Förordning (1977:175) om tolk för hörsel- och talskadade

SFS nr
1977:175
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1977-04-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:220
Upphävd
1996-06-01

1 § Behöver den som är allvarligt hörsel- eller talskadad tolk när han
skall höras inför domstol eller annan myndighet och har han ej själv
utsett lämplig tolk, skall tolk tillkallas av myndigheten. Därvid får
endast anlitas person som enligt 2 § har utsetts att mottaga sådant
uppdrag.

2 § Tolk- och översättarinstitutet vid Universitet i Stockholm utser
behövligt antal personer att mottaga uppdrag som tolk för hörsel- eller
talskadade. Både personer som behärskar dövas teckenspråk och
handalfabet och personer med särskild erfarenhet såsom taltolkar för
hörsel- eller talskadade bör utses.

Förteckning på dem som har utsetts enligt första stycket skall genom
institutets försorg varje år införas i första numret för januari av
Post-och Inrikes Tidningar. Förordning (1992:1256).

3 § har upphävts genom förordning (1984:138).

4 § har upphävts genom förordning (1984:138).