Förordning (1976:851) om kupongskatt för person med hemvist i Malta, m.m.

SFS nr
1976:851
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1976-11-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1042
Upphävd
1988-01-01

Kupongskatt för person med hemvist i Malta

1 § Utgår enligt förordningen (1976:850) om tillämpning av avtal mellan
Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande
inkomstskatter, m.m. kupongskatt efter lägre skattesats än enligt
kupongskattelagen (1970:624), innehålles vid utbetalning av utdelning
på aktie i svenskt aktiebolag sådan skatt enligt bestämmelserna i
förordningen.

Vid tillämpning av bestämmelserna i första stycket gäller
föreskrifterna i 2 §.

Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar
aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen beredes
förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner nedsättning av
kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att rätt till
nedsättning av kupongskatt föreligger, innehålles sådan skatt med
belopp enligt 5 § kupongskattelagen.

2 § Beträffande utdelning i avstämningsbolag och i aktiefond som
förvaltas av registrerande fondbolag tillämpas bestämmelserna i
kupongskattekungörelsen (1971:49).

I fråga om utdelning i annat aktiebolag eller aktiefond som avses i 13 §
kupongskattelagen (1970:624) skall utbetalaren se till, att uppgifter
enligt 14 § samma lag lämnas jämte intyg av maltesisk myndighet eller
bank i Malta att den utdelningsberättigade har hemvist i Malta.

3 § Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige
skall erlägga enligt förordningen (1976:850), restitueras det för högt
uttagna beloppet.

4 § Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

5 § Ansökan om restitution göres skriftligen av den
utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till
riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter
utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan
utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de
omständigheter sökanden åberopar för nedsättning av kupongskatten.

6 § Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i
den ordning som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening
till person med hemvist i Malta

7 § Ansökan om nedsättning av statlig inkomstskatt på utdelning på
andel i svensk ekonomisk förening enligt artikel 10 punkt 2 a i avtalet
göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den
taxeringsnämnd som har att fastställa den utdelningsberättigades
taxering till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tages till
beskattning eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen
detta år avslutats, hos den domstol som har att upptaga besvär över
nämnda taxering. Ansökan göres dock senast före utgången av tredje
kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg
om hemvist enligt 2 § andra stycket.

8 § Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § föres i den ordning som
anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen
(1971:291).

Övergångsbestämmelser

1976:851

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Förordningen tillämpas beträffande kupongskatt och statlig inkomstskatt
på utdelning som har blivit tillgänglig för lyftning efter utgången av
år 1976.

1987:1042

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

2. Förordningen tillämpas beträffande skatter på inkomst, som förvärvas
den 1 januari 1988 eller senare, och beträffande förmögenhet som taxeras
år 1989 eller senare.

3. Bestämmelserna i artikel 23 punkt 2 i avtalet, i deras nya lydelse,
tillämpas dock beträffande skatter på inkomst som förvärvats den 1
januari 1977 eller senare. Vid tillämpningen av denna punkt beträffande
inkomst, som förvärvats före utgången av år 1987 skall dock hänvisningen
till punkt 1 anses avse en hänvisning till artikel 23 punkterna 1 och 2
i den lydelse som var i kraft före den 16 mars 1987, då detta protokoll
ratificerades. I fråga om 1978–1988 års taxeringar får överklagande på
grund av artikel 23 punkt 2 i avtalet anföras i den ordning som sägs i
100 § taxeringslagen (1956:623). Därvid får överklagande avseende
1978–1982 års taxeringar anföras intill utgången av år 1988 utan hinder
av bestämmelserna i 100 § tredje stycket nämnda lag.

4. Genom förordningen upphävs förordningen (1976:851) om kupongskatt för
person med hemvist i Malta, m. m.

5. Den upphävda förordningen tillämpas fortfarande på utdelning som
förvärvas före den 1 januari 1988.