Förordning (1977:1188) om ersättning till icke militära ledamöter i inskrivningsnämnd

SFS nr
1977:1188
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1977-12-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:238
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1982:950

1 § Icke militär ledamot i inskrivningsnämnd får för sammanträde med
nämnden dagarvode, ersättning för styrkt mistad arbetsinkomst eller
annan ekonomisk förlust och reseförmåner. Ersättare för icke militär
ledamot som tjänstgör i stället för ledamoten eller annars efter
kallelse är närvarande vid sammanträde med nämnden har samma förmåner
som ledamoten.

Icke militär ledamot i inskrivningsnämnd och ersättare för denne som
på kallelse av inskrivningschef följer prövningsverksamheten vid
inskrivningsförrättning har de förmåner som anges i första stycket.

Ersättning för styrkt mistad arbetsinkomst eller annan ekonomisk
förlust utgår även för dag som har tagits i anspråk för resa till
eller från platsen för sammanträde eller inskrivningsförrättning.
Förordning (1981:1327).

2 § Dagarvodet är lika stort som arvodet för sammanträde till
nämndemän enligt förordningen (1982:814) om ersättning till
nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom
domstolsväsendet m. m. Förordning (1982:950).

3 § Vid beräkning av reseförmåner som avses i 1 § tillämpas de
bestämmelser om sådana förmåner som enligt kollektivavtal gäller för
statstjänstemän i allmänhet. Kostnad för sovplats i enbäddskupé
ersätts dock inte.

Vid resa för vilken ersättning skall utgå bör gemensam färd såvitt
möjligt anordnas, om det medför kostnadsbesparing. Förordning
(1981:1327).