Förordning (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden

SFS nr
1976:935
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1976-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1334
Upphävd
1991-04-01

Inledande bestämmelser

1 § Till skydd för anläggningar av betydelse för totalförsvaret finns
skyddsområden och kontrollområden. Dessa områden anges i bilaga 1 till
denna förordning.

2 § Förordningens bestämmelser om begränsning i utlännings och ut
ländskt fartygs rätt att uppehålla sig inom skyddsområde gäller även för
kontrollområde, om Sverige kommer i krig samt, från tidpunkt som
regeringen bestämmer, om Sverige befinner sig i krigsfara eller om det
påkallas av andra utomordentliga förhållanden.

3 § Bestämmelserna om utländskt fartyg gäller även för utländsk svävare
samt för svenskt fartyg eller svensk svävare som användes av utlänning.

Föreskrifterna om försvarsområdesbefälhavare tillämpas i fråga om

1. Hemsö skyddsområde och kontrollområde på chefen för Norrlands
kustartilleriförsvar,

2. Singö, Söderarms, Huvudskärs, Muskö och Landsorts skyddsområden samt
Sandhamns och Utö kontrollområden på chefen för Stockholms
kustartilleriförsvar,

3. Gotlands skyddsområde och kontrollområde på chefen för Gotlands
militärkommando.

Skyddsområden

4 § Utlänning får utan tillstånd uppehålla sig inom skyddsområde högst
72 timmar i följd på uppehållsplats eller ankar- och förtöjningsplats
som anges i bilaga 2 till denna förordning. I tiden inräknas tid för
färd genom skyddsområdet till och från platsen.

Utlänning får utan tillstånd begagna sådan väg och vattenfarled inom
skyddsområde som anges i bilaga 2.

Utlänning får utan tillstånd resa med järnväg inom skyddsområde.

Färd inom skyddsområde skall ske utan onödigt uppehåll och avse direkt
genomfart eller förflyttning till eller från plats där utlänning får
uppehålla sig.

5 § Utlänning får icke inom skyddsområde företaga annan mätning eller
genom fotografi, tryck, teckning eller annat förfarande framställa annan
bild eller beskrivning än som uppenbarligen saknar betydelse för rikets
försvar. Utlänning får ej inneha sprängämne inom området.

6 § Utlänning som uppehåller sig inom skyddsområde är skyldig att på
anfordran av polisman, skyddsområdesvakt som avses i 19 §, tjänsteman
vid kustbevakningen, tulltjänsteman, lotspersonal eller
bevakningspersonal inom försvarsmakten förete pass eller annan
legitimationshandling och bevis om tillstånd som har meddelats honom
enligt denna förordning. Förordning (1988:936).

7 § Utländskt fartyg får utan tillstånd uppehålla sig inom skyddsområde
högst 72 timmar i följd på ankar- och förtöjningsplats som anges i
bilaga 2. I tiden inräknas tid för färd genom skydds området till och
från platsen.

Utländskt fartyg får utan tillstånd begagna sådan vattenfarled inom
skyddsområde som anges i bilaga 2.

Färd inom skyddsområde skall ske utan onödigt uppehåll och avse direkt
genomfart eller förflyttning till eller från plats där fartyget får
uppehålla sig.

8 § Ankrar eller förtöjer utländskt fartyg inom skyddsområde på plats
där det ej är tillåtet, skall fartygets befälhavare genast anmäla
förhållandet till polismyndighet, kustbevakningen, tullmyndighet,
lotsmyndighet eller militär myndighet. Anmälan som har gjorts till annan
myndighet än polismyndigheten i det polisdistrikt där fartyget ankrat
eller förtöjt skall vidarebefordras till denna. Polismyndigheten skall
underrätta försvarsområdesbefälhavaren.

Sedan anmälan har gjorts, får fartyget endast i fall av nöd ha
förbindelse med land utan tillstånd av polismyndigheten. Förordning
(1988:468).

9 § Har utländskt fartyg ankrat eller förtöjt inom skyddsområde på plats
där det ej är tillåtet, skall polisman, tjänsteman vid kustbevakningen,
tulltjänsteman, lotspersonal eller bevakningspersonal inom
försvarsmakten så snart som möjligt granska skeppshandlingarna och de
ombordvarandes legitimationshandlingar samt erinra fartygets befälhavare
om gällande föreskrifter för utlänning som önskar lämna fartyget.
Befälhavaren är skyldig att lämna uppgifter om fartyget och de
ombordvarande på blankett enligt formulär som rikspolisstyrelsen
fastställer. Förordning (1988:468).

10 § Uppehållsrätt enligt 4 eller 7 § gäller ej i fråga om sådant
skyddsföremål inom området som är skyddat enligt 1-3 §§ lagen (1940:358)
med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m.

Kontrollområden

11 § Utlänning får utan tillstånd uppehålla sig högst tre månader under
ett kalenderår inom sådan del av kontrollområde som anges i bilaga 2.

12 § Medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge får uppehålla sig
eller bosätta sig inom kontrollområde utan hinder av 11 §.

13 § Utländskt fartyg får utan tillstånd uppehålla sig inom kontroll
område högst 72 timmar i följd på ankar- och förtöjningsplats som anges
i bilaga 2. I tiden inräknas tid för färd genom kontrollområdet till och
från platsen.

Utländskt fartyg får utan tillstånd begagna sådan vattenfarled inom
kontrollområde som anges i bilaga 2.

Färd inom kontrollområde skall ske utan onödigt uppehåll och avse direkt
genomfart eller förflyttning till eller från plats där fartyget får
uppehålla sig.

14 § Utländskt fartyg vars skrov har antingen en största längd som
understiger tolv meter eller en största bredd som understiger fyra meter
får utan tillstånd uppehålla sig högst tre månader under ett kalenderår
inom sådan del av kontrollområde som anges i bilaga 2. Förordning
(1977:853).

15 § Uppehållsrätt enligt 11-14 §§ gäller ej i fråga om sådant skydds
föremål inom området som är skyddat enligt 1-3 §§ lagen (1940:358) med
vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m.

16 § Bestämmelserna i 5, 6 och 8 §§ gäller även för kontrollområde.

Dispens, tillsyn m.m.

17 § Utlänning kan beviljas tillstånd att uppehålla sig inom skydds
område eller kontrollområde under längre tid eller på annan plats, väg
eller vattenfarled än som avses i 4 eller 11 §.

Utlänning kan beviljas tillstånd att bosätta sig inom skyddsområde eller
kontrollområde.

18 § Utländskt fartyg kan beviljas tillstånd att uppehålla sig inom
skyddsområde eller kontrollområde under längre tid, på annan plats eller
vattenfarled eller inom annan del av området än som avses i 7, 13 eller
14 §.

19 § Tillsyn att utlänning eller utländskt fartyg inte olovligen
uppehåller sig inom skyddsområde eller kontrollområde åligger
polismyndigheten. För tillsynen får polismyndigheten eller, om tillsynen
berör flera polisdistrikt, länsstyrelsen som skyddsområdesvakt förordna
person som ej är anställd inom polisväsendet. Försvarsmaktens,
kustbevakningens, tullverkets och sjöfartsverkets personal skall
medverka vid tillsynen.

Närmare föreskrifter för tillsynen meddelas av rikspolisstyrelsen efter
samråd med överbefälhavaren, kustbevakningen, generaltullstyrelsen och
sjöfartsverket. Förordning (1988:468).

20 § Tillstånd till bosättning inom skyddsområde eller kontrollområde
meddelas av länsstyrelsen efter samråd med rikspolisstyrelsen och
försvarsområdesbefälhavaren. Annat tillstånd meddelas av försvars
områdesbefälhavaren efter samråd med polismyndigheten. Tillstånd får
meddelas när det kan ske utan fara för totalförsvaret.

Tillstånd får återkallas när hänsyn till totalförsvaret föranleder det.

När tillstånd meddelas eller återkallas, skall statens invandrarverk
underrättas.

21 § Överbefälhavaren bör medverka till att skyddsområden och
kontrollområden i möjlig utsträckning utmärkes på kartor och sjökort
samt i resehandböcker, prospekt, turistbroschyrer o.d. som finnes i
allmänna handeln eller delas ut till resande.

22 § Länsstyrelsen tillkännager i ortstidningarna och länets
författningssamling

skyddsområdes och kontrollområdes benämning och omfattning,

enligt 4, 7 och 13 §§ fastställda platser, vägar och vattenfarleder inom
skyddsområde och kontrollområde,

enligt 11 och 14 §§ fastställda delar av kontrollområde.

23 § På platser där viktigare vägar och vattenfarleder skär skydds
områdes gräns och på andra lämpliga platser vid gränsen skall
försvarsområdesbefälhavaren efter samråd med länsstyrelsen låta sätta
upp skyltar med upplysningar om skyddsområdet. Närmare anvisningar för
skyltarnas utformning och placering meddelas av överbefälhavaren efter
samråd med rikspolisstyrelsen och statens trafiksäkerhetsverk.

24 § Vid större järnvägsstationer, busshållsplatser, färjlägen, allmänna
bryggor och campingsplatser inom och i närheten av skyddsområde eller
kontrollområde samt på tåg, båtar och bussar i regelbunden trafik till
och inom sådant område skall försvarsområdes befälhavaren låta anslå
sammanfattning av bestämmelserna för området. Sammanfattningen utarbetas
genom överbefälhavarens försorg och skall bl.a. innehålla uppgifter som
avses i 22 §. En gång om året införes sammanfattningen genom
sjöfartsverkets försorg i “Underrättelser för sjöfarande”.

25 § Överbefälhavaren skall låta utarbeta en till engelska, finska,
franska, polska, ryska och tyska översatt sammanfattning av
bestämmelserna för skyddsområden och kontrollområden. Sammanfattningen
skall genom polismyndighetens försorg delas ut till hotell och pensionat
inom och i närheten av skyddsområde eller kontrollområde.

Den som driver hotell- eller pensionatsrörelse inom skyddsområde eller
kontrollområde skall hålla sammanfattning som avses i första stycket
tillgänglig för resande.

26 § Den som inom ett skyddsområde eller kontrollområde upplåter bostad
eller på särskilt anordnat lägerområde mot betalning upplåter tältplats
åt en utlänning som har fyllt 16 år och inte är medborgare i Danmark,
Finland, Island eller Norge skall till polismyndigheten anmäla när
utlänningen ankommer och avflyttar. Anmälan görs på blankett i två
exemplar som skall lämnas eller sändas med posten inom 24 timmar från
utlänningens ankomst respektive avflyttning. Formulär till blankett
fastställs av rikspolisstyrelsen efter samråd med överbefälhavaren.
Blanketter tillhandahålls av polismyndigheten.

Med bostad avses i första stycket inte sovplats på järnvägståg eller
fartyg i trafik.

Polismyndigheten skall vidarebefordra en anmälan enligt denna paragraf
till försvarsområdesbefälhavaren. Förordning (1989:560).

Ansvarsbestämmelser

27 § Till böter, högst ettusen kronor, döms den som underlåter att
fullgöra skyldighet enligt 25 § andra stycket eller 26 §.

Överträder svensk befälhavare på ett utländskt fartyg bestämmelserna i
denna förordning skall han dömas till böter, om inte överträdelsen
medför ansvar enligt brottsbalken. Förordning (1989:560).

Överklagande

28 § Försvarsområdesbefälhavarens beslut enligt 20 § får överklagas hos
överbefälhavaren. Överbefälhavarens beslut får inte överklagas.
Förordning (1986:747).

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser

1990:1334

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 1991.

2. Genom förordningen upphävs

— förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden,

— Kungl. Maj:ts kungörelse (1940:383) angående tillämpningen av lagen
(1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m. m.
(bevakningskungörelsen),

— Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:273) om passertillstånd,

— kungörelsen (1964:810) om avlysning av allmänt vattenområde för
militär verksamhet.

3. Tillstånd som meddelats enligt 20 § förordningen (1976:935) om
skyddsområden och kontrollområden skall gälla som tillstånd enligt 24 §
lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m. m.

4. En utlänning som vid denna förordnings ikraftträdande är bosatt på en
plats som är belägen inom ett militärt skyddsområde skall anses ha
tillstånd att uppehålla sig inom området så länge han är bosatt där, om
platsen inte ligger inom ett skyddsområde eller kontrollområde enligt
förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden. Detsamma
gäller i fråga om en nordisk medborgare som är bosatt på en plats inom
ett kontrollområde, om platsen enligt förordningen skall ingå i ett
militärt skyddsområde.

5. Skyddsvaktsförordnanden enligt 3 § Kungl. Maj:ts kungörelse
(1940:383) angående tillämpningen av lagen (1940:358) med vissa
bestämmelser till skydd för försvaret m. m. (bevakningskungörelsen)
skall gälla som godkännanden enligt 5 § denna förordning.