Cirkulär (1976:921) till de militära befattningshavare som har bestraffningsrätt i disciplinmål om ingripande mot krigsman på grund av berusning

SFS nr
1976:921
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1976-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:187
Upphävd
1987-06-01

Genom lagen (1976:510) om ändring i brottsbalken upphävs straffbe-
stämmelserna mot fylleri i 16 kap. 15 § och 21 kap. 15 § brottsbalken.
Enligt förordningen (1976:905) om ikraftträdande av lagen (1976:510)
om ändring i brottsbalken träder lagen i kraft den 1 januari 1977.

I samband med riksdagens beslut om fylleristraffets avskaffande antog
riksdagen en lag (1976:512) om ändring i militära rättegångslagen
(1948:472). Genom denna lag ändrades vissa bestämmelser om förfarandet
vid ingripande mot krigsman på grund av berusning. Enligt förordningen
(1976:907) om ikraftträdande av lagen (1976:512) om ändring i militära
rättegångslagen träder även dessa lagändringar i kraft den 1 januari
1977. Vidare har genom förordningen (1976:920) om ändring i
kungörelsen (1948:691) angående den militära rättsvården vissa
ändringar gjorts i nämnda kungörelse, likaledes med verkan från och
med den 1 januari 1977.

De nya bestämmelserna innebär bl.a. följande. Krigsman som inom område
eller utrymme som nyttjas av försvarsmakten eller, iklädd militär
tjänstedräkt, på allmän plats anträffas så berusad att han är ur stånd
att taga vård om sig eller annars utgör en fara för sig själv eller
annan eller uppträder så att han stör allmän ordning eller ordningen
inom försvarsmakten får enligt förmans förordnande tagas i förvar. Den
omhändertagne får ej hållas i förvar längre än som betingas av det
ändamål som har föranlett omhändertagandet. Har omhändertagandet skett
på grund av berusning, skall den omhändertagne så snart det kan ske
underkastas läkarundersökning, om det behövs med hänsyn till hans
tillstånd. Skall den omhändertagne ej efter sådan undersökning föras
över till militär sjukvårdsavdelning eller sjukhus eller kvarstanna
där, får han förvaras i militärhäkte eller, om sådant ej finns att
tillgå, i annan lämplig lokal. Den förvarade skall därvid underkastas
regelbunden tillsyn och genast föras över till militär sjukvårds-
avdelning eller sjukhus, om hans tillstånd ger anledning till det.

Påträffas alkoholhaltiga drycker hos den som på grund av berusning har
omhändertagits enligt de nu nämnda bestämmelserna, skall egendomen
fråntagas denne, om ej särskilda skäl talar däremot. Beslut härom
meddelas av den förman som har förordnat om omhändertagandet. Sådant
beslut skall, om förmannen ej själv har bestraffningsrätt över den
omhändertagne, skyndsamt anmälas till bestraffningsberättigad
befattningshavare. De nu angivna bestämmelserna får tillämpas även i
fråga om injektionsspruta eller kanyl som kan användas för insprutning
i människokroppen.

I fråga om förfarandet med alkoholhaltiga drycker eller andra
berusningsmedel, vilka påträffas hos den som gör sig skyldig till
övergivande av post enligt 21 kap. 13 § brottsbalken eller onykterhet
i tjänsten enligt 21 kap. 14 § samma balk och som därvid är berusad,
så att det framgår av hans åtbörder eller tal, gäller alltjämt
bestämmelserna i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga
drycker m.m. Sådan egendom skall tagas i beslag. Behörighet att
verkställa beslag tillkommer därvid, förutom polisman, sådan
försvarsmaktens personal, som har att ingripa då krigsman gör sig
skyldig till brott enligt 21 kap. 13 eller 14 § brottsbalken. Har
beslag skett i sådant fall, skall befattningshavare, som närmast äger
bestraffningsrätt i disciplinmål, skyndsamt underrättas därom. Denne
skall därvid omedelbart pröva om beslaget skall bestå. Uppgift om vad
som tagits i beslag skall intagas i anmälan angående förseelsen eller
i protokoll vid militärförhör. Om den som har drabbats av beslaget
begär rättens prövning därav, skall det mål i vilket förordnande om
beslaget meddelats omedelbart hänskjutas till åklagaren. Vid åläggande
av disciplinstraff skall bestraffningsberättigad befattningshavare
pröva om egendom som tagits i beslag i målet skall vara förverkad.
Förklaras egendomen förverkad, skall den bestraffningsberättigade
samtidigt förordna att beslaget skall bestå till dess beslutet i vad
avser frågan om förverkande vinner laga kraft. Avskriver
bestraffningsberättigad befattningshavare målet eller föranleder detta
av annat skäl ej någon åtgärd från hans sida eller har målet ej inom
två veckor sedan beslaget verkställdes avgjorts eller hänskjutits till
åklagare, skall befattningshavaren omedelbart förordna om beslagets
hävande. Hänskjutes målet till åklagaren, åligger det den
bestraffningsberättigade att underrätta åklagaren om beslaget,
varefter prövningen av frågan om dettas bestånd ej ankommer på den
bestraffningsberättigade.

Innehållet i detta cirkulär skall av bestraffningsberättigade
befattningshavare på lämpligt sätt ges tillkänna för underlydande
personal som har behörighet att ingripa mot krigsman på grund av
berusning.