Förordning (1976:940) om anställning hos allmän försäkringskassa

SFS nr
1976:940
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1976-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:740
Upphävd
1998-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Anställningsförordningen (1994:373) gäller för arbetstagare hos
allmän försäkringskassa med de avvikelser som följer av denna
förordning. Förordning (1994:975).

2 § har upphävts genom förordning (1988:1078).

3 § har upphävts genom förordning (1988:1078).

4 § har upphävts genom förordning (1994:975).

5 § har upphävts genom förordning (1994:975).

6 § Riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter om förfarandet
vid anställningar hos de allmänna försäkringskassorna.
Förordning (1994:975).

7 § har upphävts genom förordning (1988:1078).

8 § har upphävts genom förordning (1994:975).

Överklagande

9 § En försäkringskassas beslut om anställning får överklagas
hos Riksförsäkringsverket. Detsamma gäller ett beslut om annan
ledighet än semester eller sjukledighet, om inte något annat följer
av lag.

Riksförsäkringsverkets beslut enligt första stycket får inte
överklagas. Förordning (1994:975).

Särskilda föreskrifter

10 § Föreskrifter om behörighet att besluta om tillsättning av tjänst
och anställnings upphörande finns i 18 kap. 13 § lagen (1962:381)
om allmän försäkring.

Frågor som avses i 34 § lagen (1994:260) om offentlig anställning
prövas av Riksförsäkringsverket när det gäller en arbetstagare som
är anställd genom beslut av verket. I samma ordning prövas frågor
som avses i anställningsförordningen (1994:373), denna förordning
eller som rör annan ledighet än semester.

Riksförsäkringsverket får överlåta beslutanderätten enligt andra
stycket andra meningen på försäkringskassan. Förordning (1994:975).

11 § I en sådan tvist med anledning av ett beslut av
Riksförsäkringsverket som skall handläggas enligt lagen (1974:371)
om rättegången i arbetstvister, skall Arbetsgivarverket anses som
arbetsgivare när tvisten avser en anställning hos en allmän
försäkringskassa.

Föreskrifterna i 3 § förordningen (1976:1021) om statliga
kollektivavtal, m. m. gäller i en sådan tvist som avses i första
stycket. Förordning (1994:1816).

Övergångsbestämmelser

1990:46

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1990. I fråga om
överklagande av ett beslut att inte tillsätta en tjänst gäller äldre
föreskrifter, om beslutet har meddelats före ikraftträdandet.