Förordning (1977:11) om ändring av vissa statliga tjänstepensioner från och med den 1 juli 1976

SFS nr
1977:11
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1977-01-13

1 § Denna förordning gäller bruttobelopp av tjänstepension enligt
allmänt pensionsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän, statens
allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) – SPR – eller föreskrifter
meddelade av Kungl. Maj:t före utfärdandet av SPR, när rätten till
pensionen grundats i anställning som har upphört senast den 30 juni
1976.

Förordningen gäller även basbelopp av pension enligt föreskrifter
meddelade av Kungl. Maj:t före utfärdandet av SPR, dock ej basbelopp av
reservpension eller pension som avses i 3 § tredje stycket kungörelsen
(1959:290) med bestämmelser om vissa pensionsförmåner enligt
föreskrifter meddelade före utfärdandet av statens allmänna
tjänstepensionsreglemente.

2 § 12 § 3 och 4 mom. i deras lydelse den 1 februari 1977 tillämpas för
tid från och med den 1 juli 1976, såvitt avser sistnämnda
författningsrum dock endast när anställningen upphört efter den 31
augusti 1972.

3 § Normalbelopp och basbelopp av pension som för juli 1976 understeg
2200 kronor för egenpension och 1100 kronor för familjepension höjes, om
ej annat följer av andra stycket, med 70 kronor respektive 35 kronor,
dock högst till 2200 kronor respektive 1100 kronor.

Har pensionen avkortats utgår höjning enligt första stycket med
motsvarande lägre belopp. Har i fråga om förtidspension eller
familjepension efter den, som har avlidit efter den 30 juni 1969 och som
vid sin död åtnjöt förtidspension, normalbeloppet minskats enligt 12 § 1
mom. sjätte stycket SPR, nedsättes höjning enligt första stycket i
motsvarande mån. För tid, under vilken årlig ersättning har minskats med
tio procent, minskas höjningen även i förhållande härtill.