Lag (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse

SFS nr
1976:891
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1976-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:39
Upphävd
2003-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:231

1 § Länsstyrelses styrelse består, utöver ordföranden, av 14
ledamöter, som utses genom val. Valet förrättas av
landstingsfullmäktige. I Gotlands län skall valet förrättas av
kommunfullmäktige i Gotlands kommun. För de ledamöter som har
valts av landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige skall
lika många ersättare väljas. Ytterligare föreskrifter om val
av ledamöter och ersättare meddelas av regeringen.
Lag (1997:231).

2 § har upphävts genom lag (1989:129).