Förordning (1977:12) om vissa livräntor enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) i dess lydelse efter år 1973

SFS nr
1977:12
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1977-01-13

1 § Denna förordning gäller vissa livräntor enligt statens allmänna
tjänstepensionsreglemente (1959:287) – SPR – när rätten till livräntan
grundats i anställning som har upphört senast den 30 juni 1976.

2 § Vid bestämmande av livränta enligt SPR i lydelse före år 1973
tillämpas följande föreskrifter i reglementet i deras lydelse den 1
februari 1977.

1. 10 § 7 mom., om livräntan ej har börjat utgå före den 1 februari
1977,

2. 11 § 2 mom., om livräntan ej har börjat utgå före den 1 juli 1976,

3. 12 § 1 mom. fjärde stycket, dock att livränta som har börjat utgå
före den 1 februari 1977 räknas om med tillämpning av de nya
bestämmelserna först från och med nämnda dag.

3 § Vid bestämmande av livränta enligt SPR i lydelse före år 1974 äger 2
§ punkt 2 denna förordning och 12 § 3 mom. SPR, i dess lydelse den 1
februari 1977, motsvarande tillämpning.