Lag (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

SFS nr
1977:266
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-04-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1221

1 § Den som ådrar sig skada som omfattas av bestämmelserna
om statligt personskadeskydd i 43, 87 och 88 kap.
socialförsäkringsbalken har rätt till ersättning av staten
enligt denna lag.

Om skadan har ådragits under ledighet eller annan fritid
vid vistelse utanför förläggningsplats eller annan plats
där verksamheten i fråga bedrivs, och skadan inte har
orsakats av olycksfall vid färd till eller från nämnda
plats då färden föranleddes av och stod i nära samband med
verksamheten, utges ersättning endast till den som fullgör
grundutbildning eller repetitionsutbildning enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt samt till den som
genomgår militär utbildning inom Försvarsmakten som rekryt
och som har skadats under tjänstgöringen. Lag (2010:1221).

2 § Rätten till ersättning avser de förmåner och belopp som
skulle ha utgått om den skadade hade haft rätt till ersättning
enligt avtalet om ersättning vid personskada (PSA).

Den som avses i 7 kap. 2 § 3–6 socialförsäkringsbalken har dock
endast rätt till ersättning för sveda och värk, lyte eller
annat stadigvarande men samt olägenheter i övrigt till följd av
skadan.

Vid skada som avses i 1 § andra stycket utges ersättning endast
för sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt
olägenheter i övrigt till följd av skadan.

Bestämmelserna i 43 kap. 20 § socialförsäkringsbalken har
motsvarande tillämpning i fråga om ersättning enligt denna lag.
Lag (2010:1221).

3 § Staten inträder i den skadades rätt till skadestånd eller
trafikskadeersättning intill belopp som utges enligt denna lag.

Om ersättning enligt denna lag endast utges för ideell skada inträder
staten dock endast i den skadades rätt till skadestånd eller
trafikskadeersättning för sådan skada. Lag (1991:469).

4 § Om ersättning enligt denna lag beslutar den myndighet som
regeringen bestämmer.

Den som är missnöjd med ett beslut enligt denna lag får
hänskjuta frågan till prövning inför Skiljenämnden i vissa
trygghetsfrågor.

Bestämmelserna i avtalet om ersättning vid personskada (PSA)
och för den angivna nämnden gäller även i övrigt i tillämpliga
delar i ärende enligt denna lag. Lag (2002:230).

Övergångsbestämmelser

1991:469

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre föreskrifter tillämpas
på skada som inträffat före ikraftträdandet.

1994:2074

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. De nya bestämmelserna
tillämpas även på den som tjänstgör enligt den upphävda lagen
(1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor. Äldre
bestämmelser tillämpas fortfarande på skada som någon ådragit sig
vid tjänstgöring före ikraftträdandet.

2002:230

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. För skada som
inträffat före ikraftträdandet tillämpas 2 § andra stycket i
sin äldre lydelse för den som avses i 1 § första stycket 4-–6
lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd.

2002:280

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

2. Äldre bestämmelser gäller för skador som har inträffat före
ikraftträdandet.