Frihandelsförordning (1977:1194)

SFS nr
1977:1194
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1977-12-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1185
Upphävd
1988-01-01

1 § Denna förordning gäller varuutbytet med Europeiska ekonomiska
gemenskapen (EEC), Europeiska kol- och stålgemenskapen (CECA) jämte dess
medlemsstater samt länder anslutna till konventionen angående
upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen eller
associationsöverenskommelse sluten i enlighet med konventionens
bestämmelser (EFTA-länder).

2 § Tullfrihet eller tullnedsättning åtnjutes enligt denna förordning
för vara, som vid införsel till Sverige har ursprung i EEC eller CECA
eller i ett EFTA-land. Vara anses ha sådant ursprung om den uppfyller
villkoren i protokoll 3 till avtalet mellan Sverige och EEC, bilaga 1,
eller bilaga B till EFTA-konventionen, bilaga 2, eller, såvitt avser
vara upptagen i bilaga IV (lista C) till bilaga 1, uppfyller de villkor
som gäller i produktionslandet för att varan skall anses ha ursprung i
detta land.

3 § Varas ursprung skall styrkas med intyg (varucertifikat EUR.1),
utfärdat i exportlandet och upprättat enligt vad som anges i bilaga 1
eller 2.

För sändning som innehåller ursprungsvaror enligt bilaga 1 eller 2
vilkas värde icke överstiger 32 000 kronor eller, om varorna är
fakturerade i annat EFTA-lands eller i EEC-lands valuta, det belopp som
notifierats av landet i fråga, får varas ursprung styrkas med
exportörsdeklaration upprättad enligt vad som anges i artiklarna 8 och
14 i bilaga 1 eller 2.

Ursprungsintyg (varucertifikat EUR.1 eller exportörsdeklaration) behöver
icke företes för varor som utan handelssyfte införes för enskild persons
räkning, om varorna inkommer från enskild person och deras sammanlagda
värde icke överstiger 2 300 kronor eller ingår i resandes personliga
bagage och deras sammanlagda värde icke överstiger 6 300 kronor.
Förordning (1987:824).

4 § Tullfrihet åtnjuts för varor som

1. anges under punkt A i bilaga 3, dock med undantag av sådana varor som
avses i 5 §,

2. anges under punkt B i bilaga 3 och har sitt ursprung i ett EFTA-land
och har undergått bearbetning endast i sådant land,

3. är hänförliga till 25–99 kap. i tulltaxan (1977:975), dock med
undantag för varor som är upptagna under punkt B i bilaga 3 eller sådana
varor som avses i 5 §. Förordning (1986:86).

5 § För varor som anges i bilaga 5 och som införs mot avlämnande av
ursprungsintyg som visar att varorna har ursprung i Spanien skall tull
betalas

1. för fisk, beredd eller konserverad, inbegripet kaviar och
kaviarersättning, ur tulltaxenr 16.04 samt för kräftdjur och blötdjur,
beredda eller konserverade, hänförliga till tulltaxenr 16.05:

från och med den 1 mars 1986 med 87,5 %

från och med den 1 januari 1987 med 75,0 %

från och med den 1 januari 1988 med 62,5 %

från och med den 1 januari 1989 med 50,0 %

från och med den 1 januari 1990 med 37,5 %

från och med den 1 januari 1991 med 25,0 % och

från och med den 1 januari 1992 till utgången av år 1992 med 12,5 % av
de tullsatser som anges i bilaga 5,

2. för övriga varor:

från och med den 1 mars 1986 med 90,0 %

från och med den 1 januari 1987 med 77,5 %

från och med den 1 januari 1988 med 62,5 %

från och med den 1 januari 1989 med 47,5 %

från och med den 1 januari 1990 med 35,0 %

från och med den 1 januari 1991 med 22,5 % och

från och med den 1 januari 1992 till utgången av år 1992 med 10,0 % av
de tullsatser som anges i bilaga 5.

Från och med den 1 januari 1993 åtnjuts tullfrihet. Förordning
(1986:86).

6 § För varor som anges i bilaga 6 och som införs mot avlämnande av
ursprungsintyg som visar att varorna har ursprung i Portugal skall tull
betalas

från och med den 1 mars 1986 med 10 %

från och med den 1 januari 1987 med 20 %

från och med den 1 januari 1988 med 35 %

från och med den 1 januari 1989 med 50 %

från och med den 1 januari 1990 med 60 %

från och med den 1 januari 1991 med 70 % och

från och med den 1 januari 1992 till utgången av år 1992 med 85 % av
tullen enligt tulltaxan (1977:975). Från och med den 1 januari 1993
skall tull betalas enligt tulltaxan. Förordning (1986:86).

7 § För vara som är upptagen i bilaga 4 utgår tull enligt vad som anges
i bilagan.

8 § Svensk tullmyndighet utfärdar efter ansökan av exportören
varucertifikat EUR.1 för vara som skall exporteras till EEC eller CECA
eller till ett EFTA-land, upprättat enligt vad som anges i bilaga 1 och
2.

Tullmyndigheten kan för viss exportör tillämpa en förenklad procedur som
innebär att denne, utan att uppvisa varorna eller ansökan om
varucertifikat, förser certifikatet med avtryck av en speciell stämpel
som myndigheten har godkänt. Vid tillämpningen av den förenklade
proceduren skall iakttagas bestämmelserna i artikel 13 i bilaga 1 eller
2.

Tullmyndigheten lämnar på förfrågan skriftligt besked om ursprungsintyg
kan utfärdas för vara. Sådant besked är dock ej bindande.

För sändning som innehåller ursprungsvaror enligt bilaga 1 eller 2 får
intyg om varas ursprung upprättas av exportören enligt vad som anges i
artiklarna 8 och 14 i bilaga 1 eller 2 (exportörsdeklaration) under
förutsättning att, beträffande varor som faktureras i EFTA- eller
EEC-lands valuta, ursprungsvarornas värde icke överstiger det belopp som
notifierats av landet i fråga eller, beträffande varor som faktureras i
annat lands valuta, ursprungsvarornas värde icke överstiger det belopp
som notifierats av importlandet.

Vid kontroll av uppgift som lämnas i ansökan om varucertifikat EUR.1
eller i exportörsdeklaration skall 35–38 och 42 §§ tullagen (1973:670)
tillämpas. Förordning (1987:824).

9 § En vara, som inte är upptagen i del II eller III av bilaga D eller i
bilaga E till EFTA-konventionen och som har använts som material vid
tillverkning av en vara för vilken ursprungsintyg utfärdas eller
upprättas för införsel i ett EFTA-land och som inte har ursprung i EEC
eller CECA eller i ett EFTA-land, får inte bli föremål för
tullrestitution eller därmed likvärdig förmån.

En vara av det slag som omfattas av Sveriges avtal med EEC eller med
CECA, som har använts som material vid tillverkning av en vara för
vilken ursprungsintyg utfärdas eller upprättas för införsel i EEC eller
CECA och som inte har ursprung i EEC eller CECA eller i ett EFTA-land,
får inte bli föremål för tullrestitution eller därmed likvärdig förmån.

Med tullrestitution eller därmed likvärdig förmån avses i denna
förordning sådan återbetalning av tull eller befrielse från tull som kan
medges endast på grund av utförsel. Förordning (1986:86).

10 § Svensk tullmyndighet får inhämta kompletterande uppgifter om vara
från utländsk tullmyndighet.

11 § För vara som förtullas efter föregående hemtagning enligt 3 § andra
stycket tullagen (1973:670) skall anspråk på tullfrihet eller
tullnedsättning enligt denna förordning framställas när varan anges till
förtullning. Erforderligt ursprungsintyg skall inges senast när varan
enligt 5 § tullstadgan (1973:671) skall anges till förtullning.

För vara som förtullas utan föregående hemtagning skall anspråk på
tullfrihet eller tullnedsättning framställas när varan anges till
förtullning. Erforderligt ursprungsintyg skall inges senast 15 dagar
efter den dag då varan har angivits till förtullning.

För vara som har inkommit med post och förtullats utan att
tulldeklaration har avlämnats får dock anspråk på tullfrihet eller
tullnedsättning framställas och erforderligt ursprungsintyg inges senast
30 dagar efter den dag då tulltaxeringsbeslut har meddelats.

Framställs anspråk eller inges intyg senare än vad som anges i första,
andra eller tredje stycket, får återbetalning av eller befrielse från
tull medges endast till den del tullbeloppet överstiger 300 kronor.
Tullmyndighet kan medge undantag från detta stycke om särskilda skäl
föreligger. Förordning (1984:448).

12 § Talan mot beslut som annan tullmyndighet än generaltullstyrelsen
meddelar enligt denna förordning eller föreskrifter som har utfärdats
med stöd av förordningen föres hos generaltullstyrelsen genom besvär.
Talan mot generaltullstyrelsens beslut föres hos kammarrätt genom
besvär.

13 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av generaltullstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

1986:725

1. Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då
förordningen utkom från trycket i Svensk författningssamling.

2. De nya bestämmelserna skall tillämpas för tid från och med

a) den 1 april 1986, i fråga om bilaga 1, bilagorna II och III, och i
fråga om bilaga 2, bilagorna 2 och 3 till bilaga B,

b) den 1 mars 1986 i fråga om övriga ändringar.

1987:824

1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1987.

2. De nya bestämmelserna skall tillämpas för tid från och med
den 1 juli 1987.

3. En varas ursprung får utan hinder av de nya
bestämmelserna till och med den 30 juni 1988 styrkas med
intyg av exportören upprättat enligt vad som anges i artiklarna
8 och 14 i bilaga 1 eller 2 till denna förordning i deras äldre
lydelse (blankett EUR.2).

1987:1185

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988, då
frihandelsförordningen (1977:1194) skall upphöra att gälla.

2. Ursprungsintyg utfärdat eller upprättat före den 1 januari 1988 skall
godtas om inte annat sägs i punkt 3.

3. En varas ursprung får till och med den 30 juni 1988 styrkas med intyg
av exportören, upprättat enligt vad som anges i artiklarna 8 och 14 i
bilaga 1 eller 2 frihandelsförordningen (1977:1194) i deras lydelse före
den 1 juli 1987 (blanket EUR.2.).

4. Om det i en författning hänvisas till den gamla förordningen eller
till en föreskrift i denna som har ersatts genom en föreskrift i den nya
förordningen tillämpas i ställen den nya förordningen eller den nya
föreskriften.

Bilaga 1

Protokoll 3 rörande definitionen av begreppet “ursprungsvaror” och
formerna för administrativt samarbete

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Artikel 2

1. I den mån varuutbytet mellan å ena sidan gemenskapen eller Sverige
och å andra sidan Österrike, Finland, Island, Norge och Schweiz samt
mellan några av dessa fem länder inbördes regleras av avtal som
innehåller samma regler som detta protokoll, skall likaledes

A. varor som avses i artikel 1 punkt 1 anses ha ursprung i gemenskapen
om de, efter att ha exporterats från gemenskapen, icke har undergått
bearbetning eller behandling i något av de nämnda fem länderna eller där
har undergått bearbetning eller behandling som icke är tillräcklig för
att de skall anses ha ursprung i något av dessa länder enligt de
bestämmelser i ovannämnda avtal som motsvarar bestämmelserna i artikel 1
punkterna 1 b) och 2 b) i detta protokoll, förutsatt att

a) endast varor som har ursprung i något av dessa fem länder eller i
gemenskapen eller i Sverige har använts vid bearbetningen eller
behandlingen,

b) om en procentregel enligt de i artikel 5 nämnda listorna A och B
begränsar den del av varornas värde som på vissa villkor får utgöras av
icke-ursprungsvaror, mervärdet i varje land erhållits under
hänsynstagande till de procentregler och de andra regler som ingår i
listorna utan möjlighet till sammanläggning från ett land till ett
annat.

B. varor som avses i artikel 1 punkt 2 anses ha ursprung i Sverige om
de, efter att ha exporterats från Sverige, icke har undergått
bearbetning eller behandling i något av de nämnda fem länderna eller där
har undergått bearbetning eller behandling som icke är tillräcklig för
att de skall anses ha ursprung i något av dessa länder enligt de
bestämmelser i ovannämnda avtal som motsvarar bestämmelserna i artikel 1
punkterna 1 b) och 2 b) i detta protokoll, förutsatt att

a) endast varor som har ursprung i något av dessa fem länder eller i
gemenskapen eller i Sverige har använts vid bearbetningen eller
behandlingen,

b) om en procentregel enligt de i artikel 5 nämnda listorna A och B
begränsar den del av varornas värde som på vissa villkor får utgöras av
icke-ursprungsvaror, mervärdet i varje land erhållits under
hänsynstagande till de procentregler och de andra regler som ingår i
listorna utan möjlighet till sammanläggning från ett land till ett
annat.

2. Vid tillämpning av punkt 1 A a) och B a) skall det förhållandet, att
andra varor än de som avses i denna punkt använts som material till ett
värde vilket sammanlagt icke överstiger 5 % av värdet av de framställda
varor som importeras antingen till Sverige eller till gemenskapen, icke
beaktas vid bestämmandet av sistnämnda varors ursprung, förutsatt att de
varor som sålunda använts som material ej skulle ha påverkat ursprunget
hos de varor som tidigare exporterats antingen från gemenskapen eller
från Sverige, om de där använts som material i dessa varor.

3. I de fall som avses i punkterna 1 A b) och B b) samt 2 får icke-
ursprungsvara icke användas som material enbart på grund av sådan
bearbetning eller behandling som anges i artikel 5 punkt 3. Förordning
(1986:725).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Artikel 7

Transport, som sker i en enda sändning, av varor med ursprung i Sverige
eller i gemenskapen kan äga rum genom andra områden än dem som tillhör
gemenskapen, Sverige, Österrike, Finland, Island, Norge eller Schweiz, i
förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom sådana
andra områden, såvida transporten genom dessa områden är motiverad av
geografiska skäl och varorna stått under uppsikt av tullmyndigheterna i
transit- eller lagringslandet samt icke saluförts eller utlämnats till
förbrukning och där icke heller undergått annan behandling än lossning
och lastning eller åtgärd avsedd att bevara dem i oförändrat skick.
Förordning (1986:725).

Artikel 8

1. Ursprungsvaror enligt detta protokoll skall vid import till
gemenskapen eller Sverige komma i åtnjutande av förmånerna enligt
avtalet mot avlämnande av antingen:

a) ett varucertifikat EUR.1, i det följande benämnt certifikat EUR.1,
eller ett certifikat EUR.1, giltigt för en lång tid och fakturor med
hänvisning till sådant certifikat. Formulär till certifikat EUR.1 finns
intaget i bilaga V till detta protokoll; eller

b) en faktura innehållande den exportörsdeklaration som finns intagen i
bilaga VI till detta protokoll, förutsatt att sändningen, som kan bestå
av ett eller flera kollin, innehåller ursprungsvaror till ett värde som
inte överstiger 4 400 europeiska valutaenheter.

2. Följande ursprungsvaror enligt detta protokoll skall vid import till
gemenskapen eller till Sverige komma i åtnjutande av förmånerna enligt
avtalet utan att de dokument som nämns under punkt 1 företes:

a) varor som inkommer som småförsändelser från enskild person
adresserade till enskild person och vars värde icke överstiger 310
europeiska valutaenheter;

b) varor som ingår i resandes personliga bagage och vars värde icke
överstiger 880 europeiska valutaenheter.

Dessa bestämmelser skall tillämpas endast under förutsättning att
införseln icke har kommersiell karaktär, att varorna anges uppfylla
villkoren för tillämpning av avtalet och att intet tvivel råder om
riktigheten härav.

Som införsel utan kommersiell karaktär skall anses införsel som har
tillfällig karaktär och som uteslutande avser varor för mottagarens
eller den resandes eller hans familjs personliga bruk, förutsatt att
varorna icke genom sin natur eller sin mängd ger intryck av att
införseln sker i kommersiellt syfte.

3. Belopp angivna i exportlandets valuta, motsvarande de belopp som
angivits i europeiska valutaenheter, skall fastställas av exportlandet
och meddelas övriga avtalsslutande parter. Om beloppen överstiger de
motsvarande belopp som fastställts av importlandet skall importlandet
godtaga dem om varorna är fakturerade i exportlandets valuta.

Om varorna är fakturerade i valuta från annan medlemsstat i gemenskapen
eller annat land som omnämns i artikel 2 i detta protokoll skall
importlandet godtaga det belopp som meddelats av det berörda landet.

4. För tiden fram till och med den 30 april 1981 skall som värde för den
europeiska valutaenheten angivet i nationell valuta användas det värde
som gällde den 30 juni 1978. För varje därefter följande tvåårsperiod
skall tillämpas det värde för den europeiska valutaenheten angivet i
nationell valuta som gällde den första arbetsdagen i oktober under det
år som omedelbart föregår denna tvåårsperiod.

5. Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en
utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon skall tillsammans med
dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i
priset för ifrågavarande utrustning, maskin, apparat eller fordon eller
ej har särskilt fakturerats.

6. Varor i satser, i den mening som avses i tolkningsregel 3 i
CCC-nomenklaturen, anses som ursprungsvaror under förutsättning att alla
i satsen ingående komponenter utgör ursprungsvaror. Varor i satser som
består av såväl ursprungsvaror som icke ursprungsvaror skall dock i sin
helhet anses som ursprungsvaror, förutsatt att andelen icke
ursprungsvaror uppgår till högst 15 % av satsens hela värde. Förordning
(1987:824).

Artikel 9

1. Certifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheten i exportlandet vid
utförseln av de varor som certifikatet avser. Det skall ställas till
exportörens förfogande så snart utförseln ägt rum eller säkerställts.

2. Certifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheten i stat som är medlem av
Europeiska ekonomiska gemenskapen om de varor som skall exporteras kan
anses ha ursprung i gemenskapen enligt artikel 1 punkt 1 i detta
protokoll.

Certifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheten i Sverige om de varor som
skall exporteras kan anses ha ursprung i Sverige enligt artikel 1 punkt
2 i detta protokoll.

3. Tullmyndigheterna i gemenskapens medlemsstater eller i Sverige får
utfärda certifikat EUR.1 enligt villkoren i de avtal som avses i artikel
2 i detta protokoll om de varor som skall exporteras utgör varor som
enligt artikel 2 och, i förekommande fall, artikel 3 i detta protokoll
kan anses ha ursprung i gemenskapen, Sverige, Österrike, Finland,
Island, Norge eller Schweiz och under förutsättning att de varor som
avses i certifikaten EUR.1 befinner sig i gemenskapen eller i Sverige.

Vid tillämpning av artikel 2 och, i förekommande fall, artikel 3 i detta
protokoll utfärdas certifikat EUR.1 av tullmyndigheterna i vart och ett
av de berörda länder där varorna antingen befunnit sig före
återutförseln i oförändrat skick eller undergått bearbetning eller
behandling som avses i artikel 2, mot uppvisande av tidigare utfärdade
certifikat EUR.1.

4. Certifikat EUR.1 får utfärdas endast om det kan antagas komma att
utgöra bevis vid tillämpning av den i avtalet avsedda
förmånsbehandlingen.

Datum för utfärdande av certifikat EUR.1 skall anges på den del av
certifikatet EUR.1 som är avsedd för tullmyndigheten.

5. Om certifikat EUR.1 icke utfärdats vid utförseltillfället på grund av
misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter, kan certifikat
undantagsvis utfärdas även efter utförseln av de varor som certifikatet
avser.

Tullmyndigheten kan icke utfärda certifikat EUR.1 i efterhand utan att
kontrollera att uppgifterna i exportörens ansökan överensstämmer med
uppgifterna i motsvarande handlingar.

Certifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand skall förses med en av
följande anteckningar: “DELIVRE A POSTERIORI”, “UDSTEDT EFTERF GENDE”,
“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”, “EKDOWEN EK TÅN YSTEPÅN”, “ISSUED
RETROSPECTIVELY”, “EXPEDIDO A POSTERIORI”, “RILASCIATO A POSTERIORI”,
“AFGEGEVEN A POSTERIORI”, “EMITIDO A POSTERIORI”, “ANETTU JÄLKIKÄTEEN”,
“UTGEFID EFTIRA”, “UTSTEDT SENERE”, “UTFÄRDAT I EFTERHAND”.

6. Om ett certifikat EUR.1 stulits, förlorats eller förstörts, kan
exportören hos den tullmyndighet som utfärdat det begära ett duplikat
upprättat på grundval av de utförselhandlingar som denna förfogar över.
Det sålunda utfärdade duplikatet skall förses med en av följande
anteckningar: “DUPLICATA”, “DUPLICAAT”, “DUPLIKAT”, “ANTIGPAFO”,
“DUPLICADO”, “DUPLICATO”, “DUPLICATE”, “SEGUNDA VIA”, “KAKSOISKAPPALE”,
“SAMRIT”.

Duplikatet, vilket skall dagtecknas samma dag som det ursprungliga
certifikatet EUR.1, gäller från samma dag.

7. De anteckningar som avses i punkterna 5 och 6 skall införas i rutan
för “Anmärkningar” på certifikatet EUR.1.

8. Det är alltid möjligt att utbyta ett eller flera certifikat EUR.1 mot
ett eller flera certifikat EUR.1, under förutsättning att detta sker hos
den tullanstalt där varorna befinner sig.

9. I syfte att kontrollera att de i punkterna 2 och 3 angivna villkoren
är uppfyllda har tullmyndighet rätt att begära de handlingar som styrker
detta eller att utföra den kontroll den finner påkallad. Förordning
(1986:725).

Artikel 10

1. Certifikat EUR.1 utfärdas endast på skriftlig ansökan av exportören
eller, på exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud. Denna
ansökan skall göras på blankett enligt formulär i bilaga V till detta
protokoll, vilken skall ifyllas i enlighet med detta protokoll.

2. Det åligger tullmyndighet i exportlandet att övervaka att den i punkt
1 avsedda blanketten blir vederbörligen ifylld. Den skall särskilt
kontrollera att utrymmet avsett för varuslag ifyllts på ett sätt som
utesluter varje möjlighet till tillägg i bedrägligt syfte. För detta
ändamål skall vid beskrivning av varuslag utskrift ske utan mellanrum
mellan raderna. Om utrymmet icke helt ifyllts, skall en horisontell
linje dragas under den sista raden, varjämte den icke ifyllda delen
spärras.

3. Eftersom certifikat EUR.1 utgör bevis för tillämpningen av den i
avtalet avsedda förmånsbehandlingen beträffande tullar och kvantitativa
restriktioner ankommer det på tullmyndighet i exportlandet att vidtaga
nödvändiga åtgärder för undersökning av varornas ursprung och kontroll
av övriga uppgifter på certifikatet.

4. När enligt artikel 9 punkt 5 i detta protokoll ett certifikat EUR.1
utfärdas efter utförseln av de varor som certifikatet avser skall
exportören i den i punkt 1 avsedda ansökan

a) ange tid och plats för avsändandet av de varor som certifikatet
avser;

b) intyga att något certifikat EUR.1 ej utfärdats vid utförseln av
ifrågavarande varor och ange orsakerna härtill.

5. Ansökan om certifikat EUR.1 liksom de certifikat EUR.1 som avses i
artikel 9 punkt 3 andra stycket i detta protokoll och mot vars
uppvisande nytt certifikat EUR.1 utfärdas skall bevaras av
tullmyndigheten i exportlandet under minst två år. Förordning
(1987:824).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Artikel 13

1. Utan hinder av artikel 9 punkterna 1 till 7 och artikel 10 punkterna
1, 4 och 5 i detta protokoll kan en förenklad procedur för utfärdande av
certifikat EUR.1 tillämpas enligt följande bestämmelser.

2. Tullmyndigheterna i exportlandet kan ge exportör, i det följande
benämnd “godkänd exportör”, som ofta exporterar varor för vilka
certifikat EUR.1 kan utfärdas, och som lämnar de garantier som
tullmyndigheterna anser nödvändiga för att styrka varornas
ursprungskaraktär, tillstånd att vid exporttillfället för tullanstalten
i exportlandet ej behöva uppvisa vare sig varorna eller ansökan om
certifikat EUR.1 för dessa varor för att erhålla certifikat EUR.1 enligt
villkoren i artikel 9 punkterna 1 till 4 i detta protokoll.

3. Tullmyndigheten kan dessutom ge en godkänd exportör tillstånd att
utfärda certifikat EUR.1 som gäller för en längsta period av ett år från
dagen för utfärdandet, i det följande benämnt “LT-certifikat”. Tillstånd
skall ges endast om ursprungskaraktären på de varor som kommer att
exporteras förväntas bli oförändrad under LT-certifikatets
giltighetstid. Om någon vara ej längre omfattas av LT-certifikatet skall
den godkände exportören omedelbart underrätta den tullmyndighet som
utfärdat tillståndet.

4. Tullmyndigheten i exportlandet kan utesluta vissa varukategorier från
de lättnader som anges i punkterna 2 och 3.

5. Tullmyndigheterna skall inte meddela tillstånd som avses i punkterna
2 och 3 till exportör som inte lämnar alla erforderliga garantier.

Tullmyndigheterna kan när som helst återkalla tillstånd. Så skall ske
när den godkände exportören inte längre uppfyller villkoren eller lämnar
nämnda garantier.

6. Tullmyndigheterna skall i tillståndet som avses i punkt 2 föreskriva
att ruta 11 “Tullmyndighetens intyg” på certifikatet EUR.1 skall:

a) antingen i förväg förses med avtryck av stämpel av behörig
tullanstalt i exportlandet och med underskrift, handskriven eller ej, av
tjänsteman på sagda tullanstalt, eller

b) av den godkände exportören förses med avtryck av en speciell stämpel
som är godkänd av tullmyndigheterna i exportlandet och av utseende som
framgår av bilaga VII till detta protokoll. Denna stämpel kan tryckas på
blanketterna.

Ruta 11 “Tullmyndighetens intyg” på certifikat EUR.1 skall, om så
erfordras, ifyllas av den godkände exportören.

7. I de fall som avses i punkt 6 a) skall ruta 7 “Anmärkningar” på
certifikatet EUR.1 förses med en av följande anteckningar: “Proce’dure
simplifie’e”, “Forenklet procedure”, “Vereinfachtes Verfahren”,
“Apl;ysteyme’nh diadikasia”, “Simplified procedure”, “Procedimiento
simplificado”, “Procedura semplificata”, “Vereenvoudigde procedure”,
“Procedimento simplificado”, “Yksinkertaistettu menettely”, “Einföldun
afgreidslu”, “Forenkle t prosedyre”, “Förenklad procedur”.

Godkänd exportör skall i förekommande fall i ruta 13 “Begäran om
kontroll” på certifikatet EUR.1 ange namn och adress på den
tullmyndighet som är behörig att kontrollera certifikatet.

I det fall som avses i punkt 3 skall den godkände exportören också ange
i ruta 7 på certifikatet EUR.1 en av följande anteckningar:
“LT certificate valid until . . .” (datum anges med arabiska siffror),
“LT-certificat gyldigt indtil …”,
“LT-Certificat gu’ltig bis …”,
“pistopoihtiko LT isjyon me’jri . . .”
“certificato LT valido fino a …”,
“certificat LT valable jusqu ‘au …”,
“LT skirteini gildir til …”,
“certificado LT valido hasta el …”,
“LT-certificaat geldig tot en met …”,
“LT-sertifikat gyldig intil …”,
“LT-todistus voimassa … saakka”,
“LT- certifikat giltigt till …”,
“certificado LT valido ate’ …”,

och en hänvisning till det tillstånd enligt vilket det ifrågavarande
LT-certifikatet har utfärdats.

Den godkände exportören behöver inte ange i rutorna 8 och 9 på
LT-certifikatet kollinas märke och nummer, antal och slag, bruttovikt
(kg) eller annat mått (liter, m/n3/, etc.). Ruta 8 skall dock innehålla
en beskrivning och benämning av varorna som är tillräckligt noggrann för
att de skall kunna identifieras.

8. Tullmyndigheterna skall i de tillstånd som avses i punkterna 2 och 3
särskilt ange:

a) de villkor som skall gälla för ansökningarna om certifikat EUR.1
eller LT-certifikat;

b) de villkor som skall gälla för hur dessa ansökningar liksom en kopia
av LT-certifikat och fakturor med hänvisning till ett LT-certifikat
skall bevaras under minst två år. I fråga om LT-certifikat eller
fakturor med hänvisning till LT-certifikat börjar denna period den dag
då LT-certifikatets giltighet upphör. Dessa bestämmelser gäller även
certifikat EUR.1 och LT-certifikat samt fakturor med hänvisning till
LT-certifikat, som används enligt villkoren i artikel 9 punkt 3 andra
stycket i detta protokoll;

c) i de fall som avses i punkt 6 b), den tullmyndighet som är behörig
att utföra den kontroll i efterhand som avses i artikel 17.

När den förenklade proceduren tillämpas, kan tullmyndigheterna i
exportlandet föreskriva användning av certifikat EUR.1 eller
LT-certifikat försedda med ett särskiljande tecken genom vilket de kan
identifieras.

9. Godkänd exportör kan åläggas att informera tullmyndigheterna, i
överensstämmelse med de föreskrifter som dessa fastställer, beträffande
vara som han avser att exportera, så att behörig tullanstalt ges
tillfälle att företa den kontroll som den finner nödvändig före varans
avsändande.

10. Utan hinder av artikel 12 punkterna 1 och 3 skall LT-certifikat
avlämnas till importtullmyndigheten vid eller före den första importen
av någon vara som det avser. Om importören förtullar varorna vid skilda
tullanstalter i importlandet, kan tullmyndigheterna begära att han
avlämnar en kopia av LT-certifikatet till varje tullanstalt.

11. Om ett LT-certifikat har avlämnats till tullmyndigheterna skall,
under LT-certifikatets giltighetstid, bevis om importvarornas
ursprungskaraktär lämnas genom fakturor som uppfyller följande villkor:

a) Om en faktura upptar både varor som har ursprung i gemenskapen eller
ett av de länder som anges i artikel 2 punkt 1 i detta protokoll och
icke-ursprungsvaror, skall exportören klart skilja de två kategorierna
varor åt i fakturan.

b) Exportören skall på varje faktura ange numret på det LT-certifikat
som omfattar varorna och certifikatets sista giltighetsdag samt varornas
ursprungsland eller -länder.

Exportörens uppgift på fakturan om LT-certifikatets nummer och angivande
av ursprungsland utgör en deklaration om att varorna uppfyller villkoren
i detta protokoll för att uppnå förmånsberättigad ursprungskaraktär i
handeln mellan gemenskapen och Sverige.

c) Varubeskrivningen och varubenämningen på fakturan skall vara
tillräckligt detaljerad för att klart utvisa att varorna är upptagna på
det LT-certifikat till vilket fakturan hänvisar.

d) Fakturorna kan endast utfärdas under det ifrågavarande
LT-certifikatets giltighetstid. De kan dock företes för
importtullmyndigheten inom fyra månader från den dag då de utfärdats av
exportören.

12. Inom ramen för den förenklade proceduren för LT-certifikat skall
fakturor, som uppfyller villkoren i punkt 11 och som överförs genom
telekommunikation eller genom datanät, godtas av tullmyndigheten i
importlandet som bevis för de importerade varornas ursprungskaraktär
enligt den procedur som föreskrivs av tullmyndigheten där.

13. Bestämmelserna i denna artikel skall ej medföra inskränkning i
tillämpningen av gemenskapens, medlemsstaternas eller Sveriges regler i
fråga om tullformaliteter och användande av tulldokument.

14. Om tullmyndigheten i exportlandet finner att något certifikat
och/eller tillhörande faktura inte gäller med avseende på någon vara som
levererats enligt föreskrifterna i denna artikel, skall den omedelbart
underrätta tullmyndigheten i importlandet om detta. Förordning
(1987:824).

Artikel 14

Den deklaration som avses i artikel 8 punkt 1 b) skall avges av
exportören i den form som anges i bilaga VI till detta protokoll på ett
av de språk på vilka avtalet är upprättat. Den skall skrivas med maskin
eller stämplas och undertecknas för hand. Exportören skall under minst
två år behålla en kopia av fakturan som innehåller den nämnda
deklarationen. Förordning (1987:824).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Artikel 15 a

1. Exportören eller dennes ombud skall till sin ansökan om certifikat
EUR.1 foga de handlingar som är ägnade att styrka att certifikat EUR.1
kan utfärdas för de varor som skall exporteras.

Han skall vara beredd att, på begäran av vederbörlig myndighet, förete
den bevisning som denna anser nödvändig för att fastställa riktigheten
av de preferensberättigade varornas ursprungskaraktär och skall godta
varje kontroll från myndigheten av bokföringen och omständigheterna
kring framställningen av de ovannämnda varorna.

2. Exportörer skall behålla de handlingar som avses i punkt 1 under
minst två år.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall även tillämpas vid
användning av de procedurer som fastställs i artikel 13 punkterna 2 och
3 och den deklaration som avses i artikel 8 punkt 1 b). Förordning
(1987:824).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Artikel 16

1. För att säkra en riktig tillämpning av bestämmelserna i denna
avdelning skall gemenskapens medlemsstater och Sverige lämna varandra
ömsesidigt bistånd genom sina tullmyndigheter för kontroll av äktheten
och riktigheten av certifikat EUR.1, inbegripet sådana som utfärdats
enligt artikel 9 punkt 3 i detta protokoll, liksom av
exportörsdeklarationer på fakturor.

2. Den blandade kommitten skall vara behörig att fatta de beslut som
erfordras för att formerna för det administrativa samarbetet skall kunna
tillämpas i vederbörlig tid i gemenskapen och i Sverige.

3. Tullmyndigheterna i medlemsstaterna och Sverige skall, genom
förmedling av Europeiska gemenskapernas kommission, delge varandra
provtryck av de stämplar som användes av deras tullanstalter vid
utfärdande av certifikat EUR.1.

4. Den som upprättar eller låter upprätta handling innehållande oriktiga
uppgifter i syfte att erhålla förmånsbehandling för en vara skall
träffas av påföljd.

5. Medlemsstaterna och Sverige skall vidta alla nödvändiga åtgärder för
att undvika att varor som omfattas av ett certifikat EUR.1 och som under
transporten befinner sig i en frizon inom deras område blir föremål för
utbyte eller annan behandling än sedvanlig åtgärd avsedd att bevara dem
i oförändrat skick.

6. När varor med ursprung i gemenskapen eller i Sverige, vilka
importerats till en frizon med stöd av certifikat EUR.1, undergår
behandling eller bearbetning skall behörig tullmyndighet utfärda nytt
certifikat EUR.1 på ansökan av exportören, om den behandling eller
bearbetning varorna undergått uppfyller bestämmelserna i detta
protokoll. Förordning (1987:824).

Artikel 17

1. Kontroll i efterhand av certifikat EUR.1 eller av
exportörsdeklarationer på fakturor skall utföras stickprovsvis eller
varje gång tullmyndighet i importlandet har anledning betvivla
dokumentens äkthet eller riktigheten av uppgifterna om ifrågavarande
varors ursprung.

2. Vid tillämpning av bestämmelserna i punkt 1 skall tullmyndigheten i
importlandet återsända certifikat EUR.1 och fakturan, om sådan
avlämnats, eller faktura med hänvisning till LT-certifikat, eller
faktura med exportörsdeklaration eller kopia av dessa dokument, till
tullmyndigheten i exportlandet och, i förekommande fall, ange de skäl
med avseende på innehåll och form som föranleder undersökningen.

Tullmyndigheten skall, till stöd för begäran om kontroll i efterhand,
lämna alla handlingar och upplysningar som erhållits och som ger
anledning att anta att uppgifterna på certifikatet EUR.1 eller fakturan
är oriktiga.

Om tullmyndigheten i importlandet beslutar att uppskjuta tillämpningen
av bestämmelserna i avtalet i avvaktan på resultatet av kontrollen skall
den erbjuda importören att varorna utlämnas, med förbehåll för de
säkerhetsåtgärder som bedöms nödvändiga.

3. Resultatet av efterhandskontrollen skall snarast möjligt delges
tullmyndigheten i importlandet. Svaret skall göra det möjligt att avgöra
om de handlingar som återsänts enligt punkt 2 avser de varor som
faktiskt exporterats, och om dessa är berättigade till
förmånsbehandling.

Tvister som inte kunnat regleras mellan tullmyndigheten i importlandet
och tullmyndigheten i exportlandet eller som innebär en fråga om
tolkning av detta protokoll skall underställas tullkommitte’n.

För efterhandskontroll av certifikat EUR.1 skall exportdokument, eller
kopior av certifikat EUR.1 som ersätter dem, bevaras av tullmyndigheten
i exportlandet under minst två år. Förordning (1987:824).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Artikel 23

1. Utan inskränkning av bestämmelserna i artikel 1 i protokoll 2 får
varor av de slag, som omfattas av avtalet och som har använts som
material vid tillverkning av varor för vilka certifikat EUR.1,
LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT-certifikat eller en
faktura med exportörsdeklaration utfärdas eller upprättas, bli föremål
för tullrestitution eller åtnjuta befrielse från tull i någon form
endast om de har ursprung i gemenskapen, i Sverige eller i ett av de
andra fem länder som anges i artikel 2 i detta protokoll.

3. När uttrycket “tull” användes i denna och följande artiklar, avses
därmed även avgifter med samma verkan som tull. Förordning (1987:824).

Artikel 24

1. a) Varje vara som åtföljs av certifikat EUR.1 eller blankett EUR.2
som utfärdats eller upprättats i Spanien, skall, vid tillämpning av
tilläggsprotokollet till avtalet, anses ha ursprung i Spanien.

b) Bestämmelserna i a) skall dock ej tillämpas i fråga om certifikat
EUR.1 utfärdade i Spanien för varor med ursprung i den övriga
gemenskapen eller i Sverige, och som inte har undergått bearbetning
eller behandling i Spanien, eller som endast underkastats åtgärder i
syfte att bevara dem i gott skick under transport eller lagring. Sådana
varor skall åtnjuta samma behandling vid import som de skulle ha gjort
om de sänts direkt från den övriga gemenskapen eller Sverige.

c) Vid tillämpning av bestämmelserna i b) skall exportören eller hans
befullmäktigade ombud, i de fall då varorna har ursprung i den övriga
gemenskapen, ange “Artikel 24.1 — Reexporterade i oförändrat skick” i
ruta 7 “Anmärkningar” på certifikat EUR.1. Denna anteckning skall
bestyrkas genom anbringande av avtryck av vederbörande tullmyndighets
stämpel. De spanska tullmyndigheterna skall utföra ändamålsenlig
kontroll för att säkerställa en korrekt tillämpning av denna
bestämmelse.

d) Vid tillämpning av bestämmelserna i b) skall, i fråga om varor med
ursprung i Sverige, bestämmelserna i artikel 9.8 gälla.

2. Följande varor som exporterats till Sverige från en annan medlemsstat
i gemenskapen än Spanien skall vid import till Sverige åtnjuta samma
behandling som de skulle ha gjort om de importerats direkt från Spanien:

— varor som fått ursprung i gemenskapen genom bearbetning eller
behandling som utförts helt eller delvis i Spanien;

— varor som, efter att ha fått ursprungsstatus i resten av gemenskapen,
är föremål för annan bearbetning eller behandling i Spanien än sådan som
avser att bevara dem i gott skick under transport eller lagring.

För tillämpning av bestämmelserna i föregående stycke skall exportören
eller hans befullmäktigade ombud ange beteckningen “ES” i ruta 7
“Anmärkningar” på certifikat EUR.1 eller blankett EUR.2 som utfärdats
eller upprättats i sådan annan medlemsstat i gemenskapen.

3. Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 1. 2 b) sista meningen
skall varor med ursprung i Spanien eller varor som åtföljs av certifikat
EUR.1 eller blankett EUR.2 med beteckningen “ES” i ruta 7
“Anmärkningar”, vilka importerats till Sverige och exporterats till en
annan medlemsstat inom gemenskapen än Spanien, åtnjuta samma behandling
i den medlemsstaten som den som skulle gälla enligt avtalet rörande
anslutningsvillkoren för Konungariket Spanien och Republiken Portugal om
de sänts direkt från Spanien till den övriga gemenskapen.

Vid tillämpning av bestämmelserna i föregående stycke skall exportören
eller hans befullmäktigade ombud ange beteckningen “ES” i ruta 7
“Anmärkningar” i certifikat EUR.1 eller blankett EUR.2 som utfärdas
eller upprättas i Sverige.

4. Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 2 skall varor med
ursprung i Spanien eller varor som åtföljts av certifikat EUR.1 eller
blankett EUR.2 med beteckningen “ES” i ruta 7 “Anmärkningar”, vilka
importerats till Sverige och exporterats enligt villkoren i artikel 2
till ett av de fem länder som anges där, åtnjuta samma behandling vid
import till ett av dessa fem länder som de skulle ha gjort om de hade
importerats direkt från Spanien.

Vid tillämpning av föregående stycke skall exportören eller hans
befullmäktigade ombud ange beteckningen “ES” i ruta 7 “Anmärkningar” på
certifikat EUR.1 eller blankett EUR.2 som utfärdas eller upprättas i
Sverige.

5. a) Ursprungsvaror för vilka vederbörliga ursprungsintyg utfärdats
eller upprättats före den 1 mars 1986 inom ramen för avtalet mellan
EFTA-länderna och Spanien som undertecknades den 26 juni 1979,
konventionen angående upprättandet av EFTA undertecknad den 4 januari
1960 av Portugal, avtalet 1970 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen
och Spanien och avtalet 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen
och Republiken Portugal skall anses som om de utgjorde varor med
ursprung i den mening som avses i detta protokoll.

b) Certifikat EUR.1 eller blankett EUR.2 med beteckningen “EFTA-SPAIN
TRADE” som använts inom ramen för den direkta handeln mellan Spanien och
Sverige eller ett av de övriga fem länderna som anges i artikel 2 får
fortfarande användas i sådan handel tills lagren är uttömda.

Om sådana certifikat EUR.1 eller blanketter EUR.2 används, behöver
beteckningen “ES” som avses i punkterna 2, 3 och 4 ej anges. Förordning
(1986:725).

Artikel 25

Vid tillämpning av bestämmelserna i tilläggsprotokollet angående varor
med ursprung i Kanarieöarna, Ceuta och Melilla skall bestämmelserna i
detta protokoll tillämpas, dock under iakttagande av de särskilda
villkoren i artiklarna 25 a)–25 d). Förordning (1986:725).

Artikel 25 a

Begreppet “gemenskapen” som används i detta protokoll omfattar inte
Kanarieöarna, Ceuta eller Melilla. Begreppet “varor med ursprung i
gemenskapen” omfattar inte varor med ursprung i Kanarieöarna, Ceuta och
Melilla. Förordning (1986:725).

Artikel 25 b

1. Följande bestämmelser skall tillämpas i stället för artiklarna 1, 2
och 3, och hänvisningar till dessa artiklar skall därför gälla denna
artikel.

2. Följande varor skall anses som

a) varor med ursprung i Kanarieöarna, Ceuta och Melilla:

i) varor helt framställda i Kanarieöarna, Ceuta och Melilla,

ii) varor framställda i Kanarieöarna, Ceuta och Melilla vid vars
tillverkning använts andra varor än de som avses i i), under
förutsättning att varorna varit föremål för tillräcklig bearbetning
eller behandling i den mening som avses i artikel 5.1. Denna
förutsättning skall dock inte gälla för varor som enligt detta protokoll
har ursprung i Sverige, Island, Österrike, Finland, Norge eller Schweiz
eller i gemenskapen förutsatt att de undergått bearbetning eller
behandling i Kanarieöarna, Ceuta och Melilla som överstiger den
otillräckliga bearbetning eller behandling som avses i artikel 5.3,

b) varor med ursprung i Sverige:

i) varor helt framställda i Sverige,

ii) varor framställda i Sverige vid vars tillverkning använts andra
varor än de, som avses i i), under förutsättning att varorna varit
föremål för tillräcklig bearbetning eller behandling i den mening som
avses i artikel 5.1. Denna förutsättning skall dock inte gälla för varor
som enligt detta protokoll har ursprung i Kanarieöarna, Ceuta och
Melilla, Sverige, Island, Österrike, Finland, Norge eller Schweiz eller
i gemenskapen förutsatt att de undergått bearbetning eller behandling
som överstiger den otillräckliga bearbetning eller behandling som avses
i artikel 5.3.

3. Kanarieöarna, Ceuta och Melilla skall anses som ett område.

4. Exportören eller hans befullmäktigade ombud skall ange “Sverige” och
“Kanarieöarna, Ceuta och Melilla” i ruta 2 på certifikat EUR.1 och ruta
1 på blankett EUR.2. Dessutom skall då det gäller varor med ursprung i
Kanarieöarna, Ceuta och Melilla detta anges i ruta 4 på certifikat EUR.1
och ruta 8 på blankett EUR.2.

5. De i lista C upptagna varorna skall tills vidare inte beröras av
bestämmelserna i detta protokoll. Formerna för administrativt samarbete
skall dock även tillämpas för dessa varor. Förordning (1986:725).

Artikel 25 c

De spanska tullmyndigheterna skall ansvara för tillämpningen av detta
protokoll i Kanarieöarna, Ceuta och Melilla. Förordning (1986:725).

Artikel 25 d

Artikel 23 gäller inte i handeln mellan Kanarieöarna, Ceuta och Melilla
å ena sidan och Sverige å den andra. Förordning (1986:725).

Artikel 26

De avtalsslutande parterna skall vidtaga erforderliga åtgärder i syfte
att ingå sådana överenskommelser med Österrike, Finland, Island, Norge
och Schweiz som säkerställer tillämpningen av detta protokoll.
Förordning (1986:725).

Artikel 27

1. Vid tillämpning av artikel 2 punkt 1 A i detta protokoll skall vara,
som har ursprung i något av de fem länder som anges i nämnda artikel,
behandlas som icke-ursprungsvara under den eller de perioder då Sverige,
för sådan vara och i förhållande till ifrågavarande land, tillämpar tull
som gäller för tredje land eller vidtager en motsvarande skyddsåtgärd
med stöd av de bestämmelser som gäller för handeln mellan Sverige och de
fem länder som anges i nämnda artikel.

2. Vid tillämpning av artikel 2 punkt 1 B i detta protokoll skall vara,
som har ursprung i något av de fem länder som anges i nämnda artikel,
behandlas som icke-ursprungsvara under den eller de perioder då
gemenskapen, för sådan vara och i förhållande till ifrågavarande land,
med stöd av bestämmelserna i det avtal som ingåtts mellan gemenskapen
och detta land tillämpar tull som gäller för tredje land. Förordning
(1986:725).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Förklarande anmärkningar

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Anmärkning 6 a — till artikel 8 punkt 1

Möjligheten att, enligt detta protokoll, använda faktura som bevis för
varornas ursprungskaraktär skall utsträckas till att även gälla
följesedel eller annan kommersiell handling med tillräckligt detaljerad
beskrivning av varorna för att möjliggöra deras identifiering.

I fråga om varor som ingår i postförsändelse vilken, i den mening som
avses i artikel 8 punkt 2, inte anses som införsel av kommersiell
karaktär, kan deklarationen om varornas ursprungskaraktär också avges på
den postala tulldeklarationen C2/CP3 eller på papper som bilagts
sistnämnda deklaration. Förordning (1987:824).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Anmärkning 8 — till artikel 23

Med “tullrestitution eller … befrielse från tull i någon form” förstås
varje bestämmelse om återbetalning eller efterskänkande, helt eller
delvis, av tullar som tillämpas för varor som använts som material,
under förutsättning att nämnda bestämmelse uttryckligen medger eller
faktiskt medför sådan återbetalning eller sådant efterskänkande, om de
med detta material framställda varorna exporteras men icke om de är
avsedda för inhemsk förbrukning.

Med “befrielse från tull i någon form” i artikel 23 punkt 1 andra
stycket skall i fråga om varor som återutförts i oförändrat skick även
förstås bestämmelser om frihamnar, tullager eller transitering genom
Sverige eller gemenskapen till annan destination eller varje annan
bestämmelse som innebär att tull endast tas ut om varorna är avsedda för
inhemsk förbrukning.

“Varor som använts som material” skall avse alla varor för vilka
“tullrestitution eller … befrielse från tull i någon form” begärs som
en följd av export av ursprungsvaror, för vilka certifikat EUR.1,
LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT-certifikat eller en
faktura med exportörsdeklaration utfärdas eller upprättas. Förordning
(1987:824).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bilaga VI

Deklaration enligt artikel 8.1 b)

Undertecknad exportör av de varor som omfattas av detta dokument
försäkrar att varorna om inte annat markerats uppfyller villkoren för
att anses som ursprungsvaror i den förmånsberättigade handeln med ……
och att varornas ursprungsland är ……

……………………
(Ort och datum)

……………………
(Namnteckning)
(Namnet förtydligat genom
textning eller med maskin-
skrift)

—-

Förordning (1987:824).
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bilaga 2

Bilaga B till EFTA-konventionen

Bestämmelser om varors områdesbehandling i tullhänseende

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Artikel 8

1. Ursprungsvaror enligt denna bilaga skall vid import till en
medlemsstat komma i åtnjutande av områdesbehandling i tullhänseende mot
avlämnande av ett av följande dokument:

a) ett varucertifikat EUR.1, i det följande benämnt certifikat EUR.1,
eller ett certifikat EUR.1, giltigt för en lång tid och fakturor med
hänvisning till sådant certifikat. Formulär till certifikat EUR.1 finns
intaget i bilaga 5 till denna bilaga; eller

b) en faktura innehållande den exportörsdeklaration som finns intagen i
bilaga 6 till denna bilaga, förutsatt att sändningen, som kan bestå av
ett eller flera kollin, innehåller ursprungsvaror till ett värde som
inte överstiger 4 400 avräkningsenheter.

2. Följande ursprungsvaror enligt denna bilaga skall vid import till en
medlemsstat komma i åtnjutande av områdesbehandling i tullhänseende utan
att de dokument som nämns under punkt 1 företes:

a) varor som inkommer som småförsändelser från enskild person
adresserade till enskild person och vars värde icke överstiger 310
avräkningsenheter;

b) varor som ingår i resandes personliga bagage och vars värde icke
överstiger 880 avräkningsenheter.

Dessa bestämmelser skall tillämpas endast under förutsättning att
införseln icke har kommersiell karaktär, att varorna anges uppfylla
villkoren för tillämpning av konventionen och att intet tvivel råder om
riktigheten härav.

Som införsel utan kommersiell karaktär skall anses införsel som har
tillfällig karaktär och som uteslutande avser varor för mottagarens
eller den resandes eller hans familjs personliga bruk, förutsatt att
varorna icke genom sin natur eller sin mängd ger intryck av att
införseln sker i kommersiellt syfte.

3. Belopp angivna i den exporterande medlemsstatens valuta, motsvarande
de belopp som angivits i avräkningsenheter, skall fastställas av den
exporterande staten och meddelas övriga medlemsstater. Om beloppen
överstiger de motsvarande belopp som fastställts av den importerande
medlemsstaten skall den importerande staten godtaga dem om varorna är
fakturerade i den exporterande statens valuta.

Om varorna är fakturerade i valuta från annan stat som är medlem av
eller associerad till den Europeiska frihandelssammanslutningen eller är
medlem av de Europeiska gemenskaperna skall den importerande staten
godtaga det belopp som meddelats av den berörda staten.

4. Som värde för avräkningsenheten angivet i nationell valuta för de
stater som är medlemmar av eller associerade till den Europeiska
frihandelssammanslutningen skall användas det värde som angivits i
bilaga 8 till bilaga B.

5. Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en
utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon skall tillsammans med
dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i
priset för ifrågavarande utrustning, maskin, apparat eller fordon eller
ej har särskilt fakturerats.

6. Varor i satser, i den mening som avses i tolkningsregel 3 i
CCC-nomenklaturen, anses som ursprungsvaror under förutsättning att alla
i satsen ingående komponenter utgör ursprungsvaror. Varor i satser som
består av såväl ursprungsvaror som icke ursprungsvaror skall dock i sin
helhet anses som ursprungsvaror, förutsatt att andelen icke
ursprungsvaror uppgår till högst 15 % av satsens hela värde. Förordning
(1987:824).
_______________________________________________________________________

Artikel 10

1. Certifikat EUR.1 utfärdas endast på skriftlig ansökan av exportören
eller, på exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud. Denna
ansökan skall göras på blankett enligt formulär i bilaga 5 till bilaga
B, vilken skall ifyllas i enlighet med sistnämnda bilaga.

2. Det åligger tullmyndighet i exportlandet att övervaka att den i punkt
1 avsedda blanketten blir vederbörligen ifylld. Den skall särskilt
kontrollera att utrymmet avsett för varuslag ifyllts på ett sätt som
utesluter varje möjlighet till tillägg i bedrägligt syfte. För detta
ändamål skall vid beskrivning av varuslag utskrift ske utan mellanrum
mellan raderna. Om utrymmet icke helt ifyllts, skall en horisontell
linje dragas under den sista raden, varjämte den icke ifyllda delen
spärras.

3. Eftersom certifikat EUR.1 utgör bevis för tillämpningen av den i
konventionen avsedda förmånsbehandlingen beträffande tullar och
kvantitativa restriktioner ankommer det på tullmyndighet i exportlandet
att vidtaga nödvändiga åtgärder för undersökning av varornas ursprung
och kontroll av övriga uppgifter på certifikatet.

4. När enligt artikel 9 punkt 5 i denna bilaga ett certifikat EUR.1
utfärdas efter utförseln av de varor som certifikatet avser skall
exportören i den i punkt 1 avsedda ansökan

— ange tid och plats för avsändandet av de varor som certifikatet
avser;

— intyga att något certifikat EUR.1 ej utfärdats vid utförseln av
ifrågavarande varor och ange orsakerna härtill.

5. Ansökan om certifikat EUR.1 liksom certifikat EUR.1 som avses i
artikel 9 punkt 3 andra stycket i denna bilaga och mot vars uppvisande
nytt certifikat EUR.1 utfärdas skall bevaras av tullmyndigheten i
exportlandet under minst två år. Förordning (1987:824).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Artikel 13

1. Utan hinder av artikel 9 punkterna 1 till 7 och artikel 10 punkterna
1, 4 och 5 i denna bilaga kan en förenklad procedur för utfärdande av
certifikat EUR.1 tillämpas enligt följande bestämmelser.

2. Tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten kan ge exportör, i
det följande benämnd “godkänd exportör”, som ofta exporterar
varusändningar för vilka certifikat EUR.1 kan utfärdas, och som lämnar
de garantier som tullmyndigheterna anser nödvändiga för att styrka
varornas ursprungskaraktär, tillstånd att vid exporttillfället för
tullanstalten i den exporterande medlemsstaten ej behöva uppvisa vare
sig varorna eller ansökan om certifikat EUR.1 för dessa varor för att
erhålla certifikat EUR.1 enligt villkoren i artikel 9 punkterna 1 till 4
i denna bilaga.

3. Tullmyndigheten kan dessutom ge en godkänd exportör tillstånd att
utfärda certifikat EUR.1 som gäller för en längsta period av ett år från
dagen för utfärdandet, i det följande benämnt “LT-certifikat”.

Tillstånd skall ges endast om ursprungskaraktären på de varor som kommer
att exporteras förväntas bli oförändrad under LT-certifikatets
giltighetstid. Om någon vara ej längre omfattas av LT-certifikatet skall
den godkände exportören omedelbart underrätta den tullmyndighet som
utfärdat tillståndet.

4. Tullmyndigheten i den exporterande medlemsstaten kan utesluta vissa
varukategorier från de lättnader som anges i punkterna 2 och 3.

5. Tullmyndigheterna skall inte meddela tillstånd som avses i punkterna
2 och 3 till exportör som inte lämnar alla erforderliga garantier.

Tullmyndigheterna kan när som helst återkalla tillstånd. Så skall ske
när den godkände exportören inte längre uppfyller villkoren eller lämnar
nämnda garantier.

6. Tullmyndigheterna skall i tillståndet som avses i punkt 2 föreskriva
att ruta 11 “Tullmyndighetens intyg” på certifikatet EUR.1 skall:

a) antingen i förväg förses med avtryck av stämpel av behörig
tullanstalt i den exporterande medlemsstaten och med underskrift,
handskriven eller ej, av tjänsteman på sagda tullanstalt, eller

b) av den godkände exportören förses med avtryck av en speciell stämpel
som är godkänd av tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten och
av utseende som framgår av bilaga 7 till denna bilaga. Denna stämpel kan
tryckas på blanketterna.

Ruta 11 “Tullmyndighetens intyg” på certifikat EUR.1 skall, om så
erfordras, ifyllas av den godkände exportören.

7. I de fall som avses i punkt 6 a) skall ruta 7 “Anmärkningar” på
certifikat EUR.1 förses med en av följande anteckningar: “Simplified
procedure”, “Vereinfachtes Verfahren”, “Proce’dure simplifie’e”,
“Procedura semplificata”, “Yksinkertaistettu menettely”, “Einföldun
afgreidslu”, “Forenklet prosedyre”, “Förenklad procedur”.

Godkänd exportör skall i förekommande fall i ruta 13 “Begäran om
kontroll” på certifikat EUR.1 ange namn och adress på den tullmyndighet
som är behörig att kontrollera certifikatet.

I det fall som avses i punkt 3 skall den godkände exportören också ange
i ruta 7 på certifikat EUR.1 en av följande anteckningar:
“LT certificate valid until…”,
“LT-Certificat gu’ltig bis …”,
“certificato LT valido fino a …”,
“certificat LT valable jusqu ‘au …”,
“LT skirteini gildir til …”,
“LT-sertifikat gyldig intil …”,
“LT-todistus voimassa … saakka”,
“LT- certifikat giltigt till …”,

och en hänvisning till det tillstånd enligt vilket det ifrågavarande
LT-certifikatet har utfärdats.

Den godkände exportören behöver inte ange i rutorna 8 och 9 på
LT-certifikatet kollinas märke och nummer, antal och slag, bruttovikt
(kg) eller annat mått (liter, m/n3/, etc.). Ruta 8 skall dock innehålla
en beskrivning och benämning av varorna som är tillräckligt noggrann för
att de skall kunna identifieras.

8. Tullmyndigheterna skall i de tillstånd som avses i punkterna 2 och 3
särskilt ange:

a) de villkor som skall gälla för ansökningarna om certifikat EUR.1
eller LT-certifikat;

b) de villkor som skall gälla för hur dessa ansökningar liksom en kopia
av LT-certifikat och fakturor med hänvisning till ett LT-certifikat
skall bevaras under minst två år. I fråga om LT-certifikat eller
fakturor med hänvisning till LT-certifikat börjar denna period den dag
då LT-certifikatets giltighet upphör. Dessa bestämmelser gäller även
certifikat EUR.1 och LT-certifikat samt fakturor med hänvisning till
LT-certifikat, som används enligt villkoren i artikel 9 punkt 3 andra
stycket i denna bilaga;

c) i de fall som avses i punkt 6 b), den tullmyndighet som är behörig
att utföra den kontroll i efterhand som avses i artikel 17.

När den förenklade proceduren tillämpas, kan tullmyndigheterna i den
exporterande medlemsstaten föreskriva användning av certifikat EUR.1
eller LT-certifikat försedda med ett särskiljande tecken genom vilket de
kan identifieras.

9. Godkänd exportör kan åläggas att informera tullmyndigheterna, i
överensstämmelse med de föreskrifter som dessa fastställer, beträffande
vara som han avser att exportera, så att behörig tullanstalt ges
tillfälle att företa den kontroll som den finner nödvändig före varans
avsändande.

10. Utan hinder av artikel 12 punkterna 1 och 3 skall LT-certifikat
avlämnas till importtullmyndigheten vid eller före den första importen
av någon vara som det avser. Om importören förtullar varorna vid skilda
tullanstalter i den importerande medlemsstaten, kan tullmyndigheterna
begära att han avlämnar en kopia av LT-certifikatet till varje
tullanstalt.

11. Om ett LT-certifikat har avlämnats till tullmyndigheterna skall,
under LT-certifikatets giltighetstid, bevis om importvarornas
ursprungskaraktär lämnas genom fakturor som uppfyller följande villkor:

a) Om en faktura upptar både varor som har ursprung i den mening som
avses i denna bilaga och icke-ursprungsvaror, skall exportören klart
skilja de två kategorierna varor åt i fakturan.

b) Exportören skall på varje faktura ange numret på det LT-certifikat
som omfattar varorna och certifikatets sista giltighetsdag samt varornas
ursprungsland eller -länder.

Exportörens uppgift på fakturan om LT-certifikatets nummer och angivande
av ursprungsland utgör en deklaration om att varorna uppfyller villkoren
i denna bilaga för att vara berättigade till områdesbehandling i
tullhänseende.

c) Varubeskrivningen och -benämningen på fakturan skall vara
tillräckligt detaljerad för att klart utvisa att varorna är upptagna på
det LT-certifikat till vilket fakturan hänvisar.

d) Fakturorna kan endast utfärdas under det ifrågavarande
LT-certifikatets giltighetstid. De kan dock företes för
importtullmyndigheten inom fyra månader från den dag då de utfärdats av
exportören.

12. Inom ramen för den förenklade proceduren för LT-certifikat skall
fakturor, som uppfyller villkoren i punkt 11 och som överförs genom
telekommunikation eller genom datanät, godtas av tullmyndigheten i den
importerande medlemsstaten som bevis för de importerade varornas
ursprungskaraktär enligt den procedur som föreskrivs av tullmyndigheten
där.

13. Bestämmelserna i denna artikel skall ej medföra inskränkning i
tillämpningen av medlemsstaternas regler i fråga om tullformaliteter och
användande av tulldokument.

14. Om tullmyndigheten i den exporterande medlemsstaten finner att något
certifikat och/eller tillhörande faktura inte gäller med avseende på
någon vara som levererats enligt föreskrifterna i denna artikel, skall
den omedelbart underrätta tullmyndigheten i den importerande
medlemsstaten om detta. Förordning (1987:824).

Artikel 14

Den deklaration som avses i artikel 8 punkt 1 b) skall avges av
exportören i den form som anges i bilaga 6 till denna bilaga på ett av
en medlemsstats språk eller på engelska. Den skall skrivas med maskin
eller stämplas och undertecknas för hand. Exportören skall under minst
två år behålla en kopia av fakturan som innehåller den nämnda
deklarationen. Förordning (1987:824).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Artikel 15 bis

1. Exportören eller dennes ombud skall till sin ansökan om certifikat
EUR.1 foga de handlingar som är ägnade att styrka att certifikat EUR.1
kan utfärdas för de varor som skall exporteras.

Han skall vara beredd att, på begäran av vederbörlig myndighet, förete
bevisning som denna anser nödvändig för att fastställa riktigheten av
ursprungskaraktären hos de varor som är berättigade till
områdesbehandling i tullhänseende och skall godta varje kontroll från
myndigheten av bokföringen och omständigheterna kring framställningen av
de ovannämnda varorna.

2. Exportörer skall behålla de handlingar som avses i punkt 1 under
minst två år.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall även tillämpas vid
användning av de procedurer som fastställts i artikel 13 punkterna 2 och
3 och den deklaration som avses i artikel 8 punkt 1 b). Förordning
(1987:824).

Artikel 16

1. För att säkra en riktig tillämpning av bestämmelserna i denna
avdelning skall medlemsstaterna lämna varandra ömsesidigt bistånd genom
sina tullmyndigheter för kontroll av äktheten och riktigheten av
certifikat EUR.1, inbegripet sådana som utfärdats enligt artikel 9 punkt
3 i denna bilaga, liksom av exportörsdeklarationer på fakturor.

2. Tullmyndigheterna i medlemsstaterna skall, genom förmedling av
sekretariatet, delge varandra provtryck av de stämplar som användes av
deras tullanstalter vid utfärdande av certifikat EUR.1.

3. Den som upprättar eller låter upprätta handling innehållande oriktiga
uppgifter i syfte att erhålla förmånsbehandling för en vara skall
träffas av påföljd.

4. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika
att varor som omfattas av ett certifikat EUR.1 och som under transporten
befinner sig i en frizon inom deras område blir föremål för utbyte eller
annan behandling än sedvanlig åtgärd avsedd att bevara dem i oförändrat
skick.

5. När varor med ursprung i en medlemsstat, vilka importerats till en
frizon med stöd av certifikat EUR.1, undergår behandling eller
bearbetning skall behörig tullmyndighet utfärda nytt certifikat EUR.1 på
ansökan av exportören, om den behandling eller bearbetning varorna
undergått uppfyller bestämmelserna i denna bilaga. Förordning
(1987:824).

Artikel 17

1. Kontroll i efterhand av certifikat EUR.1 eller av
exportörsdeklarationer på fakturor skall utföras stickprovsvis eller
varje gång tullmyndighet i den importerande medlemsstaten har anledning
betvivla dokumentens äkthet eller riktigheten av uppgifterna om
ifrågavarande varors ursprung.

2. Vid tillämpning av bestämmelserna i punkt 1 skall tullmyndigheten i
den importerande medlemsstaten återsända certifikat EUR.1 och faktura,
om sådan avlämnats, eller faktura med hänvisning till LT-certifikat
eller faktura med exportörsdeklaration eller kopia av dessa dokument,
till tullmyndigheten i den exporterande medlemsstaten och, i
förekommande fall, ange de skäl med avseende på innehåll och form som
föranleder undersökningen.

Tullmyndigheten skall, till stöd för begäran om kontroll i efterhand,
lämna alla handlingar och upplysningar som erhållits och som ger
anledning att anta att uppgifterna på certifikatet EUR.1 eller fakturan
är oriktiga.

Om tullmyndigheten i den importerande medlemsstaten beslutar att
uppskjuta tillämpningen av bestämmelserna i konventionen i avvaktan på
resultatet av kontrollen skall den erbjuda importören att varorna
utlämnas, med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som bedöms nödvändiga.

3. Resultatet av efterhandskontrollen skall snarast möjligt delges
tullmyndigheten i den importerande medlemsstaten. Svaret skall göra det
möjligt att avgöra om de handlingar som återsänts enligt punkt 2 avser
de varor som faktiskt exporterats och om dessa är berättigade till
förmånsbehandling.

Tvister som inte kunnat regleras mellan tullmyndigheten i den
importerande medlemsstaten och tullmyndigheten i den exporterande
medlemsstaten eller som innebär en fråga om tolkning av denna bilaga
skall underställas rådet.

För efterhandskontroll av certifikat EUR.1 skall exportdokument,
eller kopior av certifikat EUR.1 som ersätter dem, bevaras av
tullmyndigheten i den exporterande medlemsstaten under minst två år.
Förordning (1987:824).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Artikel 20

Bilagorna till denna bilaga utgör en integrerad del därav.
Förordning (1987:824).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Artikel 23

1. Utan inskränkning av bestämmelserna i artikel 21 punkt 1 i
konventionen får varor, andra än dem som upptagits i del II och III av
bilaga D samt i bilaga E till konventionen, som har använts som material
vid tillverkning av varor för vilka certifikat EUR.1, LT-certifikat
eller fakturor med hänvisning till LT-certifikatet eller en faktura med
exportörsdeklaration utfärdas eller upprättas, bli föremål för
tullrestitution eller åtnjuta befrielse från tull i någon form endast om
de har ursprung i en medlemsstat eller i gemenskapen som denna är
bestämd i artikel 2 i denna bilaga.

Dock får, såsom undantag från den sistnämnda bestämmelsen rörande
ursprungsvaror, tullrestitution eller befrielse från tull i någon form
inte åtnjutas för ursprungsvaror som omfattas av avtalen mellan en
medlemsstat, å ena sidan, och CECA eller CECA och dess medlemsstater, å
andra sidan, och som kommer från Grekland vare sig varorna har använts
som material vid tillverkning av varor inom en medlemsstat eller inom
gemenskapen i dess sammansättning före Greklands anslutning och för
vilka certifikat EUR.1 eller blankett EUR.2 har utfärdats eller
upprättats inom en medlemsstat eller inom gemenskapen i dess
sammansättning före Greklands anslutning eller varorna återutförs i
oförändrat skick från dessa områden med ett certifikat EUR.1 eller
blankett EUR.2 som har utfärdats eller upprättats inom en medlemsstat
eller i gemenskapen i dess sammansättning före Greklands anslutning.

2. Utan inskränkning av bestämmelserna i artikel 21 punkt 1 i
konventionen får varor som har ursprung i gemenskapen i dess
ursprungliga sammansättning eller i Irland och som har använts som
material vid tillverkning av varor enligt villkoren i artikel 25 punkt 1
i denna bilaga fram till och med den 30 juni 1977 icke bli föremål för
tullrestitution eller åtnjuta tullbefrielse i någon form i
tillverkningslandet.

3. När uttrycket “tull” användes i denna och följande artiklar, avses
därmed även avgifter med samma verkan som tull. Förordning (1987:824).

Artikel 24

1. I de fall då import till en medlemsstat från Spanien skall behandlas
annorlunda än import från den övriga gemenskapen med stöd av ett
tilläggsprotokoll till de avtal som avses i artikel 2 skall denna
behandling tillämpas på alla ursprungsvaror, vilka omfattas av antingen
certifikat EUR.1, LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till
LT-certifikat eller faktura med exportörsdeklaration som utfärdats eller
upprättats i Spanien eller av något sådant ursprungsintyg med
beteckningen “ES” eller någon annan beteckning som anger spanskt
ursprung.

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall dock ej tillämpas i fråga om
certifikat EUR.1 utfärdade i Spanien för varor som har ursprung i en
medlemsstat i EFTA och som inte undergått bearbetning eller behandling i
Spanien eller som endast underkastats åtgärd i syfte att bevara dem i
gott skick under transport eller lagring. Sådana varor skall åtnjuta
samma behandling vid import till en annan medlemsstat i EFTA som de
skulle ha gjort om de sänts direkt från den förstnämnda medlemsstaten i
EFTA, om texten “Articlo 24.1 – reexportado en el mismo estado” angetts
i rutan “Anmärkningar” och bestyrkts med vederbörande tullanstalts
stämpel.

3. Då varor, vilka importerats till en medlemsstat mot ursprungsintyg
som anges i punkt 1, reexporteras till en annan medlemsstat utan att ha
undergått sådan förändring som skulle vara tillräcklig i den mening som
avses i artikel 5 i denna bilaga för att ge den karaktär av
ursprungsvara i den förstnämnda medlemsstaten, skall exportören eller
dennes befullmäktigade ombud alltefter omständigheterna ange
beteckningen “ES” i rutan “Anmärkningar” på certifikat EUR.1 och
LT-certifikat, på faktura med hänvisning till LT-certifikat eller i
exportörsdeklaration på faktura. Förordning (1987:824).

Artikel 25

1. Varor som omfattas endast av EFTA-konventionen och icke av
frihandelsavtalet mellan gemenskapen och respektive importerande
medlemsstat i EFTA kan åtnjuta områdesbehandling i tullhänseende endast
om de uppfyller villkoren i denna bilaga och om ett certifikat EUR.1,
LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT-certifikat eller
faktura med exportörsdeklaration har utfärdats eller upprättats vari
antecknats att de har erhållit ursprungskaraktär och undergått
ytterligare bearbetning endast i EFTA: s medlemsstater.

2. Anteckning som avses i punkt 1 skall göras genom att ordet “EFTA”
anges i ruta 7 på certifikat EUR.1, på LT-certifikat, på fakturor med
hänvisning till LT-certifikat eller i exportörsdeklaration på faktura,
alltefter omständigheterna. Förordning (1987:824).

Artikel 25 bis

Begreppet “gemenskapen” som används i denna bilaga omfattar inte
Kanarieöarna, Ceuta eller Melilla. Begreppet “varor med ursprung i
gemenskapen” omfattar inte varor med ursprung i Kanarieöarna, Ceuta och
Melilla. Förordning (1986:725).

Artikel 26

(Denna bilaga innehåller ej någon artikel 26.) Förordning (1986:725).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bilaga 1 till bilaga B

Anmärkning 6 bis — till artikel 8 punkt 1

Möjligheten att, enligt denna bilaga, använda faktura som bevis för
varornas ursprungskaraktär skall utsträckas till att även gälla
följesedel eller annan kommersiell handling med tillräckligt detaljerad
beskrivning av varorna för att möjliggöra deras identifiering.

I fråga om varor som ingår i postförsändelse vilken, i den mening som
avses i artikel 8 punkt 2, inte anses som införsel av kommersiell
karaktär, kan deklarationen om varornas ursprungskaraktär också avges på
den postala tulldeklaratioen C2/CP3 eller på papper som bilagts
sistnämnda deklaration. Förordning (1987:824).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Anmärkning 8 – till artikel 23

Med “tullrestitution eller … befrielse från tull i någon form” förstås
varje bestämmelse om återbetalning eller efterskänkande, helt eller
delvis, av tullar som tillämpas för varor som använts som material,
under förutsättning att nämnda bestämmelse uttryckligen medger eller
faktiskt medför sådan återbetalning eller sådant efterskänkande, om de
med detta material framställda varorna exporteras men icke om de är
avsedda för inhemsk förbrukning.

Med “befrielse från tull i någon form” i artikel 23 punkt 1 andra
stycket skall i fråga om varor som återutförts i oförändrat skick även
förstås bestämmelser om frihamnar, tullager eller transitering genom en
medlemsstat eller gemenskapen till annan destination eller varje annan
bestämmelse som innebär att tull endast tas ut om varorna är avsedda för
inhemsk förbrukning.

“Varor … som använts som material” skall avse alla varor för vilka
“tullrestitution eller … befrielse från tull i någon form” begärs som
en följd av export av ursprungsvaror för vilka certifikat EUR.1,
LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT-certifikat eller en
faktura med exportörsdeklaration utfärdas eller upprättas. Förordning
(1987:824).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Anmärkning 9 — till artikel 25

Uttrycket “områdesbehandling i tullhänseende” skall förstås såsom det
definierats i konventionen. Förordning (1986:725).

Bilaga 2 till bilaga B

Lista A

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sektion 1

(Överensstämmer med lista A till frihandelsförordningens bilaga 1; dock
att punkt 3 i tillägg till listorna A och B ej ingår.) Förordning
(1986:725).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bilaga 3 till bilaga B

Lista B

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sektion 1

(Överensstämmer med lista B till frihandelsförordningens bilaga 1; dock
att punkt 3 i tillägg till listorna A och B ej ingår). Förordning
(1986:725). – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bilaga 6 till bilaga B
Deklaration enligt artikel 8.1 b)

Undertecknad exportör av de varor som omfattas av detta dokument
försäkrar att varorna om inte annat markerats uppfyller villkoren för
att anses som ursprungsvaror i den förmånsberättigade handeln med ……
och att varornas ursprungsland är…… ……

……………………
(Ort och datum)

……………………
(Namnteckning)
(Namnet förtydligat genom
textning eller med maskinskrift)

Förordning (1987:824).
—-
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bilaga 8 till bilaga B

Det värde som hänvisas till i artikel 8, punkt 4 i bilaga B motsvarande
en avräkningsenhet angivet i nationell valuta för de stater som är
medlemmar av eller associerade till den Europeiska
frihandelssammanslutningen är följande:

Österrikiska schilling 14.7146
Finska mark 5.05739
Isländska kronor 41.6854
Norska kronor 7.61498
Svenska kronor 7.12492
Schweiziska francs 1.6956
Förordning (1987:480).