Lag (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän

SFS nr
1977:267
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-04-28
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:111
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:990

1 § Staten ger enligt denna lag ersättning vid personskada som
sjöman
ådrager sig utomlands till följd av olycksfall på grund av
krigshändelse när han

1. är på resa till ort där han skall tillträda tjänstgöring på svenskt
fartyg eller

2. under tjänstgöring på svenskt fartyg vistas på ort där fartyget
ligger eller

3. efter avslutad tjänstgöring på svenskt fartyg väntar på hemresa
eller

4. efter avslutad tjänstgöring på svenskt fartyg är på hemresa.

2 § Lagen tillämpas på den som vid en tjänstgöring på svenskt
fartyg är försäkrad enligt lagen (1976:380) om arbetsskade-
försäkring och som anses som sjöman enligt sjömanslagen
(1973:282) eller ändå följer med fartyget och utför arbete för
fartygets räkning.

Lagen gäller ej den som har rätt till ersättning enligt lagen
om arbetsskadeförsäkring eller tjänstgör på krigsfartyg eller
skadas i krig i vilket Sverige befinner sig. Lag (1999:810).

3 § Ersättning utgår med tillämpning av bestämmelserna i lagen
(1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Bestämmelserna i nämnda lag skall
även i övrigt gälla i tillämpliga delar.

4 § Den skadade har utöver livränta rätt till särskild ersättning med
hänsyn till skadans beskaffenhet. Vid förlust av arbetsförmågan
motsvarar ersättningen sex gånger det basbelopp enligt 1 kap. 6 §
lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde vid början av det år
då skadan inträffade. Vid nedsättning av arbetsförmågan utgår så stor
andel av summan som svarar mot graden av nedsättningen.

5 § Försäkringskassan beslutar om ersättning enligt
denna lag. Pensionsmyndigheten beslutar dock om
ersättning vid dödsfall. Lag (2009:990).