Förordning (1977:1008) om beräkning av statliga tjänstepensioner vid anställnings upphörande under år 1977

SFS nr
1977:1008
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1977-12-01

1 § Denna förordning gäller normalbelopp av tjänstepension enligt
statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) – SPR – när rätten
till pensionen grundats i anställning som har upphört eller upphör under
år 1977.

2 § Normalbelopp av pension beräknas med utgångspunkt från de av statens
personalpensionsverk utfärdade pensionstabellerna Pv 37 eller Pv 37 L.
Härvid beaktas även bestämmelserna i 3 § 1 mom. första och tredje
styckena statens pensionslöneförordning (1959:286) i deras lydelse från
och med den 1 juli respektive den 1 januari 1977. Vidare bortses från
bestämmelserna i förordningen (1975:33) om underlag för sjukpension
enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287), m.m.

3 § Normalbelopp av pension som beräknats enligt 2 § höjes med 306
kronor i fråga om egenpension och med 153 kronor i fråga om
familjepension, dock lägst med 6,7 procent. Krontalsbeloppen höjes i
förekommande fall genom multiplikation med lönetilläggsfaktorn.

Vid tillämpning av första stycket minskas där angivna krontalsbelopp, i
förekommande fall höjda genom multiplikation med lönetilläggsfaktorn, i
samma grad som pensionen är avkortad. I fråga om förtidspension minskas
detta belopp även i samma grad som normalbeloppet har minskats enligt 12
§ 1 mom. sjätte stycket SPR. För tid, under vilken årlig ersättning har
minskats med tio procent, minskas beloppen även i förhållande härtill.

4 § För tid för vilken pension redan har utbetalats utgår – utan
beaktande av samordningsbestämmelser – ett pensionstillägg som beräknas
enligt 3 § samt, i fråga om sjukpension som är förhöjd med 25 procent,
ytterligare ett belopp om 77 kronor för månad, i förekommande fall höjt
genom multiplikation med lönetilläggsfaktorn.