Arbetsmiljöförordning (1977:1166)

SFS nr
1977:1166
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1977-12-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:16

1 § Utöver de bestämmelser som anges i 1 kap. 2 a §
arbetsmiljölagen (1977:1160) ska 2 kap. 4-6 §§, 7 § första
stycket första meningen samt 3 kap. 7 d-7 g §§ samma lag gälla
utländska fartyg inom Sveriges sjöterritorium.
Förordning (2008:1282).

2 § En arbetsgivare ska utan dröjsmål underrätta
Arbetsmiljöverket om dödsfall eller svårare personskada som
har inträffat i samband med arbetets utförande.

En arbetsgivare ska också utan dröjsmål underrätta
Arbetsmiljöverket om skador i samband med arbetet som drabbat
flera arbetstagare samtidigt och om tillbud som inneburit
allvarlig fara för liv och hälsa.

Läkare ska till Arbetsmiljöverket anmäla sjukdomar som kan ha
samband med arbete och är av intresse från
arbetsmiljösynpunkt samt lämna verket upplysningar och
biträde. Förordning (2015:16).

Förvaring av handlingar

3 § Skriftligt meddelande från Arbetsmiljöverket i skyddsfråga och intyg
eller journal över kontroll, provning eller undersökning, som avses i 4
kap. 1 -3 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160), samt övriga handlingar som
har samband därmed skall av arbetsgivare eller den, som yrkesmässigt
driver verksamhet utan anställd, hållas tillgängliga under minst fem år
räknat från den dag då handlingen utfärdades. Register som avses i 4
kap. 7 § och 5 kap. 4 § arbetsmiljölagen skall av arbetsgivare förvaras
under minst tio år räknat från den dag då den sista anteckningen gjordes
i registret. Register som avses i 4 kap. 3 § första stycket 2 skall av
arbetsgivaren förvaras under minst fyrio år räknat från den dag då
expositionen upphörde.

Om verksamheten överlåtes, skall handlingar som avses i första stycket
överlämnas till den nya innehavaren.

Arbetsmiljöverket kan enligt 18 § första stycket 3 föreskriva om
annan förvaringstid och om förvaringsplats. Förordning (2000:957).

Gemensamt arbetsställe

4 § Den som enligt 3 kap. 7 d § eller 7 kap. 6 § första eller
andra stycket arbetsmiljölagen (1977:1160) är ansvarig för
samordning av skyddsåtgärder ska på det gemensamma
arbetsstället sätta upp anslag med uppgift om detta.
Förordning (2008:1282).

Tillgängliga författningar

5 § Arbetsgivaren skall se till att arbetsmiljölagen
(1977:1160) och denna förordning finns tillgängliga för
arbetstagarna. Detsamma gäller de författningar som har
utfärdats med stöd av lagen eller förordningen och som avser
arbetsgivarens verksamhet.

Bestämmelser om vilka författningar som skall finnas
tillgängliga ombord på fartyg finns i 5 kap. 2 §
fartygssäkerhetsförordningen (2003:438). Förordning (2003:442).

Lokal skyddsverksamhet

6 § Skyddsombud och ersättare för skyddsombud utses för en tid
av tre år, om inte anställningsförhållandena eller
omständigheterna i övrigt påkallar undantag.

Till skyddsombud skall utses person med insikt i och intresse
för arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud skall äga god förtrogenhet
med arbetsförhållandena inom sitt skyddsområde.

Antalet skyddsombud bestämmes efter arbetsställets storlek,
arbetets natur och arbetsförhållandena. Råder bland
arbetstagarna tvekan om vilket antal skyddsombud som bör utses
vid ett arbetsställe, eller om arbetsställets indelning i
skyddsområden, bör före valet samråd ske med arbetsgivaren och
Arbetsmiljöverket. Vid arbetsställe med flera avdelningar bör
skyddsombud utses för varje avdelning eller grupp av
avdelningar med likartat arbete. Där arbete bedrives på skift,
bör för skiftlag med flera arbetstagare skyddsombud finnas
bland arbetstagarna på varje skift.

Skyddsombud kan skiljas från sitt uppdrag genom beslut av den
organisation eller de arbetstagare som har utsett ombudet.

I fråga om skyddsombud på fartyg gäller 5 kap. 3 §
fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) i stället för denna
paragraf. Förordning (2003:442).

6 a § För varje årskurs 7–9 i grundskolan och 7–10 i
specialskolan samt för varje nationellt program i
gymnasieskolan ska två företrädare för eleverna utses att
medverka som elevskyddsombud i skolans arbetsmiljöarbete
enligt 6 kap. 17 § arbetsmiljölagen (1977:1160). På
introduktionsprogram i gymnasieskolan och på
utbildningsområdet i övrigt bestäms antalet elevskyddsombud
och studerandeskyddsombud med hänsyn till elevernas och de
studerandes antal och arbetsförhållanden.
Förordning (2011:528).

7 § Vid varje arbetsställe bör regelbunden översyn ske genom
skyddsrond.

Vid ett arbetsställe där det finns elevskyddsombud eller
studerandeskyddsombud ska de ges möjlighet att delta vid
skyddsronden. Förordning (2009:1164).

8 § Antalet ledamöter i en skyddskommitté bestämmes med hänsyn
till antalet arbetstagare vid arbetsstället, arbetets natur och
arbetsförhållandena. Av ledamöterna skall om möjligt en vara i
företagsledande eller därmed jämförlig ställning. I kommittén
bör också ingå en ledamot som tillhör styrelsen för lokal
organisation av arbetstagare. Vidare skall i kommittén ingå
skyddsombud.

Ordföranden och sekreterare i skyddskommitté utses av
arbetsgivaren, om inte annat överenskommes.

I fråga om skyddskommitté på fartyg gäller 5 kap. 6 §
fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) i stället för denna
paragraf. Förordning (2003:442).

8 a § En skyddskommitté bör sammanträda minst en gång var
tredje månad.

Vid skyddskommitténs sammanträden bör även företrädare för
företagshälsovården vara närvarande.

Två av de elevskyddsombud som har utsetts enligt 6 kap. 18 §
arbetsmiljölagen (1977:1160) får medverka vid
skyddskommitténs sammanträden. Elevskyddsombuden har dock
inte rätt att ensamma hindra övriga deltagare från att fatta
beslut i skyddskommittén. Elevskyddsombuden inom varje
skyddskommittéområde bestämmer själva vilket eller vilka
ombud som ska företräda dem vid sammanträdet.

Av 6 kap. 8 § arbetsmiljölagen framgår att
studerandeskyddsombuden ingår som ledamöter i
skyddskommittén. Förordning (2009:1164).

9 § Om företrädare för arbetsgivare och arbetstagare eller
studerandeskyddsombud inte kan ena sig om beslut i
skyddskommittén, ska på begäran av ledamot frågan hänskjutas
till Arbetsmiljöverket, som har att pröva denna i den mån den
faller inom området för verkets befogenhet.

I beslut av skyddskommitté bör anges den tid inom vilken
beslutet ska vara verkställt. Förordning (2009:1164).

10 § Uppgift om skyddsombuds namn och adress, dennes
skyddsområde och den tid för vilken ombudet har utsetts, ska
snarast möjligt efter förrättat val skriftligen lämnas till
arbetsgivaren av den organisation eller de arbetstagare som har
förrättat valet. Om ett skyddsombud ersätts, ska anges vilken
person det nya skyddsombudet ersätter.

Arbetsgivare ska på arbetsstället sätta upp anslag eller på
annat lämpligt sätt tillkännage namn på skyddsombud och
ledamöter av skyddskommitté.

I fråga om skyddsombud eller skyddskommitté på fartyg gäller 5
kap. 7 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) i stället för
denna paragraf. Förordning (2008:82).

11 § Arbetsgivaren skall underrätta huvudskyddsombudet eller, om ett
sådant ombud inte finns, annat skyddsombud om beslut i ett ärende om
bygglov som avser en arbetslokal eller ett personalrum. Finns det
inte något skyddsombud skall underrättelsen lämnas till den
organisation som företräder arbetstagarna. Förordning (1995:482).

12 § Arbetsgivare ska underrätta skyddsombud, skyddskommitté
eller arbetstagarorganisation om ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet eller anmälan om sådan verksamhet
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. Förordning (2013:257).

12 a § Kraven i de bestämmelser som anges i 17 § 1–9 ska
omfattas av arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete
enligt 3 kap. 2 a § första och andra styckena arbetsmiljölagen
(1977:1160) i den utsträckning som bestämmelserna är
tillämpliga på arbetsstället. Förordning (2011:14).

13 § Skyddsombud skall under minst två år behålla avskrift av
skriftligt meddelande som ombudet fått av tillsynsmyndighet.
Avgår skyddsombudet, skall avskriften överlämnas till
efterträdaren.

På fartyg gäller 5 kap. 9 § fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438) i stället för denna paragraf.
Förordning (2003:442).

14 § Vid övning som leds av Försvarsmakten och vid sådan övning med
kommunal organisation för räddningstjänst som avser verksamhet under
höjd beredskap gäller inte 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen (1977:1160).
Förordning (2003:791).

14 a § Kommer riket i krig skall bestämmelserna i 2 kap.
arbetsmiljölagen (1977:1160) tillämpas med beaktande även av
totalförsvarets behov. Vidare får avsteg göras från bestämmelserna i 5
kap. 2 och 3 §§ arbetsmiljölagen samt från föreskrifter som har
meddelats med stöd av den lagen, om det är nödvändigt med hänsyn till
totalförsvarets behov. Innan ett sådant avsteg görs skall arbetsgivaren
om möjligt samråda med berört skyddsombud. Arbetsmiljöverket skall
underrättas om avsteget så snart det kan ske.

Om riket kommer i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har
befunnit sig i gäller efter regeringens förordnande bestämmelserna i
första stycket från den tidpunkt som regeringen bestämmer. Förordning
(2000:957).

Tillsyn

15 § Tillsynsmyndigheten ska genom åtgärder som avses i 7 kap.
arbetsmiljölagen (1977:1160) verka för en tillfredsställande
arbetsmiljö. Tillsynen ska inriktas på att bevaka att
arbetsgivarna planerar och bedriver sin verksamhet så att
arbetsmiljökraven tillgodoses. Vid tillsynen ska en
helhetsbedömning eftersträvas.

Tillsynsmyndigheten ska göra anmälan till Konsumentombudsmannen
om den finner att det finns skäl för ingripande enligt
marknadsföringslagen (2008:486) mot marknadsföring som riktas
till arbetsgivare.

I fråga om arbete som utförs i hemmet ska inspektionsbesök ske
endast på begäran av den arbetsgivare eller arbetstagare som
berörs, eller om det finns någon annan särskild anledning till
det. Motsvarande ska gälla för arbete som utförs av den som
driver verksamhet utan arbetstagare eller utan att ha annan
arbetstagare anställd än familjemedlem.

I fråga om tillsyn på fartyg gäller bestämmelser i
fartygssäkerhetslagen (2003:364) och med stöd av lagen
meddelade föreskrifter i stället för vad som sägs i denna
förordning. Förordning (2008:514).

16 § Vid en förrättning på ett arbetsställe ska
tillsynsmyndigheten eller ett besiktningsorgan, som
verkställer kontroll enligt tillsynsmyndighetens föreskrift,
kontakta skyddsombud som kan anträffas på arbetsstället.

Vid ett arbetsställe där det finns elevskyddsombud eller
studerandeskyddsombud ska även något av dessa kontaktas.
Förordning (2009:1164).

17 § Arbetsmiljöverket ska i fråga om Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av
kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk
kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,
93/105/EG och 2000/21/EG ansvara för tillsynen i
arbetsmiljöfrågor enligt 7 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160)
när det gäller

1. artikel 14.6 i fråga om registranters identifiering av egna
riskhanteringsåtgärder och tillämpning av sådana åtgärder,

2. artikel 34 b i fråga om skyldigheten för nedströmsanvändare
att när det gäller egen användning vidarebefordra information
som kan ge anledning att ifrågasätta om riskhanteringsåtgärder
i säkerhetsdatabladet är lämpliga,

3. artikel 35 i fråga om skyldigheten för arbetsgivare att göra
information om ämnen och beredningar tillgänglig,

4. artikel 37.4 i fråga om skyldigheten för nedströmsanvändare
att utarbeta en kemikaliesäkerhetsrapport när användningen av
ämnet inte leder till att ämnet, som sådant eller i en
beredning, släpps ut på marknaden,

5. artikel 37.5 i fråga om nedströmsanvändares identifiering
av egna riskhanteringsåtgärder och tillämpning av sådana
åtgärder,

6. artikel 38 i fråga om skyldigheten att delge information,

7. artikel 60.9 d i fråga om tillämpning av tillståndsvillkor,

8. artikel 60.10 i fråga om skyldigheten för tillståndshavare
att se till att exponeringen minskas, och

9. artikel 67.1 i fråga om tillämpning av villkor för
begränsningar enligt bilaga XVII till Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1907/2006. Förordning (2011:14).

17 a § Av 6 § förvaltningslagen (1986:223) följer att
Arbetsmiljöverket ska samverka med andra myndigheter inom
ramen för den egna verksamheten. När det gäller
Arbetsmiljöverkets tillsynsansvar enligt 17 § denna förordning
ska samverkan vid behov ske med Kemikalieinspektionen samt
berörda länsstyrelser och kommuner.

Om Arbetsmiljöverket i sin tillsyn enligt 17 § uppmärksammar
att förordning (EG) nr 1907/2006 inte följs och det avser
frågor som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) omfattas
av en annan myndighets tillsynsansvar, ska Arbetsmiljöverket
underrätta den ansvariga myndigheten om bristerna.
Förordning (2011:14).

Bemyndiganden

18 § Arbetsmiljöverket bemyndigas att

1. meddela föreskrifter enligt 4 kap. 1–7 §§ samt 5 kap. 2 §
tredje och fjärde styckena, 3 § andra stycket, 4 och 5 §§
arbetsmiljölagen (1977:1160),

2. meddela föreskrifter enligt 4 kap. 8 § arbetsmiljölagen i
andra fall än som avses i 3 § denna förordning,

3. i fråga om handlingar, som avses i 3 §, meddela
föreskrifter om annan förvaringstid än där sägs och om
förvaringsplats,

4. meddela föreskrifter om sanktionsavgifter enligt 8 kap. 5 §
arbetsmiljölagen,

5. meddela närmare föreskrifter om läkares
anmälningsskyldighet enligt 2 §,

6. meddela föreskrifter enligt 4 kap. 10 §
arbetsmiljölagen,

7. meddela ytterligare föreskrifter för
verkställighet av arbetsmiljölagen.

För planering och kontroll av arbetsmiljön kan
Arbetsmiljöverket meddela föreskrifter om gränsvärden.

Föreskrifter som rör även annan myndighets verksamhetsområde
meddelar Arbetsmiljöverket efter samråd med den
myndigheten.

Arbetsmiljöverket får även medge undantag från
föreskrifter som verket har meddelat. Förordning (2014:365).

18 a § Föreskrifter om ledighet för att fullgöra uppdraget
som elevskyddsombud enligt 6 kap. 17 § arbetsmiljölagen
(1977:1160) finns i 4 kap. 11 § skollagen (2010:800).
Förordning (2014:365).

18 b § Statens skolverk, universitet och högskolor samt
Myndigheten för yrkeshögskolan får för sina
verksamhetsområden meddela föreskrifter för verkställigheten
av 6 kap. 17 § och 18 § andra och tredje styckena
arbetsmiljölagen (1977:1160). Förordning (2009:1164).

19 § Har upphävts genom förordning (2014:365).

Övriga bestämmelser

20 § Avskrift av dom eller slutligt beslut i mål om ansvar enligt
arbetsmiljölagen (1977:1160) eller med stöd därav meddelande
föreskrifter sänds till Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller i mål om
ansvar enligt 3 kap. 7–10 §§ brottsbalken, när målet rör arbetsgivares
eller arbetstagares ansvar för att ha vållat skada eller ha framkallat
fara för anställd. Förordning (2000:957).

21 § Det som sägs i denna förordning om Arbetsmiljöverket ska
i fråga om fartyg i stället gälla Transportstyrelsen med de
undantag som följer av denna paragraf.

I frågor som avser skydd mot ohälsa och olycksfall på fartyg
ska Transportstyrelsen i den omfattning som behövs samråda
med Arbetsmiljöverket. I fråga om fartyg som har tagits in på
varv i Sverige meddelar Arbetsmiljöverket efter samråd med
Transportstyrelsen de föreskrifter som behövs i fråga om
samordning av skyddsåtgärder. Detsamma gäller i fråga om ett
fartyg i svensk hamn som är gemensamt arbetsställe till följd
av att fartyget är under lastning eller lossning.

Bestämmelserna i 3 kap. 3 a § arbetsmiljölagen (1977:1160)
ska inte tillämpas på örlogsfartyg. Förordning (2014:365).

22 § Den vars verksamhet har varit föremål för tillsyn enligt
7 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160), skall ersätta
tillsynsmyndigheterna för sådana kostnader för undersökning av
prov som har varit skäligen påkallade.

För sådan granskning av maskiner, redskap, skyddsutrustningar
eller andra tekniska anordningar, som utförs av
Arbetsmiljöverket på uppdrag av den som avser att överlåta
eller upplåta anordningen eller i övrigt för dennes räkning,
betalas en avgift som bestäms av verket. Förordning (2000:957).

Övergångsbestämmelser

1977:1166

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1978. Genom förordningen
upphäves arbetarskyddskungörelsen (1949:208), kungörelsen (1937:816) om
skyddsåtgärder, som vid lastning och lossning av fartyg ankomma på
arbetsgivaren m. fl., kungörelsen (1948:824) angående specialinspektör
inom Y rkesinspektionen för tillsyn å framställning, handhavande och
förvaring av explosiva och särskilt eldfarliga ämnen, kungörelse n
(1948:825) angående specialinspektörer inom Yrkesinspektionen för
tillsyn å elektriska starkströmsanläggningar, kungörelsen (1949:213) om
läkarundersökning och läkarbesiktning av minderåriga arbetstagare samt
kungörelsen (1963:662) om tillämpning av arbetarskyddslagen å arbete vid
vissa undervisnings- och utbildningsanstalter.

Vid ikraftträdandet gällande föreskrift eller villkor, som
Arbetarskyddsstyrelse n har meddelat med stöd av
arbetarskyddskungörelsen eller kungörelsen om skyddsåtgärder, som vid
lastning och lossning av fartyg ankomma på arbetsgivaren m.fl., äger
fortsatt giltighet inom sitt tidigare tillämpningsområde och skall vid
tillämpningen av arbetsmiljölagen (1977:1160) anses ha meddelats enligt
motsvarande bestämmelse i samma lag.

Vad som sägs i andra stycket skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga
om föreskrift eller villkor, som där nämns men avses träda i kraft den 1
juli 1978 eller senare.

Arbetarskyddsstyrelsen får, till dess regeringen förordnar annat, på
motsvarande sätt, som tidigare har kunnat ske enligt 31 § andra stycket
arbetarskyddskungörelsen, meddela föreskrifter om villkor för behörighet
såsom besiktningsman.

Förekommer i lag eller annan för fattning hänvisning till eller avses
eljest däri föreskrift, som har ersatts genom bestämmelse i
arbetsmiljöförordningen, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

2011:528

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

2. För elever i gymnasieskolan som har påbörjat sin utbildning
före den 1 juli 2011 ska äldre bestämmelser gälla.

2014:365

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser
som har skett före ikraftträdandet.