Lag (1977:269) om uppräkning av statliga yrkesskadelivräntor m.m.

SFS nr
1977:269
Departement/myndighet
Socialdepartementet /Lo
Utfärdad
1977-04-28

1 § Denna lag gäller livränta och sjukpenning som utgår av statsmedel
enligt

1. lagen (1901:39 s. 1) angående ersättning för skada till följd av
olycksfall i arbete,

2. kungörelsen (1908:100 s. 2) angående en särskild för fiskare avsedd
försäkring mot skada till följd av olycksfall,

3. förordningen (1909:89) om ersättning i anledning av kroppsskada,
ådragen under militärtjänstgöring,

4. lagen (1916:235) om försäkring för olycksfall i arbete,

5. förordningen (1918:375) angående en särskild för fiskare avsedd
försäkring mot skada till följd av olycksfall,

6. förordningen (1923:138) angående ersättning av statsmedel för skada
till följd av olycksfall, som förorsakats av krigsförhållandena under
1914-1919 års världskrig,

7. förordningen (1927:234) om ersättning i anledning av kroppsskada,
ådragen under militärtjänstgöring,

8. lagen (1929:131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar,

9. lagen (1937:348) om krigsförsäkring för ombord å fartyg
tjänstgörande personer,

10. förordningen (1938:102) om olycksfalls- och
yrkessjukdomsersättning åt tvångsarbetare m.fl.,

11. förordningen (1938:103) om olycksfalls- och
yrkessjukdomsersättning åt fångar m.fl.,

12. förordningen (1940:213) om ersättning av statsmedel i vissa fall
för skada till följd av olycksfall, som förorsakats av krigsåtgärd,

13. förordningen (1941:593) om ersättning i anledning av kroppsskada,
ådragen under hemvärnstjänstgöring,

14. förordningen (1941:595) om ersättning i anledning av kroppsskada,
ådragen under tjänstgöring i civilförsvaret,

15. förordningen (1943:183) om ersättning i vissa fall i anledning av
kroppsskada, ådragen under fullgörande av tjänsteplikt,

16. kungörelsen (1947:344) om ersättning i anledning av kroppsskada,
ådragen under verksamhet vid brandsläckning m.m.,

17. militärersättningslagen (1950:261),

18. lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring,

19. lagen (1954:246) om krigsförsäkring för sjömän m.fl.,

20. förordningen (1954:247) om ersättning av statsmedel vid
olycksfall, som till följd av krigsåtgärd drabba sjömän m.fl.,

21. förordningen (1954:249) om ersättning i anledning av kroppsskada,
ådragen under tjänstgöring i civilförsvaret,

22. förordningen (1954:250) om ersättning i anledning av kroppsskada,
ådragen under vistelse å anstalt m.m.,

23. kungörelsen (1954:492) om ersättning i anledning av kroppsskada,
ådragen under verksamhet vid brandsläckning m.m.,

24. kungörelsen (1961:457) om ersättning på grund av medverkan i
skyddsarbete vid olyckor i atomanläggningar m.m.,

25. kungörelsen (1961:564) om ersättning av statsmedel för medverkan i
flygräddningstjänst m.m.,

26. kungörelsen (1962:607) om ersättning på grund av verksamhet för
brandsläckning m.m.,

27. brandlagen (1974:80).

Lagen gäller även livränta och sjukpenning enligt författning under
första stycket 1, 2 eller 5 som ej utgår av statsmedel samt, i den mån
regeringen icke bestämmer annat, livränta och sjukpenning som enligt
regeringens beslut utges med tillämpning av grunderna i författning
som anges i första stycket.

Lagen gäller ej livränta som har bytts ut mot engångsbelopp.

2 § Bestämmelserna i 2-6 §§ lagen (1977:268) om uppräkning av
yrkesskadelivräntor m.m. har motsvarande tillämpning i fråga om
livränta och sjukpenning som avses i denna lag.

3 § Staten svarar för kostnad som föranledes av denna lag.