Förordning (1976:929) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

SFS nr
1976:929
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1976-12-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 1987:1090

Det mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 18 december 1972
ingångna avtalet om ömsesidigt bistånd i tullfrågor med de ändringar som
framgår av avtalet den 31 oktober 1975 om ändring i nu nämnt avtal skall
lända till efterrättelse för Sveriges del. Innehållet i avtalen framgår
av bilagorna 1 och 2 till denna förordning.

Överträdelse av tysk tullag som handlägges enligt lagen om överträdelse
av ordningsföreskrifter (Gesetz