Förordning (1977:1009) om ändring av vissa statliga tjänstepensioner från och med den 1 november 1977, m.m.

SFS nr
1977:1009
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1977-12-01

1 § Denna förordning gäller normalbelopp av sådan egen- eller
familjepension enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente
(1959:287) – SPR – eller föreskrifter meddelade av Kungl. Maj:t före
utfärdandet av SPR eller sådan familjepension enligt allmänt
pensionsavtal, till vilken rätten har grundats i anställning som har
upphört senast den 30 juni 1977.

2 § Om beräknat helt normalbelopp av pension för juli månad år 1977
understeg 2400 kronor för egenpension och 1200 kronor för familjepension
höjes normalbeloppet, om ej annat följer av andra stycket, med 30
kronor, dock högst till 2400 kronor respektive 1200 kronor.

Vid tillämpning av första stycket i fråga om pension som är avkortad
minskas samtliga belopp som angives där i samma grad. I fråga om
förtidspension eller familjepension efter den, som vid sin död åtnjöt
förtidspension, minskas ifrågavarande belopp även i samma grad som
normalbeloppet har minskats enligt 12 § 1 mom. sjätte stycket SPR. För
tid, under vilken årlig ersättning har minskats med 10 procent, minskas
beloppen även i förhållande härtill.