Lag (1977:20) om TV-övervakning

SFS nr
1977:20
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1977-01-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:484
Upphävd
1990-07-01

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag är tillämplig på TV-kamera som är anbringad så att den,
utan att manövreras på platsen, kan användas för personövervakning
(övervakningskamera).

Lagen gäller ej övervakningskamera som för skyddsändamål användes vid
lokal, förvaringsutrymme eller annan anläggning av betydelse från
totalförsvarssynpunkt.

2 § Övervakningskamera skall brukas med tillbörlig hänsyn till enskilds
personliga integritet.

3 § Det åligger den som brukar övervakningskamera att fortlöpande och på
verksamt sätt upplysa om kameran och dess brukande.

Tillstånd

4 § Tillstånd att bruka övervakningskamera krävs för att sådan kamera
skall få vara anbringad så att den kan riktas mot plats som är upplåten
för eller eljest nyttjas av allmänheten. Sådant tillstånd behövs dock ej
för övervakningskamera som av trafiksäkerhetsskäl eller för arbetarskydd
är anbringad på fordon, maskin eller liknande för att förbättra sikten
för föraren eller brukaren.

Fråga om tillstånd prövas av länsstyrelsen.

Regeringen får förordna, att avgift skall tas ut för handläggning hos
länsstyrelsen av fråga om tillstånd. Lag (1979:333).

5 § Ansökan om tillstånd skall göras skriftligen av den som avser att
bruka övervakningskameran.

Ansökan skall innehålla

1. uppgift om ändamålet med kameran,

2. beskrivning av kameran och den plats där den skall anbringas,

3. uppgift om den övervakningsanläggning i vilken kameran skall ingå.

6 § Vid prövning av fråga om tillstånd skall länsstyrelsen taga hänsyn
dels till sökandens intresse av att få bruka övervakningskameran, dels
till det intresse som enskilda kan ha av att övervakning ej förekommer.
Tillstånd får meddelas endast om kameran är erforderlig för det uppgivna
ändamålet och anledning saknas att antaga, att otillbörligt intrång i
enskilds personliga integritet skall uppkomma.

Innan tillstånd meddelas, skall yttrande inhämtas från den kommun inom
vilken kameran skall brukas. Kan kamera som brukas av arbetsgivare
riktas mot arbetsplats, skall även skyddsombud, skyddskommitté eller
organisation som företräder de anställda få tillfälle att yttra sig.

7 § Tillstånd skall avse viss till ändamål, plats och funktionssätt
bestämd kamera samt förenas med föreskrifter om hur övervakningen får
anordnas och hur upplysning om övervakningen skall lämnas.

I övrigt skall länsstyrelsen meddela de föreskrifter i fråga om
upptagning av bilder samt förvaring och användning av upptaget material
som kan anses erforderliga av hänsyn till enskilds personliga
integritet.

8 § Om otillbörligt intrång i enskilds personliga integritet uppkommer
efter tillståndsbeslutet, får länsstyrelsen meddela ändrade föreskrifter
eller återkalla tillståndet.

Är övervakningskamera ej längre erforderlig för det ändamål som
tillståndet avser, skall tillståndet återkallas.

Tillsyn

9 § Länsstyrelsen utövar tillsyn över att övervakningskamera ej är
anbringad i strid mot 4 § och att de föreskrifter som meddelats med stöd
av denna lag följes.

Om länsstyrelsen finner det erforderligt för att utöva tillsyn enligt
första stycket, äger länsstyrelsen erhålla tillträde till kontrollrum
och andra delar av övervakningsanläggning samt infordra upplysningar
från innehavare eller brukare av övervakningskamera.

Straff m.m.

10 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet brukar övervakningskamera
utan att upplysning lämnas enligt 3 § eller har sådan kamera anbringad i
strid mot 4 § första stycket eller bryter mot föreskrift, som meddelats
enligt 7 § eller 8 § första stycket, dömes till böter.

11 § Underlåter innehavare eller brukare av övervakningskamera att i
enlighet med 9 § andra stycket lämna tillträde eller tillhandahålla
upplysning, får länsstyrelsen förelägga vite. För att bereda sig
tillträde får länsstyrelsen vid behov anlita polishandräckning.

12 § Talan mot länsstyrelsens beslut föres hos regeringen genom besvär.
Justitiekanslern får föra talan för att tillvarataga allmänna intressen.

Övergångsbestämmelser

1990:484

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 då lagen (1977:20) om
TV-övervakning upphör att gälla. Bestämmelserna i 3 § andra stycket
första meningen och 4 § första stycket andra meningen 2 i den nya lagen
träder dock i kraft först den 1 april 1991. Under tiden från och med den
1 juli 1990 till och med den 31 mars 1991 gäller att övervakningskameror
som är avsedda för skydd av en lokal, ett förvaringsutrymme eller någon
annan anläggning av betydelse från totalförsvarssynpunkt skall vara
undantagna från upplysningsplikten och tillståndskravet enligt 3 och 4
§§.

2. Beslut om tillstånd eller föreskrift som har meddelats med stöd av
bestämmelser i den gamla lagen skall anses ha meddelats med stöd av
motsvarande bestämmelser i den nya lagen.

3. Den som vid den nya lagens ikraftträdande har en övervakningskamera
uppsatt så som anges i 4 § första stycket första meningen, utan att det
enligt den gamla lagen krävs tillstånd att använda kameran, får
fortsätta att ha kameran uppsatt på angivet sätt till utgången av
december 1990. Har före nämnda tidpunkt en ansökan enligt den nya lagen
gjorts om tillstånd till fortsatt användning av kameran får den vara
uppsatt på angivet sätt även efter denna tidpunkt men, om tillstånd inte
ges, inte längre än en månad från den dag då beslutet vann laga kraft.

4. Den gamla lagens bestämmelser gäller i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats av länsstyrelsen före den nya lagens
ikraftträdande.