Förordning (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden

SFS nr
1977:1025
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1977-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1329

1 § Den som hos Patent- och registreringsverket ansöker om
utgivningsbevis för en periodisk skrift ska betala en avgift om
2 300 kronor. För ansökan om förnyelse av utgivningsbevis eller
bevis om ändrad titel på periodisk skrift ska en avgift om 2
000 kronor betalas. För ansökan om byte av ägare eller byte av
utgivare eller byte av ställföreträdande utgivare ska en avgift
om 600 kronor betalas. Förordning (2007:1329).

Övergångsbestämmelser

2004:134

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in
till Patent- och registreringsverket före ikraftträdandet.

2007:1329

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in
till Patent- och registreringsverket före ikraftträdandet.