Lag (1977:1016) med vissa bestämmelser på tryckfrihetsförordningens område

SFS nr
1977:1016
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1977-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1559
Upphävd
1992-01-01

1 § Bestämmelse i denna lag som avser tryckt skrift eller tryckning av
skrift äger motsvarande tillämpning på annan skrift, på vilken
tryckfrihetsförordningen är tillämplig, eller på mångfaldigande av sådan
skrift genom stencilering, fotokopiering eller liknande tekniskt
förfarande.

2 § Allmänt åtal för tryckfrihetsbrott som avses i 7 kap. 4 § 1–10
eller 5 § 3 tryckfrihetsförordningen får väckas endast efter regeringens
medgivande. Lag (1988:1449).

3 § I fall som avses i 10 kap. 11 § andra stycket
tryckfrihetsförordningen får befattningshavare av lägst fänriks grad
taga tryckt skrift i förvar.

4 § Den som här i riket framställer tryckt skrift är skyldig att under
ett år, räknat från det skriften utgavs, bevara och efter anmodan av
justitiekanslern tillhandahålla denne ett exemplar av skriften för
granskning.

Motsvarande skyldighet föreligger beträffande sådan utom riket
framställd tryckt skrift som anges nedan under 1 eller 2 och som införes
till riket. Skyldigheten åvilar

1. i fråga om periodisk skrift, för vilken utgivningsbevis finnes eller
skall finnas, den som här i riket är utgivare av skriften,

2. i fråga om skrift, som ej är periodisk och vilken är helt eller
delvis avfattad på svenska språket, skriftens förläggare här i riket
eller, om sådan förläggare ej finnes, den som har låtit utlämna skriften
för spridning här.

I fall som avses i andra stycket 2 inträder ej skyldighet som där sägs,
så länge endast enstaka exemplar av skriften har införts till riket.

Det åligger polismyndighet att på begäran biträda justitiekanslern vid
anmodan enligt denna paragraf.

5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 4 § dömes till
böter eller fängelse i högst ett år. I ringa fall skall ej dömas till
ansvar.

I mål om ansvar för brott som sägs i första stycket är justitiekanslern
åklagare.

6 § Utlänning får vara ägare till periodisk skrift som trycks här i
riket, om han har hemvist här. På de villkor som gäller för svensk
medborgare får utlänning vara utgivare av periodisk skrift, för vilken
utgivningsbevis finnes eller skall finnas.

7 § Patent- och registreringsverket prövar ärenden rörande
utgivningsbevis för periodisk skrift samt mottager anmälningar
beträffande utgivare av sådan skrift eller ställföreträdare för
utgivare.

Uppfyller ansökan om utgivningsbevis icke vad som är föreskrivet om
sådan ansökan och efterkommer sökanden ej föreläggande att inom viss tid
avhjälpa bristen, får ansökningen avvisas.

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgift för ansökan i
ärende rörande utgivningsbevis för periodisk skrift samt om avgift för
utdrag ur register över periodiska skrifter.

8 § Ett slutligt beslut av patent- och registreringsverket i ärende
rörande utgivningsbevis får överklagas till patentbesvärsrätten genom
besvär inom två månader från beslutets dag.

Ett slutligt beslut av patentbesvärsrätten får överklagas till
regeringsrätten genom besvär inom två månader från beslutets dag. Därvid
tillämpas bestämmelserna i 35–37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291)
om besvär över kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut skall
innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning av
besvär till regeringsrätten och om de grunder på vilka sådant tillstånd
meddelas. Lag (1986:236).

Övergångsbestämmelser

1986:236

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

2. I fråga om överklagande av beslut som patentbesvärsrätten har
meddelat före ikraftträdandet skall äldre föreskrifter fortfarande
tillämpas.