Förordning (1976:930) om tullfrihet för handvävd bomullsväv

SFS nr
1976:930
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1976-12-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1287
Upphävd
1988-01-01

1 § Tullfrihet åtnjutes för handvävd bomullsväv, hänförlig till
tulltaxenr 55.09, som

1. har vävts i Indien, Pakistan eller Sri Lanka,

2. har vävts av minst två garner i olika färger,

3. har stadkanterna kvarsittande och

4. införes direkt från det land där väven har framställts.

2 § För vara som förtullas efter föregående hemtagning enligt 3 § andra
stycket tullagen (1973:670) skall anspråk på tullfrihet enligt denna
förordning framställas när varan anges till förtullning. Erforderligt
intyg om varan, utfärdat av därtill auktoriserat organ i exportlandet,
skall inges senast när varan enligt 5 § tullstadgan (1973:671) skall
anges till förtullning.

För vara som förtullas utan föregående hemtagning skall anspråk på
tullfrihet framställas när varan anges till förtullning. Erforderligt
intyg skall inges senast 15 dagar efter den dag då varan har angivits
till förtullning.

För vara som har inkommit med post och förtullats utan att
tulldeklaration har avlämnats får dock anspråk på tullfrihet framställas
och erforderligt intyg inges senast 30 dagar efter den dag då
tulltaxeringsbeslut har meddelats.

Framställs anspråk eller inges intyg senare än vad som anges i första,
andra eller tredje stycket, får återbetalning av eller befrielse från
tull medges endast till den del tullbeloppet överstiger 300 kronor.
Tullmyndighet kan medge undantag från detta stycke om särskilda skäl
föreligger. Förordning (1984:451).

3 § Närmare föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas
av generaltullstyrelsen.