Förordning (1976:943) med instruktion för arbetslivscentrum

SFS nr
1976:943
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1976-11-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1138
Upphävd
1989-01-01

Allmänna bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3§ 1 och
2, tillämpas på arbetslivscentrum. Förordning (1978:680).

Uppgifter

2 § Institutet har till uppgift att bedriva och främja forsknings- och
utvecklingsarbete om förhållanden som rör individer och grupper i
arbetslivet, relationerna mellan arbetsmarknadens parter, frågor om
inflytande i arbetslivet samt arbetsorganisationen och dess
funktionssätt.

Institutet skall i sin verksamhet utveckla och i övrigt främja en
arbetsvetenskaplig forskning, som kännetecknas av tvärvetenskapliga
arbetsformer och nära anknytning till arbetslivets praktiska frågor.

Det åligger institutet säskilt att

1. inrikta sin verksamhet på sådana problem som är väsentliga för
utvecklingen av de anställdas medbestämmande i arbetslivet,

2. i sin vetenskapliga verksamhet medverka till att lösa praktiska
problem inom områden som är av intresse för arbetsmarknadens parter,

3. ägna uppmärksamhet åt teori och metodutveckling av betydelse för
projekt inom institutets verksamhetsområde,

4. lämna arbetsmarknadens parter biträde i frågor som rör institutets
verksamhetsområde och i mån av resurser medverka vid utbildning
anordnad av parterna,

5. fullgöra eller förmedla forskningsuppdrag inom området för
institutets verksamhet,

6. verka för att erfarenheter och rön från arbetslivsforskningen blir
kända och nyttiggjorda samt stimulera intresset för forsknings- och
utvecklingsarbete hos såväl forskare som arbetsmarknadens parter,

7. medverka vid forskarutbildning inom ramen för institutets
verksamhetsområde och

8. följa utvecklingen i andra länder inom institutets verksamhets
område genom att stödja och delta i internationellt utbyte,
konferenser och liknande.

Organisation

3 § Institutet leds av en styrelse. Styrelsen består av en ordförande,
som förordnas av regeringen, institutets direktör och högst tio andra
ledamöter, som regeringen utser särskilt. Av ledamöterna utses två
efter förslag av Landsorganisationen i Sverige samt vardera en efter
förslag av Tjänstemännens centralorganisation, Centralorganisationen
SACO/SR, Svenska arbetsgivareföreningen, Landstingsförbundet och
Svenska kommunförbundet. Av övriga ledamöter skall en företräda staten
som arbetsgivare och en forskningen inom institutets
verksamhetsområde.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. För annan ledamot än
ordföranden finns en personlig ersättare, som utses i samma ordning
som ledamot. Ledamöter och ersättare utses för en tid av högst tre år.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m.m. tillämpas på arbetslivscentrum. Förordning (1979:69).

4 § Direktören är chef för institutet. Hos institutet är i övrigt
anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i
mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får institutet anlita experter
och sakkunniga.

Ärendenas handläggning

5 § Av styrelsen avgöres

1. frågor om inriktningen av institutets forsknings- och
utvecklingsverksamhet samt verksamhetens omfattning och planläggning i
stort,

2. viktigare författningsfrågor,

3. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter,

4. frågor om inriktning, omfattning och planläggning av institutets
kontakt- och utbildningsverksamhet i stort,

5. frågor om medelsbehov för institutets verksamhet och andra frågor
av större ekonomisk betydelse,

6. frågor om tillsättning av tjänst eller – när tjänst tillsättes av
regeringen om förslag om tillsättning av tjänst,

7. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning
eller läkarundersökning,

8. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,

9. andra frågor som direktören hänskjuter till styrelsen.

Genom arbetsordning eller särskilt beslut får styrelsen dock
överlämna åt direktören eller annan tjänsteman vid institutet att
avgöra ärende eller grupp av ärenden, som ej är av sådan beskaffenhet
att prövningen bör ankomma på styrelsen. Förordning (1978:680).

6 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst sex andra ledamöter är närvarande.

Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden
mellan ordföranden eller vice ordföranden och minst sex andra
ledamöter, bland dem minst två representanter för arbetstagarna och
två för arbetsgivarna. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta
sätt, får direktören besluta ensam i närvaro av den föredragande till
vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt detta stycke,
skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning
(1986:841).

7 § Den som innehar tjänst som professor, biträdande professor eller
forskningsledare vid institutet får deltaga i styrelsens
överläggningar men ej i besluten. Detsamma gäller den som uppehåller
tjänst som professor, biträdande professor eller forskningsledare.

8 § Ärende, som ej skall avgöras av styrelsen, avgöres av direktören
ensam.

Genom särskilt beslut får direktören dock överlämna åt annan
tjänsteman vid institutet att avgöra ärende eller grupp av ärenden,
som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
direktören. Förordning (1978:680).

9 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på direktören eller
på annan anställd vid institutet.

Ordföranden får själv övertaga beredning och föredragning av ärende
som avgöres av styrelsen.

10 § har upphävts genom förordning (1986:841).

11 § Direktören eller, efter beslut av honom, annan tjänsteman får
infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos
institutet.

Tjänstetillsättning

12 § Tjänsten som direktör tillsättes av regeringen efter anmälan av
styrelsens ordförande.

Ordinarie eller extra ordinarie tjänst som professor eller biträdande
professor tillsättes av regeringen efter förslag av styrelsen.
Styrelsen skall inhämta yttrande från sakkunniga om sökandes
skicklighet för tjänsten. Sakkunniga utses av styrelsen och bör väljas
så att såväl sökandes vetenskapliga skicklighet som förmåga att finna
tillämpningsinriktade lösningar på forskningsproblem blir bedömda.
Styrelsen äger begära förslag till sakkunniga från fakultet inom det
statliga högskoleväsendet.

Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av institutet.

Särskilda bestämmelser

13 § I samband med att icke nyinrättad tjänst som professor eller
biträdande professor blir ledig skall styrelsen pröva om tjänsten bör

1. återbesättas med oförändrat ämnesinnehåll,

2. ges ändrat ämnesinnehåll,

3. ersättas med annan tjänst eller

4. indragas.

Finner styrelsen att åtgärd enligt första stycket 2, 3 eller 4 bör
vidtagas, skall styrelsen snarast anmäla detta till regeringen.

I den mån institutets tillgångar ej utnyttjas för uppgifter som anges
i 2 § och inte heller används till bestridande av institutets löpande
utgifter, skall de vara placerade på räntebärande räkning i bank.
Förordning (1978:680).

14 § I åliggandena för professor eller biträdande professor vid
institutet ingår att inom det ämnesområde som hans tjänst omfattar
bedriva forskning.

Professor och biträdande professor skall vara ledamot av fakultet
inom det statliga högskoleväsendet vid handläggning av sådana frågor
som berör vederbörandes ansvarsområde. Universitets- och
högskoleämbetet skall i samråd med institutets styrelse fastställa
fakultetstillhörigheten för varje sådan tjänsteinnehavare.

Professor och biträdande professor har även att meddela undervisning,
handleda studerande och förrätta examination vid forskarutbildning
inom det statliga högskoleväsendet enligt beslut av styrelsen samt
universitets- och högskoleämbetet i samråd. De skall dessutom
fullgöra kontaktverksamhet och undervisning i enlighet med styrelsens
anvisningar inom området för institutets verksamhet.

15 § I fråga om tjänst som professor eller biträdande professor gäller
bestämmelserna om långtidsvikariat i de fall regeringen bestämmer.

16 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas i fråga om innehavare av tjänst som direktör och
professor eller biträdande professor av styrelsen samt i fråga om
annan tjänsteman av direktören.

17 § Styrelsen skall varje år före den 1 augusti till regeringen
redovisa en plan för institutets verksamhet för det följande
verksamhetsåret och samtidigt avge berättelse om verksamheten under
det senaste verksamhetsåret. Avskrift av planen skall i samband härmed
tillställas styrelsen för arbetarskyddsfonden.