Förordning (1977:105) om översändande av ansökningar om rättshjälp

SFS nr
1977:105
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1977-02-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:122
Upphävd
1988-05-01

Sverige undertecknade den 27 januari 1977 i Strasbourg en
överenskommelse om översändande av ansökningar om rättshjälp.
Överenskommelsen träder för Sveriges del i kraft den 28 februari 1977.
Uppgift om vilka främmande stater som är anslutna till överenskommelsen
lämnas i kungörelsen (1971:4) om främmande staters anslutning till vissa
av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp m.m.

Överenskommelsen avser ansökningar om rättshjälp (fri rättegång eller
annat sådant bistånd) i ärenden av civil, kommersiell eller
administrativ natur. Enligt överenskommelsen får den som vill ansöka om
rättshjälp i annan fördragsslutande stat än den, i vilken han har
hemvist, lämna in sin ansökningshandling till förmedlande organ i den
senare staten. Denna stat översänder sedan ansökningen till mottagande
organ i den förra staten.

Varje fördragsslutande stat utser organ för förmedling och mottagande av
ansökningar enligt överenskommelsen. Regeringen har utsett
utrikesdepartementet till sådant organ.

Den nya överenskommelsen innebär ingen inskränkning i vad som gäller i
motsvarande hänseende enligt artikel 23 i den i Haag den 1 mars 1954
dagtecknade konventionen angående vissa till civilprocessen hörande
ämnen.