Lag (1977:268) om uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m.

SFS nr
1977:268
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-04-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1222

1 § Denna lag gäller livränta och sjukpenning på grund av
obligatorisk
försäkring enligt

1. lagen (1916:235) om försäkring för olycksfall i arbete,

2. lagen (1929:131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar,

3. lagen (1937:348) om krigsförsäkring för ombord å fartyg
tjänstgörande personer,

4. lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring,

5. lagen (1954:246) om krigsförsäkring för sjömän m.fl.

Lagen gäller ej ersättning som utgår av statsmedel eller livränta som
har bytts ut mot engångsbelopp.

2 § Livränta till försäkrad vars arbetsförmåga är nedsatt med minst en
fjärdedel och livränta till försäkrads efterlevande skall räknas upp
med 30 procent om skadan har inträffat år 1954 eller tidigare, med 20
procent om skadan har inträffat något av åren 1955-1967 och med 10
procent om skadan har inträffat senare. Uppräkning skall dock ske med
lägst 500 kronor.

3 § Den uppräknade livräntan anknytes till prisbasbeloppet enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken och omräknas vid
förändring av detta. Livräntebeloppet avrundas till närmast
lägre hela krontal som är jämnt delbart med tolv.
Lag (2010:1222).

4 § Har livränta utgått, får hel sjukpenning som senare utgår med
anledning av samma skada ej understiga en trehundrasextiofemtedel av
den livränta som efter uppräkning och värdesäkring enligt denna lag
skulle ha utgått till den försäkrade vid förlust av arbetsförmågan.

5 § Belopp med vilket livränta höjs enligt denna lag ska inte
beaktas vid tillämpning av 36 kap. 3 §, 69 kap. 2 § eller
85 kap. 3 § socialförsäkringsbalken i fråga om den som vid
utgången av juni 1977 uppbar pension vilken enligt 17 kap. 2 §
i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring hade
minskats med hänsyn till livräntan. Detta gäller också för den
som vid utgången av juni 1977 uppbar sjukpenning med anledning
av skada för vilken livränta tidigare hade utgetts.
Lag (2010:1222).

6 § Den som uppbär livränta med anledning av yrkesskada
och som på nytt blir sjuk på grund av skadan har utan
hinder av äldre bestämmelser rätt till både livräntan och
sjukpenning med belopp som motsvarar hans sjukpenning
enligt 24–28 kap. socialförsäkringsbalken. Sjukpenning
utgår dock ej i den mån den sammanlagda ersättningen för
dag överstiger 90 procent av sju och en halv gånger
prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken, delat med trehundrasextiofem.
Lag (2010:1222).

7 § Kostnad som föranledes av denna lag täcks av
arbetsskadeavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980).
Lag (2010:1222).