Förordning (1977:1066) med instruktion för statens delegation för rymdverksamhet

SFS nr
1977:1066
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1977-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:343
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på statens delegation för rymdverksamhet; såvitt gäller 18 §
verksstadgan dock endast i den utsträckning som framgår av 16 § denna
förordning. Förordning (1986:1262).

Uppgifter

2 § Delegationen är central förvaltningsmyndighet för frågor som gäller
den svenska rymd- och fjärranalysverksamheten, särskilt såvitt avser
forskning och utveckling, i den mån dessa inte ankommer på annan
myndighet.

3 § Det åligger delegationen särskilt att

ta initiativ till forskning, utvecklingsarbete och annan verksamhet
med anknytning till den svenska rymd- och fjärranalysverksamheten,

verka för att olika intressenters verksamhet på rymd- och
fjärranalysområdet samordnas,

fördela statligt stöd till rymdforskning, rymdtekniskt utvecklingsarbete
och fjärranalysverksamhet,

bereda ärenden rörande internationellt rymd- och fjärranalyssamarbete
samt vara kontaktorgan med internationella organisationer och utländska
institutioner på rymd- och fjärranalysområdet,

bereda ärenden om tillstånd till rymdverksamhet samt utöva kontroll av
sådan verksamhet,

föra register över rymdföremål,

främja en ändamålsenlig informations- och dokumentationsverksamhet på
rymd- och fjärranalysområdet. Förordning (1982:1068).

Organisation

4 § Delegationen leds av en styrelse som består av högst åtta personer.
I styrelsen ingår delegationens överdirektör. Denne är styrelsens
ordförande och en av de övriga ledamöterna är vice ordförande.
Förordning (1986:1262).

5 § Hos delegationen finns en tjänst som avdelningschef. I övrigt får
delegationen i mån av behov och tillgång på medel anställa personal samt
anlita utomstående för särskilda uppdrag. Förordning (1986:1262).

6 § För beredning av frågor inom delegationens verksamhetsområde får
delegationen inrätta särskilda expertkommittéer.

6 a § Överdirektören är chef för delegationen. Förordning (1986:1262).

Ärendenas handläggning

7 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare frågor om initiativ, planläggning, organisation och
genomförande av åtgärder inom delegationens verksamhetsområde,

2. frågor om stöd till forskning och utveckling,

3. frågor om inrättande av expertkommitté enligt 6 §,

4. viktigare författningsfrågor,

5. viktigare frågor om delegationens organisation och arbetsformer,

6. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

7. frågor om anlitande av utomstående för särskilda uppdrag,

8. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,

9. andra frågor som överdirektören hänskjuter till styrelsen. Förordning
(1986:1262).

8 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. När ett ärende av
större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden
mellan överdirektören och minst hälften av övriga ledamöter. Kan ärendet
inte lämpligen avgöras på detta sätt, får överdirektören ensam besluta i
närvaro av föredraganden. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall
anmälas vid nästa styrelsesammanträde. Förordning (1986:1262).

9 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, avgörs av
överdirektören ensam. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får
överlämnas åt annan tjänsteman hos delegationen att avgöra ett ärende
eller en grupp av ärenden. Förordning (1986:1262).

10 § Ärendena avgörs efter föredragning, som ankommer på särskilt
förordnad föredragande.

Överdirektören får överta beredningen och föredragningen av ett ärende
eller en grupp av ärenden.

Ärenden som handläggs enligt 9 § får avgöras utan föredragning.
Förordning (1986:1262).

11 § har upphävts genom förordning (1986:814).

12 § Överdirektören får infordra förklaringar, upplysningar och
yttranden i ärenden hos delegationen. Förordning (1986:1262).

Förordnande av ledamöter m.m.

13 § Överdirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänsten som avdelningschef tillsätts av regeringen efter anmälan av
överdirektören. Förordning (1986:1262).

13 a § Andra styrelseledamöter än överdirektören förordnas av regeringen
för högst tre år.

Förordnande att vara styrelsens vice ordförande meddelas av regeringen
för högst tre år. Förordning (1986:1262).

Övriga bestämmelser

14 § har upphävts genom förordning (1986:1262).

15 § har upphävts genom förordning (1986:1262).

16 § Beslut av delegationen får överklagas enligt 18 § allmänna
verksstadgan. Beslut i ärende om stöd till forskning och utveckling får
dock inte överklagas. Förordning (1986:1262).