Förordning (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

SFS nr
1976:933
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1976-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:644

De i 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551), 15 kap. 2 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar, 10 kap. 8 § stiftelselagen
(1994:1220), 18 § handelsregisterlagen (1974:157), 20 kap. 2 §
försäkringsrörelselagen (1982:713), 11 kap. 1 § sparbankslagen
(1987:619), 13 kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker och
22 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. avsedda
kungörelserna av vad som har införts eller antecknats i
register skall av registreringsmyndigheten senast före utgången
av veckan näst efter den då införandet eller anteckningen
skedde insändas för intagande i Post- och Inrikes Tidningar.
Förordning (2005:644).