Förordning (1977:1127) om vissa sanktioner mot Sydafrika

SFS nr
1977:1127
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1977-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:538
Upphävd
1994-05-26

1 § Med krigsmateriel och liknande materiel avses i denna förordning

1. materiel som är upptagen i bilagan till förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel,

2. motsvarande materiel utformad för polisiärt bruk,

3. datorutrustning och programvara samt terränggående fordon och
drivmedel härtill, om materielen är avsedd för sydafrikanska militära
eller polisiära myndigheter,

4. förnödenheter särskilt avsedda för tillverkning eller underhåll av
materiel som anges i 1–3. Förordning (1992:1305).

2 § Krigsmateriel och liknande materiel får ej utföras från riket, om
den är avsedd att införas till Sydafrika.

3 § Krigsmateriel och liknande materiel får ej införas till Sydafrika.

4 § Krigsmateriel och liknande materiel får ej tillhandahållas utanför
Sydafrika om den är avsedd för verksamhet av ekonomisk art som drives
från Sydafrika. Ej heller får genom upplåtelse av licens för
tillverkning eller underhåll sådan materiel tillhandahållas inom
Sydafrika i verksamhet av ekonomisk art.

5 § Åtgärd får ej vidtagas som är ägnad att främja i 2-4 § nämnd
handling och som innebär

1. tillverkning, bearbetning, sammansättning, installering, underhåll
eller reparation av krigsmateriel eller liknande materiel eller lämnande
av tekniskt bistånd till sådan åtgärd,

2. lastning, lossning, transport eller mottagande till förvaring av
krigsmateriel eller liknande materiel,

3. överlåtelse av krigsmateriel eller liknande materiel eller upplåtelse
av särskild rätt därtill,

4. överlåtelse av uppfinning av krigsmateriel eller liknande materiel
eller upplåtelse av särskild rätt därtill, eller

5. lämnande eller förmedlande av uppdrag för åtgärd som anges i 1-4.

6 § Förbud enligt denna förordning gäller svensk medborgare och
utlänning med avseende på handling som han företager här i riket eller
på svenskt fartyg eller luftfartyg.

Svensk medborgare som utom riket företager handling som är förbjuden
enligt 2-5 § dömes efter lagen (1971:176) om vissa internationella
sanktioner och vid svensk domstol, även om 2 kap. 2 eller 3 §
brottsbalken ej är tillämplig och utan hinder av 2 kap. 5 a § första och
andra styckena nämnda balk.