslut i ärende om restitution får överklagas på
det sätt som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening
till person med hemvist i Malta

5. Den som enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Malta har
hemvist i Malta och som enligt 6 § 1 mom. a och c lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt är skattskyldig i Sverige för utdelning på andel i
svensk ekonomisk förening kan erhålla nedsättning av statlig
inkomstskatt enligt art. 10 i avtalet under de förutsättningar som anges
där.

6. Ansökan om nedsättning görs hos den taxeringsnämnd som taxerar den
utdelningsberättigade för det år då utdelningen beskattas eller, om
taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år avslutats, hos
den domstol som handlägger besvär över nämnda taxering. Ansökan bör
göras före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev
tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade genom intyg
från myndighet eller bank i Malta visa att han har hemvist i Malta.

7. Beslut i ärende som avses i punkt 6 får överklagas på det sätt som
anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen
(1971:291).
Förordning (1987:1042).