Förordning (1977:13) om vissa livräntor enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) i dess lydelse före år 1974

SFS nr
1977:13
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1977-01-13

1 § Denna förordning gäller egenlivräntor enligt statens allmänna
tjänstepensionsreglemente (1959:287) – SPR – i dess lydelse före år
1974.

2 § Egenlivränta skall utan hinder av 11 § 2 mom. första stycket SPR
utgå från och med den månad, varunder den berättigade uppnår 65 års
ålder.

3 § Bruttobeloppet för månad av egenlivränta höjes från och med den
månad, varunder den berättigade uppnår 65 års ålder, med belopp som
anges i följande sammanställning//n1//

//1// Sammanställningen finns inte med här//

Belopp som anges i sammanställningen minskas i samma grad som livräntan
är avkortad.