Förordning (1977:1123) om statligt stöd till strukturåtgärder inom specialstålindustrin m.m.

SFS nr
1977:1123
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1977-12-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1979:1180
Upphävd
1980-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1988:768

20 § Den som har beviljat lånegaranti får medge att lånet övertas av
annan kreditinrättning som avses i 14 § än den som har beviljat lånet.
Om särskilda skäl föreligger, får garantigivaren medge att lånet övertas
även av annan långivare. I sistnämnda fall får garantigi varen också
medge att lånet löper med fast, till det rådande ränteläget anpassad
ränta.

Medges övertagande gäller lånegarantin i förhållande till den nye
långivaren från den tidpunkt då ansökan om övertagandet gjordes. En
sådan ansökan skall innehålla en förklaring från den långivare som
övertar lånet, att långivaren är beredd att överta lånet på de villkor
som skall gälla enligt 15-17 §§. Förordning (1979:519).

Övergångsbestämmelser

1979:1180

Regeringen föreskriver att förordningen (1977:1123) om statligt stöd
till strukturåtgärder inom specialstålindustrin m. m. skall upphöra att
gälla vid utgången av år 1979.

Den upphävda förordningen skall dock i tillämpliga delar alltjämt gälla
i fråga om de lån och lånegarantier som har beviljats med stöd av denna.

I fråga om stöd som beviljats enligt den upphävda förordningen gäller
18–20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.
Förordning (1988:768).