Lag (1977:180) om införande av kommunallagen

SFS nr
1977:180
Departement/myndighet
Civildepartementet RS
Utfärdad
1977-04-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:900
Upphävd
1992-01-01

1 § Kommunallagen (1977:179) och denna lag träder i kraft den 1 juli
1977.

2 § Genom kommunallagen (1977:179) upphäves

1. kommunallagen (1953:753),

2. lagen (1953:754) om införande av kommunallagen,

3. landstingslagen (1954:319),

4. lagen (1954:320) om införande av landstingslagen,

5. kommunallagen (1957:50) för Stockholm och

6. lagen (1969:215) med särskilda bestämmelser om Stockholms läns
landstingskommun.

3 § Om i lag eller annan författning förekommer hänvisning till
föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i kommunallagen
(1977:179) eller denna lag tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

4 § Bestämmelserna i kommunallagen (1977:179) om att suppleanter skall
utses för ledamöterna i kommunfullmäktige tillämpas första gången vid
val som avser tiden efter utgången av oktober 1979. Bestämmelserna i
nämnda lag om att suppleanter skall utses för ledamöterna i sådan
nämnd som avses i 3 kap. 13 § andra stycket samma lag tillämpas första
gången vid val som avser tiden efter utgången av år 1979.

5 § Tjänstgöringstiderna för ledamöter och suppleanter i
kommunfullmäktige i annan kommun än Stockholms kommun och i landsting,
som har valts enligt äldre bestämmelser, upphör vid utgången av
oktober 1979.

6 § Bestämmelserna i 2 kap. 11 § fjärde stycket kommunallagen
(1977:179) om suppleants tjänstgöring i kommunfullmäktige tillämpas
först efter utgången av oktober 1979.

7 § I fråga om motion som har väckts före den 1 juli 1977 räknas den
tidsfrist som anges i 2 kap. 17 § kommunallagen (1977:179) från nämnda
dag.

8 § Bestämmelserna i 3 kap. 17 § och 5 kap. 1 § kommunallagen
(1977:179) om valbarhet och verkan av att valbarheten upphör tillämpas
ej i fråga om borgarråd, revisor eller revisorssuppleant, som har
valts med stöd av äldre bestämmelser.

9 § Bestämmelserna i 5 kap. 1 § första stycket första punkten
kommunallagen (1977:179) om val av revisorer och suppleanter tillämpas
första gången vid val som avser tid efter utgången av år 1979.
Kommunfullmäktige och landsting väljer år 1977 tre eller flera
revisorer samt minst lika många suppleanter för granskning av de två
följande årens verksamhet.

10 § Föreskrifter som avses i 2 kap. 27 och 30 §§ kommunallagen
(1977:179) behöver ej meddelas före den 1 juli 1978. Till dess
föreskrifter som avses i 2 kap. 27 § nämnda lag har meddelats gäller
äldre bestämmelser om arkivvård. I landstingskommun gäller äldre
bestämmelser om arbetsordning till dess föreskrifter som avses i 2
kap. 30 § nämnda lag har meddelats.

11 § I fråga om förvaltningsutskottets rätt att företräda landstinget
mellan dess sammanträden får äldre bestämmelser tillämpas intill den 1
juli 1978.

12 § I fråga om rätt att anföra kommunalbesvär över beslut som har
meddelats före den 1 juli 1977 gäller äldre bestämmelser. Om
besvärshandling som avses i 7 kap. 1 § tredje stycket kommunallagen
(1977:179) har kommit in till länsstyrelsen men ej till
regeringsrätten före besvärstidens utgång och om det överklagade
beslutet har meddelats före den 1 juli 1977, skall regeringsrätten
ändå upptaga besvären till prövning.

13 § Bestämmelserna i 8 § lagen (1953:754) om införande av
kommunallagen gäller till den 1 juli 1978.

14 § Rikets indelning i landstingskommuner ändras ej genom
kommunallagen (1977:179).

15 § I Stockholms kommun får drätselnämnd behållas.

Utan hinder av 3 kap. 1 § 3 kommunallagen (1977:179) skall
drätselnämnden handha medelsförvaltningen i den mån fullmäktige ej har
medgivit annan nämnd att helt eller delvis handha sin
medelsförvaltning. Drätselnämnden skall fullgöra de uppgifter i fråga
om räkenskapsföringen som annars ankommer på kommunstyrelsen.
Bestämmelserna i 4 kap. 9 § kommunallagen om styrelsen skall därvid i
stället gälla drätselnämnden.

Beträffande drätselnämnden tillämpas i övrigt bestämmelserna i 3 kap.
13 § andra stycket kommunallagen (1977:179) på motsvarande sätt.
Ordföranden i borgarrådsberedningen skall vara ordförande i
drätselnämnden.

16 § Upphör att gälla genom förordning (1981:656).